ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Obrazek
Flaga i Godło Polski

Adaptacja Budynku przy ul. Pawła Stalmacha 14 w Lublińcu

Gmina Lubliniec po złożeniu do Wojewody Śląskiego wniosku o udzielenie dotacji na rozwój sieci ośrodków wsparcia
dla osób z zaburzeniami psychicznymi otrzymała ze środków Budżetu Państwa dotację celową na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku przy ul. Pawła Stalmacha 14 na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu” w kwocie 73.677,00 zł. 

Umowa o udzielenie wsparcia została zawarta w dniu 7 grudnia 2021r. pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskim – Panem Jarosławem Wieczorkiem, a Burmistrzem Miasta Lublińca – Panem Edwardem Maniurą.

Dofinansowanie: 73.677,00zł

Wartość całkowita wynosi: 73.677,00 zł.


 

Obrazek
Flaga i Godło Polski

Program „Posiłek w szkole i w domu” - edycja 2021

W 2021r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, dofinansowany z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Program zapewnia pomoc osobom potrzebującym wsparcia w formie posiłków, produktów żywnościowych bądź pomocy pieniężnej. Do pomocy kwalifikują się osoby, które nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego, określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz podwyższonego kryterium dochodowe do 150% tego kryterium. W ramach Modułu 1 oraz Modułu 2 niniejszego programu pomocą obejmowane są dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej jak również inne osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, a w szczególności osoby starsze, chore  i niepełnosprawne. Program w Gminie Lubliniec realizowany jest na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu (Uchwała Nr 47/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 950), Uchwała Nr 48/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019r., Uchwała Nr 49/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 951) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.). Wymienione uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

Całkowity koszt realizacji programu w Gminie Lubliniec w roku 2021 zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł w tym 56.000,00 zł środki własne i 84.000,00 zł dotacja celowa budżetu państwa.

 


 

Obrazek
Flaga i Godło Polski

Program "Posiłek w szkole i w domu" - edycja 2022 

W 2022r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, dofinansowany z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Program zapewnia pomoc osobom potrzebującym wsparcia w formie posiłków, produktów żywnościowych bądź pomocy pieniężnej. Do pomocy kwalifikują się osoby, które nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego, określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268 ze zm.) oraz podwyższonego kryterium dochodowego do 150% tego kryterium.W ramach Modułu 1 oraz Modułu 2 niniejszego programu pomocą obejmowane są dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej jak również inne osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, a w szczególności osoby starsze, chore  i niepełnosprawne. Program w Gminie Lubliniec realizowany jest na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu (Uchwała Nr 47/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 950), Uchwała Nr 48/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019r., Uchwała Nr 49/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 951) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2021r. poz. 2268 ze zm.). Wymienione uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

Całkowity koszt realizacji programu w Gminie Lubliniec w roku 2022 zaplanowano w kwocie 160.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wyniosło  67.983,00 zł.


 

Obrazek
Flaga i Godło Polski

Projekt STOP PRZEMOCY WOBEC SENIORÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu „Stop przemocy wobec seniorów”, który realizowany jest od czerwca do grudnia 2022r. W ramach w/w projektu grupa 20 seniorów uczestniczy w Terapii Metodą Tomatisa, natomiast dla grupy 30 seniorów – beneficjentów projektu realizowany jest blok zawierający poradnictwo specjalistyczne, warsztaty informacyjne oraz terapeutyczne.

W ramach w/w projektu zaplanowana została także Lokalna Kampania Społeczna „Stop przemocy wobec seniorów”, realizowana podczas IV edycji Miejskiego Projektu Stretworkingowego „Lubliniec-miasto dobrych emocji” oraz warsztaty dla uczniów lublinieckich szkół z zakresu przeciwdziałania przemocy w ramach Miejskiej Kampanii „Biała wstążka”. Na zakończenie zostanie zorganizowane seminarium „Bezpieczna jesień życia” połączone z uroczystym zakończeniem projektu.

Realizacja większości w/w działań ma na celu pobudzenie aktywności osób starszych, podniesienie i wzmocnienie kompetencji społecznych, a w efekcie podniesienie poczucia własnej wartości oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Całkowity koszt realizacji zadania w Gminie Lubliniec zaplanowano w kwocie 39.410,00 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi  26.410,00 zł.


 

Obrazek
Flaga i Godło Polski

Program "Posiłek w szkole i w domu" - edycja 2023 

W 2023 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, dofinansowany z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Program zapewnia pomoc dla osób potrzebujących wsparcia w formie posiłków, produktów żywnościowych bądź pomocy pieniężnej.

Do pomocy kwalifikują się osoby które nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) oraz podwyższone kryterium dochodowe do 150% tego kryterium, a od 1 lutego 2023 r. do 200%.

