Akty prawne | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych,

 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym,

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

 • Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej,

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym,

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej,

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy gminni są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,

 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności przez strażników gminnych (miejskich),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich).