PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

Obrazek
Flaga i Godlo Polski

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Gmina Lubliniec informuje, iż przystąpiła do Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024, finansowanego w 100% ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO. Jego realizatorem będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu.

Wartość finansowania dla Gminy Lubliniec: 431 256,00 zł

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Gmina Lubliniec kieruje usługę asystenta dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub posiadających orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta przyczynią się do umożliwienia prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia. Tym samym nadrzędnym celem usługi będzie dążenie do poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej i ich aktywizacja społeczno - kulturalna. Usługi asystenta będą realizowane w oparciu o indywidualne wsparcie udzielane osobom z niepełnosprawnościami i polegać będą w szczególności na pomocy asystenta w:

- wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych (w tym utrzymania higieny osobistej)

- wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),

- wspieraniu osoby niepełnosprawnej przy dokonywaniu zakupów, załatwianiu spraw urzędowych, wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz wypełnianiu ról w rodzinie,

- współuczestniczeniu przy nawiązaniu kontaktu lub współpracy z różnego rodzaju organizacjami, zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej,

- aktywizowaniu osoby niepełnosprawnej poprzez asystowanie w kontaktach społecznych i w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Osoba niepełnosprawna zakwalifikowana do Programu nie płaci za usługi asystenta.

Szczegółowych informacji udziela koordynator Programu – tel. 34/ 356 20 05 w godz. pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu, tj. poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00.


 

Obrazek
Flaga i Godło Polski

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego. Gmina/powiat przyznaje usługi opieki wytchnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, członków ich rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami z niepełnosprawnościami, mieszkających na terenie danej gminy/danego powiatu.

Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów  sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
     1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
     2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
          a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
          b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62    ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego do dnia 16 listopada 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz naboru wniosków dostępne są na poniższej stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resorto…


 

Obrazek
Flaga i Godło Polski

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

W związku z ogłoszonym w dniu 16 sierpnia 2023r. przez Panią Marlenę Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” − edycja 2024, informuję o możliwości składania wniosków na realizację Programu. Podstawą prawną programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647 z późn. zm.).

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o środki finansowe Funduszu Solidarnościowego w ramach ww. Programu są jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego. Wnioski zgodnie z ogłoszeniem o naborze winny być złożone do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego w terminie do dnia 15 września 2023r.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz naboru wniosków dostępne są na poniższej stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024


 

Obrazek
Flaga i Godło Polski

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ” – EDYCJA 2023
Gmina Lubliniec informuje, iż przystąpiła do Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023, finansowanego w 100% ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO. Jego realizatorem będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu.
Wartość finansowania dla Gminy Lubliniec wynosi 478.983,00 zł.
Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Gmina Lubliniec kieruje usługę asystenta dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub posiadających orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Usługi asystenta przyczynią się do umożliwienia prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia. Tym samym nadrzędnym celem usługi będzie dążenie do poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej i ich aktywizacja społeczno - kulturalna. Usługi asystenta będą realizowane w oparciu o indywidualne wsparcie udzielane osobom z niepełnosprawnościami i polegać będą w szczególności na pomocy asystenta w:
- wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
- wspieraniu osoby niepełnosprawnej przy dokonywaniu zakupów, załatwianiu spraw urzędowych oraz wykonywaniu czynności dnia codziennego,
- współuczestniczeniu przy nawiązaniu kontaktu lub współpracy z różnego rodzaju organizacjami, zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej,
- aktywizowaniu osoby niepełnosprawnej poprzez asystowanie w kontaktach społecznych i w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).
Osoba niepełnosprawna zakwalifikowana do Programu nie płaci za usługi asystenta.
Szczegółowych informacji udziela koordynator Programu – tel. 34/ 356 20 05 w godz. pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu, tj. poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00.

 


Obrazek
Flaga i Godło Polski

„PROGRAM ASYSTENT RODZINY NA ROK 2022”
W 2022r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu realizował „Program Asystent Rodziny na rok 2022”. W ramach programu Gmina Lubliniec otrzymała dofinansowanie z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny. Wysokość dofinansowania wyniosła 4.500,00 zł
Asystent rodziny to osoba przydzielana rodzinie napotykającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Pracuje bezpośrednio w miejscu zamieszkania klienta lub miejscu przez niego wskazanym, przyczyniając się do poprawy sytuacji problemowej. Praca asystenta rodziny dotyka takich obszarów wsparcia jak: opiekuńcze, mediacyjne, motywujące, wychowawcze, diagnostyczne, aktywizujące. Dzięki takiej współpracy, klient może zwiększyć swoją aktywność społeczną, być lepiej zmotywowanym do podejmowania działań zawodowych oraz wszystkich innych prowadzących do poprawy jego sytuacji życiowej własnej oraz rodziny.

Zadaniem asystenta rodziny jest m.in. ułatwianie rodzicom wypełnianie ról społecznych, doprowadzenie do osiągnięcia stabilizacji życiowej rodziny, a także zapobieganiu sytuacjom, w których dzieci zostają umieszczone w rodzinie zastępczej lub placówce.


Obrazek
Flaga i Godło Polski

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

W związku z ogłoszonym w dniu 23 października 2022r. Panią Marlenę Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023, informuję o możliwości składania wniosków na realizację Programu. Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o środki finansowe Funduszu Solidarnościowego w ramach ww. Programu są jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego. Wnioski zgodnie z ogłoszeniem o konkursie winny być złożone bezpośrednio do Wojewody Śląskiego w terminie do dnia 10 listopada 2022r. (decyduje data wpływu do wojewody).

Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz naboru wniosków dostępne są na poniższej stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023


 

Obrazek
Flaga i Godło Polski

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW ” – EDYCJA 2022 
Gmina Lubliniec działająca poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu informuje, iż przystąpiła do realizacji Programu „KORPUS WSPARCIA SENIORA”, który jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne, a także elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Program w zakresie Modułu II ma na celu wsparcie finansowe gmin w świadczeniu usługi „opieki na odległość” na rzecz osób starszych przez dofinansowanie zakupu oraz kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa”, wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Rolą opaski będzie wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Wartość finansowania dla Gminy Lubliniec: 129 000,00 zł. 

Program jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.


 

Obrazek
Flaga i Godło Polski

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ” – EDYCJA 2022

 

Gmina Lubliniec działająca poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu informuje, iż przystąpiła do realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Wartość finansowania dla Gminy Lubliniec: 181 744,00 zł

 

Program jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Gmina Lubliniec kieruje usługę asystenta dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta przyczynią się do umożliwienia prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia. Tym samym nadrzędnym celem usługi będzie dążenie do poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej i ich aktywizacja społeczno - kulturalna. Usługi asystenta będą realizowane w oparciu o indywidualne wsparcie udzielane osobom z niepełnosprawnościami.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe). Asystent będzie wspierał osoby niepełnosprawne przy dokonywaniu zakupów, załatwianiu spraw urzędowych oraz wykonywaniu czynności dnia codziennego. Asystent będzie współuczestniczył przy nawiązaniu kontaktu lub współpracy z różnego rodzaju organizacjami zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej. Ponadto będzie aktywizował osobę niepełnosprawną poprzez asystowanie w kontaktach społecznych i w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Osoba niepełnosprawna zakwalifikowana do Programu nie płaci za usługi asystenta.

Szczegółowych informacji udziela koordynator Programu – tel. 34/ 356 20 05 w godz. pracy tut. OPS tj. poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00