POLSKA CYFROWA | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

POLSKA CYFROWA

Szanowni Państwo,

POLISA

Informuję, że sprzęt komputerowy ( komputer stacjonarny/laptop) zakupiony w ramach  projektu grantowego  pn:. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa  V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, został objęty ubezpieczeniem w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa Vienna  Insurance  Group.

Okres ubezpieczenia obowiązuje  od 21.10.2022r. do 20.10.2024r.

Poniżej znajduje się numer polisy  wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

POLISA typ 8601/0042585

Jednostka organizacyjna 535/000/00000/71469

Broker : 90939

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z § 4 pkt 9 Umowy Darowizny w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR” i Regulaminem Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” obdarowany zobowiązany jest do składania oświadczeń dotyczących użytkowanego sprzętu komputerowego.

Oświadczenia należy składać zgodnie z harmonogramem:

 

HARMONOGRAM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W RAMACH GRANTÓW PPGR

17.04.2023r. – I oświadczenie

16.10.2023r. – II oświadczenie

15.04.2024r. – III oświadczenie

15.10.2024r. -  IV oświadczenie

15.04.2025r. – V oświadczenie

30.06.2025r. – VI oświadczenie ostatnie

Wypełnione oświadczenia należy dostarczyć w określonym terminie do Urzędu Miejskiego
w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 .

GWARANCJA

Przypominam, że sprzęt komputerowy objęty jest 36 - miesięczną Gwarancją tj. do dnia 21.09.2025r.
i zgodnie z Procedurą monitorowania i utrzymania efektów projektu grantowego, w razie stwierdzenia wady bądź uszkodzenia sprzętu komputerowego w okresie Gwarancji ,obdarowany zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć sprzęt do tut. Urzędu.

 

logo dofinansowania z środków ue

 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA ODBIORU SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU „GRANTY PPGR”

 

Informujemy, że w dniu 17 października 2022 r. w godzinach od 8:00 do 17:00 zostanie wydany wnioskodawcom sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Miejsce odbioru sprzętu: Urząd Miejski w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, I piętro, pokój 12.

Przy odbiorze sprzętu zostanie podpisana umowa darowizny pomiędzy Gminą Lubliniec a Obdarowanym. Reprezentantami osób w imieniu których zostaną podpisane umowy darowizny są osoby, które złożyły i podpisały wniosek o zakup sprzętu komputerowego (rodzica/opiekuna prawnego).

Do podpisania umowy i odbioru sprzętu niezbędny będzie dowód osobisty osoby, która będzie podpisywała umowę darowizny.

W przypadku braku możliwości odbioru sprzętu w wyznaczonym dniu, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 34 353 01 00 wew. 249 w celu ustalenia dodatkowego terminu

Zdjęcie sprzetu komputerowego 3

Zdjęcie sprzętu komputerowego 2

Zdjęcie sprzetu komputerowego 1

PROMOCJA

 

Obrazek
logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej, logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 1974/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Przedmiotem projektu jest zakup 58 laptopów i 6 komputerów stacjonarnych wraz z systemem operacyjnym dla dzieci z rodzin pegeerowskich.

Głównym celem projektu jest pomoc rodzinom pegeerowskim w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauka zdalną.

Termin realizacji projektu jest zgodny z założeniami regulaminu konkursu i będzie obejmował 10 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu, tj. od 18 maja 2022 r.

Wartość projektu: 160 000,00 zł

Dofinansowanie: 100 %

 

Obrazek
logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej
Sfinansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Projekt Cyfrowa Gmina

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4653/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Przedmiotem projektu jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz zakup 27 laptopów wraz z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

Głównym celem projektu jest umożliwienie i poprawienie jakości dostępu pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu do zasobów wewnętrznych IT Urzędu przy pracy zdalnej za pomocą komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym. Zakup jest jednym z kluczowych elementów, niezbędnym do osiągnięcia celów grantu, tj. umożliwienie bezpiecznego zdalnego dostępu, za pomocą istniejącej bezpiecznej infrastruktury dostępowej, umożliwiającej bezpieczną i ergonomiczną pracę w przypadku konieczności np. powodu kolejnych fal pandemii COVID, pracę zdalną jak i pracę stacjonarną, tak aby nie wpłynęło to na jakość, bezpieczeństwo, możliwości i zakres pracy.

Cel zostanie zrealizowany poprzez:

Przeprowadzenie obligatoryjnego w ramach realizacji projektu audytu/ diagnozy z zakresu cyberbezpieczeństwa, opracowanej przez uprawniony podmiot zewnętrzny posiadający uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w terminie do 6 m-cy od zawarcia umowy.

Cyfryzację Jednostki Samorządu Terytorialnego poprzez zakup sprzętu -  27 laptopów wraz z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie potencjału cyfrowego Gminy Lubliniec, jak również podniesienie jakości cyfryzacji. Efekt realizacji projektu zostanie zachowany i utrzymany przez min. 2 lata od zakończenia projektu zgodnie z zapisami regulaminu konkursu.

Projekt jest zgodny z założeniami celu V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia-REACT –EU”, POPC, Cyfrowa Gmina poprzez zwiększenie zdolności samorządu w zakresie realizacji zadań publicznych, w tym pracy i nauki zdalnej, wzmocnienie odporności na zagrożenia, w tym sytuację pandemiczną.

Termin realizacji projektu jest zgodny z założeniami regulaminu konkursu i będzie obejmował 18 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu nie później niż do 30-09-2023r.

Wartość projektu: 100 000,00 zł

Dofinansowanie: 100 %

Obrazek
logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej, logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Beneficjent: Gmina Lubliniec

Wartość całego projektu: 95 056,33 zł

Dofinansowanie: 95 000,00 zł

Źródło dofinansowania: środki Unii Europejskiej z  Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Okres realizacji: 2020-06-18 do 2020-12-18

Opis projektu: Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” to drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowania  na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Program skierowany jest głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci. Decyzję o wyborze konkretnych rodzin podejmują ponownie gminy.

Cele projektu (efekty i rezultaty): Celem projektu jest zapewnienie uczniom (szczególnie z rodzin wielodzietnych)  i nauczycielom dostępu do Internetu i sprzętu komputerowego.

Rezultatem projektu jest zakup 35 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem, 1 modemu oraz 13 kamer internetowych z wbudowanym mikrofonem,  które nieodpłatnie zostały przekazane do czterech szkół podstawowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym. Przekazany sprzęt został użyczony przez dyrektorów szkół najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom, w celu prawidłowej realizacji podstawy programowej podczas zdalnej nauki.

Galeria:

Obrazek
logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej, logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Beneficjent: Gmina Lubliniec

Wartość całego projektu: 89 236,50 zł

Dofinansowanie: 80 000,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Okres realizacji: 2020-04-28 do 2020-10-28

Opis projektu: Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii. Tymczasowe zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami domowych komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Cele projektu (efekty i rezultaty): Celem projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom dostępu  do Internetu i sprzętu komputerowego.

Rezultatem projektu jest zakup 31 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem oraz 5 modemów, które nieodpłatnie zostały przekazane do czterech szkół podstawowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym. Przekazany sprzęt został użyczony przez dyrektorów szkół najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom, w celu prawidłowej realizacji podstawy programowej podczas zdalnej nauki.