Wywóz nieczystości stałych, ciekłych | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Wywóz nieczystości stałych, ciekłych

W roku 2020 Straż Miejska w Lublińcu przeprowadziła na terenie miasta 190 kontroli posesji pod kątem wywozu nieczystości ciekłych. Ujawnione wykroczenia kończyły się mandatami karnymi. Także i w roku bieżącym prowadzone są kontrole posesji pod kątem regularnego wywozu nieczystości, posiadania umów oraz  dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych. Biorąc pod uwagę coraz większe wymagania mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, większą świadomość społeczną zapowiadamy, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  postępowania mandatowe będą dolegliwe. Nie można bowiem dopuścić do sytuacji, w której mandat będzie niższy niż koszt wywozu nieczystości.

Przypominamy wszystkim zainteresowanym właścicielom posesji, które nie są podłączone do instalacji ogólnospławnej, że zgodnie z treścią art. 5 ust 1 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. poprzez:

- gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

- pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

>Zgodnie z treścią art. 6 cytowanej ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych (...), wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez (...)  przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (...) - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Pamiętajmy, że umowa może być zawarta tylko z podmiotem uprawnionym do wywozu nieczystości ciekłych na terenie naszej Gminy (wykaz na stronie - https://lubliniec.eu/index.php/odbiorcy-odpadow.html), a rachunki winny odzwierciedlać zużycie wody na posesji. W przypadku braku wodomierza zużycie wody określa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.

Pamiętajmy – jeden rachunek za wywóz nieczystości ciekłych nie załatwia sprawy, a żądając od  przedsiębiorcy rachunku wszyscy mamy pewność, że ścieki trafią na oczyszczalnię, a w razie kontroli unikniesz kary!

Zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec, właściciel posesji jest zobowiązany zapewnić opróżnianie zbiornika bezodpływowego z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiornika i ilości zużytej wody zapewniając, by nie doszło do wypływu ze zbiornika cieczy, zanieczyszczenia powierzchni ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych, lecz nie rzadziej niż raz na miesiąc.

UWAGA! – za brak umowy może być nałożony na właściciela mandat karny w wysokości do 500 zł. Także do 500 zł może być nałożony na właściciela mandat za brak dokumentów potwierdzających regularne opróżnianie zbiornika bezodpływowego.

Tak więc przy braku dbałości o środowisko naturalne, wizyta strażnika miejskiego może wiązać się ze znacznym uszczupleniem naszego portfela.