Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2024r. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2024r.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

I.                    Podstawa prawna

  • Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2023. 900 ze zm.).

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2018. 2010 t.j. z dnia 19.10.2018).

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010. 244. 1626 z dnia 23.12.2010) - dotyczy zasadniczych szkół zawodowych.

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2017. 1644 z dnia 31.08.2017) – dotyczy szkół branżowych. 

·         Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2023. 702 ze zm.).

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2024. 40 z dnia 11.01.2024).

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2010. 53. 312 z dnia 02.04.2010).

·         Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE. L.2013. 352. 9 z dnia 24.12.2013).

II.                Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników finansowane jest ze środków Funduszu Pracy.

Uwaga:

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie miasta Lublińca, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Miasta Lublińca, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia (załącznik nr 1).

Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L.2023/2831 z dnia 15.12.2023).

III.            Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika:

a.       w przypadku nauki zawodu do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

b.      w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;

c.       w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika  wynosi do 10 000 zł.

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, którzy o zwrot kosztów wystąpią, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

IV.  Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

2. Załączniki: ( wszystkie kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem )

1)       Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu

pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy  posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia

przygotowania zawodowego młodocianych.    

2)       Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

3)       Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika potwierdzającego krótszy (lub dłuższy) okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.

4)       Kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i pozytywnie zdał egzamin przed komisją potwierdzającą kwalifikacje zawodowe.

5)       Aktualny odpis (wypis) lub kopia zaświadczenia z właściwej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub Krajowego Rejestru Sądowego.                   Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.

6)       Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy dla osób składających wniosek w imieniu pracodawcy.   

7)       Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ze szczególnym uwzględnieniem działu D – TABELA.

8)        Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej  w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

9)       Oświadczenie pracodawcy o wysokości poniesionych kosztów związanych z wyszkoleniem młodocianego pracownika (tylko w sytuacji, jeżeli w Formularzu informacji wypełniono dział D – tabela).

10)   Klauzula informacyjna.

11)   Oświadczenie pracodawcy/wspólnika spółki o byciu rzemieślnikiem lub nie.

12)   Inne dodatkowe dokumenty związane ze sprawą, konieczne do udokumentowania zasadności złożenia wniosku (o ich załączeniu decyduje wnioskodawca).        

Uwaga:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego  w Lublińcu.

Nieuzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

V.    Opłaty

Nie pobiera się.

VI. Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

Uwaga:

Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając  o prawie do wniesienia ponaglenia.

VII.  Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec.

VIII.  Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, al. Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lublińca, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. organu. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, że strona po złożeniu oświadczenia nie będzie mogła wnieść odwołania i skargi do sądu administracyjnego. 

IX. Forma załatwienia

Decyzja w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis (w przypadku decyzji przyznającej dofinansowanie).

X.  Informacje dodatkowe

  • Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika.

  • Przyjęcie wniosku przez Wydział Spraw Społecznych nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Nie gwarantuje się również dofinansowania w wysokości oczekiwanej przez składającego wniosek.

XI.  Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) zwanego dalej „RODO” uprzejmie informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubliniec z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec. Adres e-mail: um@lubliniec.pl, tel. 343530100.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: inspektor@lubliniec.pl, adres do korespondencji: 42-700 Lubliniec ul. Paderewskiego 5.

Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,  o którym mowa w art. 6 ust 1. lit. c) RODO.

Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu do którego zostały zebrane. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu wskazany  w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, zgodnie z JRWA kategoria archiwalna B-10, tj. minimum 10 lat.

Udostępniającemu dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) danych oraz ograniczenia przetwarzania danych. Niektóre prawa takie jak: prawo do sprzeciwu, przenoszenia lub usunięcia mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 RODO lub przepisów szczególnych.

Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych jest niezbędne do uzyskania decyzji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie działań związanych z wydaniem decyzji.

Udostępnione dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.