Słoneczny Lubliniec II | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Słoneczny Lubliniec II

Szanowni Państwo,

Informuję, że IZ FE SL uchwałą nr 1012/502/VI/2024 z 29 kwietnia 2024 r. nie uwzględniła protestu złożonego przez gminę Lubliniec, dotyczącego oceny wniosku nr FESL.10.06-IZ.01-031H/23 złożonego w ramach naboru FESL.10.06-IZ.01-010/23.

Obecnie zamyka to możliwość ubiegania się o dofinansowanie w tej edycji  FESL.10.06-IZ., jednak jak już wcześniej wspomniano, po doświadczeniu z realizacją pierwszego lublinieckiego projektu OZE „Program Słoneczny Lubliniec - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec”, który po długim procesie wnioskowania został z sukcesem zrealizowany w latach 2021-2024, można stwierdzić, że w kolejnych edycjach projekt uzyska dofinansowanie.

Będziemy Państwa informować o możliwościach wnioskowania.

07-05-2024


Rozstrzygnięcie naboru wniosków

Szanowni Państwo,

27 marca 2024 roku Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 791/495/VI/2024 zatwierdził listę projektów zawierającą wyniki prac komisji oceny projektów w ramach naboru nr FESL.10.06-IZ.01-010/23 dla działania FESL 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe.

Lista projektów została opublikowana na stronie Urzędu Marszałkowskiego w dniu 3 kwietnia 2024r. w godzinach popołudniowych.

Decyzją Zarządu dofinansowaniem zostało objętych 7 wniosków o łącznej wartości 420 mln zł .

Lubliniecki Projekt „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Lubliniec oraz gminy Pawonków” został oceniony pozytywnie i znajduje się na 18 pozycji (wg. rankingu, na 50 złożonych wniosków) jednak nie został wybrany do dofinansowania.

Obecnie oczekujemy na kartę oceny wniosku, aby odwołać się od decyzji Komisji Oceniającej Projekt, gdyż w naszej opinii  nie zostały uwzględnione wszystkie kryteria, które stanowią dodatkową punktację. Przy uwzględnieniu punktów dodatkowych nasz Projekt plasuje się na 2 miejscu w rankingu, dlatego dołożymy wszelkich starań , żeby to wykazać.

Jednocześnie podczas najbliższego posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, Burmistrz Edward Maniura, który jest jego Członkiem, zgłosi wniosek o zwiększenie puli środków na dofinansowanie projektów w „FESL 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe”, co jest możliwe po uruchomieniu środków z Krajowego Planu Odbudowy i pozwoli na przyjęcie do realizacji gotowych projektów.

Szanowni Państwo, po doświadczeniu z realizacją pierwszego lublinieckiego projektu OZE „Program Słoneczny Lubliniec - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec”, który po długim procesie wnioskowania został z sukcesem zrealizowany w latach 2021-2024, można śmiało twierdzić, że aktualny projekt uzyska dofinansowanie.

04-04-2024


 

Szanowni Państwo,

31 lipca br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027 w działaniu 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w trybie konkursowym.

W ramach powyższego naboru został złożony wniosek dla gminy Lubliniec na projekt pn. „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Lubliniec oraz gminy Pawonków”.

W ramach przedmiotowego naboru złożono wnioski o dofinansowanie, znacząco przekraczające dostępną w naborach alokację:

Nabór nr.: FESL.10.06-IZ.01-010/23

projekty grantowe i parasolowe

Alokacja dla naboru:

169 697 125,00 zł

Liczba złożonych wniosków:

50

Wartość dofinansowania złożonych projektów:

1 604 406 705,55 zł

Obecnie trwa ocena formalna złożonych wniosków.

Termin rozstrzygnięcia naboru zaplanowano na koniec I kwartału 2024 roku, jednak z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków oraz stopień skomplikowania naboru, a także nowe zasady obowiązujące w obecnej perspektywie finansowej, termin ten może ulec wydłużeniu.

28-11-2023 

Szanowni Państwo,

Informacja dotyczy osób, które wnioskowały o montaż i dostawę  instalacji pomp ciepła .

Informuję, że dokument OZC (Opracowanie zapotrzebowania budynku na ciepło),

można odebrać w siedzibie Urzędu Miasta Lubliniec przy ul. Paderewskiego 5 pok.12.

07-08-2023


 

Szanowni Państwo,

Informuję, że został zakończony I etap realizacji Projektu parasolowego pn. „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Lubliniec” polegający na wyborze Uczestników Projektu.

W terminie naboru tj. od 24 maja 2023 r. do 7 czerwca 2023 r. złożono 504 deklaracje.

W wyniku przeprowadzonego naboru do projektu przyjęto 416 uczestników.

59 uczestników znajduje się na liście rezerwowej.

20 uczestników wycofało deklarację w trakcie przeprowadzanej oceny merytorycznej,

5 uczestników nie spełniło kryteriów formalnych,

4 budynki nie spełniły kryteriów technicznych.

Listy podstawowa i rezerwowa zostały umieszczone w plikach pdf poniżej informacji, jak również są dostępne w budynku Urzędu Miejskiego , ul. Paderewskiego 5 w pok. 12.

Nr referencyjny to indywidualny numer , który został nadany podczas złożenia deklaracji.

Zgodnie z zapisami § 12 ust. 11. Regulaminu naboru „Uczestnikowi Projektu przysługuje złożenie odwołania na wynik oceny. Odwołanie w formie zgodnej z zapisami § 11 ust. 9. Regulaminu, należy składać do 3 dni roboczych od upublicznienia listy. Gmina Lubliniec rozpatrzy odwołanie w ciągu 7 dni roboczych.”

