WSPARCIE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

WSPARCIE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA LUBLINIEC

PROMOCJA

Projekt pn.:

"Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA LUBLINIEC"

 

Beneficjent: GMINA  LUBLINIEC

Wartość całkowita projektu: 49 411,76zł

Całkowita wartość dofinansowania:  44 470,58zł

Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 41 999,99zł (85%  kosztów kwalifikowanych)

Dotacja celowa z budżetu krajowego:  2 470,59zł ( 5% całkowitych wydatków kwalifikowanych  projektu)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji: 01.09.2022-31.03.2023

Opis projektu:  Projekt „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA LUBLINIEC (EFS) realizuje zapisy Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego RPO WSL 2014-2020, gdyż zakłada poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji. Dodatkowo wpisuje się w poddziałanie 11.1.6, a także jego realizacja jest zgodna z celem szczegółowym programu operacyjnego. Celem głównym projektu jest  wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022r., uczęszczający do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubliniec. W ramach udzielonego wsparcia zostanie zakupiony sprzęt ICT – laptopy wraz z oprogramowaniem.
Wsparciem zostanie objętych 52 dzieci ukraińskich, które uczęszczają do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubliniec. Wsparciem w ramach PR zostanie objęta Gmina Lubliniec , która jest organem prowadzącym dla czterech szkół podstawowych  oraz siedmiu przedszkoli publicznych. W związku z napływem ludności  ukraińskiej, głównie kobiet i dzieci, którzy uciekają przed agresja rosyjską  na terytorium Ukrainy, jest konieczność zapewnienia dzieciom możliwości kontynuowania nauki w polskich szkołach.

Cel projektu: Wzrost dostępności do wysokiej jakości kształcenia ogólnego uczniów uciekających
z Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę , uczęszczających do szkół podstawowych podlegających Gminie Lubliniec w okresie od 01.09.2022 do 31.03.2023r., poprzez zakup sprzętu ICT ( laptopów) z którego będą korzystać uczniowie pochodzący z Ukrainy, uczęszczający do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubliniec.

 

 

Do pobrania
Plakat informacyjny 769.08 KB Pobierz