Termomodernizacja budynku HALKI | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Termomodernizacja budynku HALKI

Menu
Obrazek
promocja POIiŚ 2014-2020 FS

 

Projekt pn.:

„Kompleksowa termomodernizacja budynku „HALKI” przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu”

Wartość całkowita projektu: 1 057 503,86 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 459 144,17 PLN

Wartość dofinansowania: 390 272,52 PLN  PLN

Dofinansowanie z Funduszu Spójności

 

Umowa dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach została podpisana 21 lutego 2022 r.

 

Termin zakończenia projektu: 30 wrzesień 2023 r.

 

Projekt pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku „HALKI” przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu”, nr POIS.01.07.01-00-0018/21” jest realizowany w ramach poddziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działanie POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Przedsięwzięcie polega na termomodernizacji wraz z przebudową wewnętrznych instalacji wod.- kan., c.o. oraz elektrycznej, co wpłynie na obniżenie aktualnej ilości zużywanej energii cieplnej i elektrycznej budynku. Budynek w części zasadniczej jest obiektem mieszkalnym z 7 lokalami mieszkalnymi zlokalizowanymi na dwóch kondygnacjach. Pozostała część budynku to pomieszczenia wynajmowane na cele kulturalno-oświatowe działalności stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca HALKA – powierzchnię wynajmowaną wyłączono z kosztów kwalifikowalnych.

Planowany zakres prac:

- docieplenie ścian zewnętrznych (od zewnątrz i od wewnątrz),

- docieplenie stropodachu i stropu,

- wymiana starych okien i drzwi

- demontaż indywidualnych źródeł ogrzewania

- modernizacja i przebudowa instalacji c.o.

- modernizacja instalacji c.w.u. wraz z instalacją wody zimnej

- modernizacja oświetlenia wewnętrznego (źródła i oprawy wraz z instalacją elektryczną).

W zakres inwestycji wchodzą też niezbędne prace towarzyszące i okołobudowlane.

 

Planowany efekt:

  1. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii – 7 szt.
  2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
  3. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 793,59 m2
  4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 60,86 tony równoważnika CO2/rok
  5. Zmniejszenie zużycia energii końcowej - 672,91 GJ/rok

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób: etyczny, jawny, przejrzysty. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej ...

 

Obrazek
promocja POIiŚ 2014-2020 FS