Weryfikacja wniosków | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Weryfikacja wniosków

Informacja dla najemców lokali przy 

ul. Płk. Wacława Wilniewczyca 6A i ul. Płk. Wacława Wilniewczyca 6B

Burmistrz Miasta Lublińca informuje, że najemcy uzyskujący dopłaty do czynszu nie wcześniej niż w terminie 2 miesięcy, jednak nie później niż w terminie miesiąca przed rozpoczęciem każdych kolejnych 12 miesięcy, w jakich dopłaty będą stosowane, winni złożyć do Urzędu Miejskiego w Lublińcu oświadczenia o:

1) liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego najemcy,

2) wysokości dochodów gospodarstwa domowego najemcy, z wyodrębnieniem dochodów poszczególnych osób wchodzących w skład gospodarstwa oraz informacją
o wysokości dochodów utraconych lub uzyskanych przez te osoby i miesiącu ich utraty lub uzyskania, za rok kalendarzowy:

a) poprzedzający rok, po upływie którego najemca składa oświadczenie –
w przypadku oświadczeń składanych w okresie od 1 stycznia do 31 lipca danego roku,

b) po upływie którego najemca składa oświadczenie – w przypadku oświadczeń składanych w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku

- w celu dokonania weryfikacji spełnienia przez gospodarstwo domowe uprawnień do otrzymywania dopłat do czynszu.

Ponadto Burmistrz Miasta Lublińca informuje, że najemcy uzyskujący dopłaty do czynszu
z BGK mogą wnioskować o waloryzację dopłaty.

Od dnia 16 lipca 2023 roku obowiązują znowelizowane przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania wprowadzające możliwość waloryzacji dopłaty do czynszu za najem stosowanej na zasadach tej ustawy.

Waloryzacja inflacyjna dopłat do czynszu za najem jest wyliczana na wniosek najemcy, składany w ramach corocznej weryfikacji okresowej.

Waloryzacja dopłaty może mieć miejsce tylko w sytuacji, gdy:

1) zostanie potwierdzone uprawnienie do dalszego stosowania dopłat, stąd zwaloryzowana kwota dopłaty powinna obowiązywać od pierwszego miesiąca kolejnego 12- miesięcznego okresu dopłatowego,

2) od ostatniej weryfikacji uprawnienia do dopłat nastąpiła podwyżka czynszu.

Wysokość waloryzacji jest ustalana proporcjonalnie do wzrostu stawki czynszu, ale w wysokości nie wyższej niż ustalana w oparciu o wzrost średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do tego wskaźnika ogłoszonego dla roku poprzedzającego rok, w którym nastąpiło podwyższenie stawki czynszu.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzona weryfikacja okresowa, ponieważ na jej podstawie nastąpi przesądzenie czy najemca będzie nadal otrzymywał dopłaty. Dopiero po potwierdzeniu uprawnienia nastąpi rozpatrzenie wniosku o waloryzację inflacyjną.

Nowa kwota dopłaty, obejmująca waloryzację obowiązuje od pierwszego miesiąca kolejnego 12 - miesięcznego okresu dopłatowego.

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania.