Słoneczny Lubliniec - informacje dla mieszkańców | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Słoneczny Lubliniec - informacje dla mieszkańców

Szanowni Państwo,

W załączeniu "Instrukcja konfigurowania modułu monitowania do falowników".

Szanowni Państwo,

W załączeniu harmonogram montażu instalacji fotowoltaicznych dla uczestników Programu Słoneczny Lubliniec.

Informacji dotyczącej terminu montażu należy szukać wg numeru umowy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. (34) 353-01-00 wew. 142.

 

Lubliniec, dnia 4 lipca 2022 r.

                                                                                                                                 

 

Szanowny Państwo,

Zgodnie z moją wcześniejszą deklaracją przekazuję Państwu informacje, które stanowią ustalenia z Wykonawcą – firmą SANITO podczas spotkania w dniu 29 czerwca 2022r.

Mając na celu skuteczną realizację zadania „Program Słoneczny Lubliniec – dostawa i montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec”, uwzględniając analizy prawne, opinię inżyniera kontraktu oraz kierownictwa wydziałów merytorycznych podjąłem decyzję o dalszej współpracy z firmą SANITO, która to jest Wykonawcą części zadania dotyczącej dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec.

Spotkanie z przedstawicielami Wykonawcy odbyło się w tutejszym Urzędzie dnia 29 czerwca 2022 r.

Podczas spotkania uzyskałem deklarację o zakończeniu prac w terminie umownym tj. do 29 września 2022 r.

Do 8 lipca br. Wykonawca dostarczy zaktualizowany harmonogram, który jak tylko uzyska akceptację Wydziału merytorycznego tut. Urzędu, zostanie udostępniony Państwu na stronie Słoneczny Lubliniec | Lubliniec. Ponadto uzyskałem zapewnienie, że do 20 lipca Wykonawca zamontuje  łącznie 80 instalacji.

Obecnie dokonano montażu 43 instalacji, a kolejnych 12 jest w trakcie realizacji.

 

                                                                                                                       Edward Maniura

                                                                                                                       Burmistrz Miasta

                                                                       

Szanowni Państwo,

W załączeniu harmonogram montażu instalacji fotowoltaicznych dla uczestników Programu Słoneczny Lubliniec.

Informację dotyczącą terminu montażu należy szukać wg numeru umowy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. (34) 353-01-00 wew. 142.

Do pobrania
harmonogram 157.11 KB Pobierz

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że w dniu 22 lutego 2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Informacja

w sprawie ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa ma na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających zakończenie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczętych tzw. projektów parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Nowelizacją dodaje się pkt 3 w art. 4d ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Przedmiotowy przepis przewiduje, że osoba (prosument energii odnawialnej), która zawarła w terminie do dnia 31 marca 2022 r. umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego, a także złożyła prawidłowo zgłoszenie o przyłączenie tej mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w terminie do 31 grudnia 2023 r., będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach, tj. w systemie opustu.

Prosument będzie jedynie obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 ust. 1a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, że zawarł umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego oraz że umowa ta nie została rozwiązana na dzień złożenia oświadczenia.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z wyjątkiem art. 2, który wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

Zródło:www.prezydent.pl Dwie ustawy z podpisem Prezydenta \ Aktualności \ Wydarzenia \ Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo,

Od 16 lutego 2022 r. z uczestnikami Programu Słoneczny Lubliniec będą kontaktować się audytorzy działający na rzecz firmy SANITO. Celem kontaktu jest umówienie terminu na przeprowadzenie inwentaryzacji przed ostatecznym montażem instalacji fotowoltaicznej .

Audytor przed spotkaniem kontaktuje się za pomocą informacji SMS.

Audytorzy dysponują upoważnieniem wydanym przez  p. Burmistrza, dane audytora można potwierdzić dzwoniąc do tutejszego Urzędu pod nr tel. (34) 353 01 00 w. 148 lub 142.