Wydziały Urzędu Miejskiego w Lublińcu | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Wydziały Urzędu Miejskiego w Lublińcu

Obrazek
Widok schematu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu

Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą wyodrębnione komórki organizacyjne.
Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Urzędu są wydziały, referaty, zespoły oraz samodzielne stanowiska. Komenda Straży Miejskiej jest wydziałem Urzędu.
Referaty lub zespoły są wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi wydziałów albo samodzielnymi komórkami organizacyjnymi.

Do realizacji określonych zadań Burmistrz w drodze zarządzenia może powoływać niewchodzących w skład komórek organizacyjnych Urzędu Pełnomocników oraz powoływać doraźne zespoły. Zadania Pełnomocnika mogą być również powierzone pracownikowi obok jego podstawowego stanowiska; wówczas w tym zakresie podlega on bezpośrednio Burmistrzowi.

W wydziałach mogą być tworzone stanowiska zastępców naczelników wydziałów.
Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego jest Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Burmistrzowi Miasta podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Urzędu:


1. Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
2. Komenda Straży Miejskiej

3. Wydział Komunalny
4. Referat ds. Środowiska i Klimatu
5. Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli
6. Biuro Kadr
7. Zespół Radców Prawnych
8. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

9. Samodzielne stanowisko - Służba BHP

 

Zastępcy Burmistrza podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:


1. Zespół Strategii i Zamówień Publicznych

2. Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego

3. Wydział Inwestycji

4.Samodzielne Stanowisko ds. Komunikacji Miejskiej

 

Sekretarzowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:


1.Wydział Dialogu Obywatelskiego:
a) Biuro Burmistrza
b) Biuro Rady Miejskiej
c) Biuro Aktywności Lokalnej
d) Centrum Obsługi Mieszkańców

2.Wydział Organizacji:
a) Zespół Informatyki

3.Wydział Gospodarczy i Mieszkaniowy

4.Wydział Spraw Społecznych
5.Wydział Planowania Zieleni, Sportu i Turystyki

 

Skarbnikowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:


1. Zastępca Skarbnika
2. Wydział Finansowy
3. Referat Podatków i Opłat Lokalnych
4. Zespół ds. Płac
5. Wydział Funduszy i Rozliczeń

6. Referat Księgowości Jednostki