W ramach Modułu 1 oraz Modułu 2 wskazanego programu obejmowane pomocą są dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej jak również inne osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, a w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne.

W ramach Modułu 1 oraz Modułu 2 niniejszego programu pomocą obejmowane są dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej jak również inne osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, a w szczególności osoby starsze, chore  i niepełnosprawne. Program w Gminie Lubliniec realizowany jest na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu (Uchwała Nr 47/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 950), Uchwała Nr 48/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019r., Uchwała Nr 49/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 951), Uchwała Nr 623/LV/2023 z dnia 13 stycznia 2023r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 567), Uchwała Nr 624/LV/2023 z dnia 13 stycznia 2023r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 568)  oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2021r. poz. 2268 ze zm.). Wymienione uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

 


 

Obrazek
Flaga i Godło Polski

Projekt „Ty i Ja – razem ku samodzielności” realizowany w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2023

Projekt przygotowany został dla zamieszkałych na terenie Lublińca dzieci zmagających się ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz ich rodziców i realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu. Przeprowadzona przez pracowników Ośrodka i Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej diagnoza wskazała zapotrzebowanie na rozszerzenie form specjalistycznego wsparcia dla naszych najmłodszych mieszkańców, które przyczynią się do poprawy poziomu ich funkcjonowania oraz jakości życia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dostrzegając potrzebę wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a takimi niewątpliwie są dzieci zmagające się z zaburzeniami rozwojowymi (zaburzeniami ze spektrum autyzmu) postanowił rozszerzyć swoją ofertę pomocową. Spektrum zaburzeń autystycznych to wszelkiego rodzaju zaburzenia neurorozwojowe, obejmujące również osoby ze zdiagnozowanym autyzmem dziecięcym, czy Zespołem Aspergera. Autyzm uznawany jest za jedno z najcięższych zaburzeń rozwojowych. Ogólnoświatowe statystyki wskazują, że może ono występować u jednego dziecka na 100. Projekt ma charakter terapeutyczno-edukacyjny i jest realizowany w formie indywidualnej terapii dziecka, jak również w różnych formach zajęć grupowych usprawniających funkcjonowanie psychospołeczne i kondycję fizyczną przy jednoczesnym wspieraniu i przygotowaniu rodziców do czynnego udziału w terapii dziecka. Umożliwia skorzystanie z kosztownych form terapii i zapoznaje rodziców z różnorodną i szeroką ofertą wsparcia dostępną na terenie Lublińca.

Całkowity koszt realizacji zadania w Gminie Lubliniec zaplanowano w kwocie 83.535,00zł. Dofinansowanie ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wynosi 66.000,00  zł.


 

Obrazek
Flaga i Godlo Polski

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW ” – EDYCJA 2023

Gmina Lubliniec działająca poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu informuje, iż przystąpiła do realizacji Programu „KORPUS WSPARCIA SENIORA” – finansowanego ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne, a także elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Celem Realizacji Modułu II Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Seniorom w wieku 65 lat i więcej zapewniony zostaje dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku,  czujnik zdjęcia opaski,  lokalizator GPS,  funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,  funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). W trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia opaska bezpieczeństwa połączona z usługą operatora pomocy umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą poprzez wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce.

Rolą opaski jest wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Środki finansowe przyznane gminie na rok 2023 przeznaczone są na dofinansowanie usługi operatora pomocy. Senior zakwalifikowany do Programu nie płaci za usługę „Opieki na odległość”.

Wysokość dotacji celowej dla Gminy Lubliniec na realizację zadania wynosi 45.920,00 zł

Projekt dofinansowany został ze środków budżetu państwa.


 

Obrazek
Flaga i Godlo Polski

Program "Posiłek w szkole i w domu" - edycja 2024 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, dofinansowany z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Program zapewnia pomoc dla osób potrzebujących wsparcia w formie posiłków, produktów żywnościowych bądź pomocy pieniężnej.

Do pomocy kwalifikują się osoby które nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 901 ze zm.) oraz podwyższone kryterium dochodowe do 200% tego kryterium. W ramach Modułu 1 oraz Modułu 2 wskazanego programu obejmowane pomocą są dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej jak również inne osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, a w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne.

Program w Gminie Lubliniec realizowany jest na podstawie uchwał Rady Miejskiej tj: (uchwała Nr 746/LXVI/2023 z dnia 23 listopada 2023r., uchwała Nr 747/LXVI/2023 z dnia 23 listopada 2023r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 8701), uchwała Nr 748/LXVI/2023 z dnia 23 listopada 2023r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 8702) oraz uchwały Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 i ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.). 

Wymienione uchwały Rady Miejskiej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miasta Lubliniec.

Koszt realizacji programu w Gminie Lubliniec w roku 2024 zaplanowano w kwocie: 140.000,00 zł z tego w ramach dotacji celowej budżetu państwa: 64.996,00 zł.