Jednocześnie przypominam, że projekt realizowany będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

Po zakończeniu oceny złożonego przez Gminę wniosku, poinformujemy Państwa o decyzji Komisji ( KOP) i możliwych kolejnych etapach.

28-07-2023


 

Do pobrania

UWAGA:

Do 7 lipca 2023r. został wydłużony termin zakończenia inspekcji terenowych na posesjach mieszkańców, którzy przeszli pozytywną weryfikację kryteriów formalnych.

 

Szanowni Państwo, 

7 czerwca 2023 r. został zakończony nabór deklaracji udziału w projekcie „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Lubliniec” .

Trwa weryfikacja formalna złożonych dokumentów.

W dniach od 19-30 czerwca 2023 r. odbędzie się inspekcja terenowa na posesji mieszkańców , którzy przeszli pozytywną weryfikację kryteriów formalnych.

Od 15 czerwca 2023r. pracownicy firmy PERSEM Sp. z o.o., kontaktują się telefonicznie w celu umówienia terminu inspekcji terenowej na posesji Uczestnika.

(Termin uzgadnia PERSEM Sp. z o.o., proszę nie dzwonić w tej sprawie do Urzędu)

Koszt inspekcji ponosi Uczestnik, na podstawie umowy, którą zawiera z firmą PERSEM Sp. z o.o. (rozliczenie tylko w formie przelewu, pracownicy nie pobierają GOTÓWKI!):

 • Instalacja fotowoltaiczna/ magazyn energii - 86,10 zł brutto  (+150 zł brutto dla zainteresowanych opracowaniem technicznym),
 • Pompa ciepła c.w.u. - 86,10 zł brutto  (+150 zł brutto dla zainteresowanych opracowaniem technicznym),
 • Pompa ciepła c.o. / wraz z c.w.u. - 386,10 zł brutto  86,10 zł brutto inspekcja terenowa + 300 zł brutto OZC).

Pracownicy firmy PERSEM Sp. z o.o., posiadają imienne upoważnienia wystawione przez Burmistrza Miasta Lubliniec

Publikacja listy zakwalifikowanych Uczestników do 28 lipca 2023r.

 

Pytania proszę kierować do pracowników Wydziału Funduszy i Rozliczeń:

tel. 34 353 01 00 we. 248, 249


 

 

 

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza nabór wniosków w projekcie pn.: Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Lubliniec.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Lublińca zainteresowanych montażem poniższych instalacji OZE:

 •     instalacja fotowoltaiczna (moduły fotowoltaiczne) przeznaczona do produkcji energii elektrycznej,
 •     powietrzna pompa ciepła do c.o. oraz c.w.u. przeznaczona do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
 •     powietrzna pompa do c.w.u. przeznaczona do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania c.w.u.,
 •     magazyn energii elektrycznej dla nowej lub istniejącej instalacji fotowoltaicznej do magazynowania produkowanej energii elektrycznej.

Maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych , pozostałe 15% będzie kosztem własnym mieszkańca zakwalifikowanego do projektu.

Deklaracje będą przyjmowane w terminie 
od 24 maja 2023r. od godz. 7:00 do 7 czerwca 2023r. do godz.15:00

Projekt realizowany będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne:

12 maja 2023 r., godz. 17:00 w LUBITECE, ul. Sportowa 3 .

Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady naboru do Projektu (transmisja online na https://www.facebook.com/MiastoLubliniecOfficial/videos/1298233181117683/ )


 

Szanowni Państwo,

Przekazuję najważniejsze informacje związane z naborem do projektu "Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Lubliniec":

 • Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 24 maja 2023 r. o godzinie 7:00
 • Zakończy się w dniu 7 czerwca 2023 r. o godzinie 15:00
 • Dokumenty złożone poza terminem naboru nie będą rozpatrywane

Nabór przeprowadzony będzie w oparciu o dokumenty zgłoszeniowe:

 • deklaracja udziału w Projekcie wraz z oświadczeniem o prawie dysponowania nieruchomością ( wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu)
 • karta inwentaryzacyjna, w przypadku wnioskowania o pompę ciepła ( wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu )
 • wypis lub wydruk z księgi wieczystej nieruchomości
 • ankieta dotycząca wybranego źródła OZE (wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu)
 • pełnomocnictwo i zgodę współwłaścicieli (jeśli dotyczy) (wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu);
 • dla budynku znajdującego się w strefie konserwatora zabytków lub budynku zabytkowego – dokument/-y wymienione w § 9 ust. 6.

Dokumenty zgłoszeniowe należy składać w jednej z poniższych form:

 • PAPIEROWEJ. Komplet trwale spiętych dokumentów oryginalnie podpisanych  należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lublińcu w Biurze Podawczym/Informacji w budynku Urzędu przy ul. Paderewskiego 5 i 7a, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek w godzinach od 7:00 do 17:00, wtorek –  czwartek 7:00-15:00 i piątek w godzinach od 7:00 do 13:00).
 • ELEKTRONICZNIE poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP pod adresem http://epuap.gov.pl/. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miejskiego w Lublińcu muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym i załączone do formularza „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, a następnie przesłane na skrytkę:

ePUAP /umlubliniec/skrytka.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego zostały zamieszczone na stronie ePUAP: http://epuap.gov.pl.

Na pytania dotyczące naboru odpowiedzą pracownicy Urzędu :

 • pod numerem telefonu  34 353 01 00 wew. 248, 249, 148
 • przy stanowisku ekodoradcy w Centrum Obsługi Mieszkańca przy ul. Paderewskiego 7a  ( od poniedziałku 22 maja 2023r. )

Zapraszamy.