Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


I.    Podstawa prawna
•    Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021. 1082 ze zm.).
•    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2018. 2010 t.j. z dnia 19.10.2018).
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010. 244. 1626 z dnia 23.12.2010) - dotyczy zasadniczych szkół zawodowych.
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2017. 1644 z dnia 31.08.2017) – dotyczy szkół branżowych.  
•    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2021. 743 ze zm.).
•    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010. 53. 311 z dnia 02.04.2010).
•    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2010. 53. 312 z dnia 02.04.2010).
•    Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L.2013. 352. 1 z dnia 24.12.2013).  
•    Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE. L.2013. 352. 9 z dnia 24.12.2013).

II.    Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników finansowane jest ze środków Funduszu Pracy.
Uwaga:
O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie miasta Lublińca, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Miasta Lublińca, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia (załącznik nr 1).
Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L.2013. 352.1 z dnia 24.12.2013).


III.    Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika:

a.    w przypadku nauki zawodu do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;


b.    w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;


c.    w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.


W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, którzy o zwrot kosztów wystąpią, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.


IV.  Wymagane dokumenty
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
2. Załączniki: ( wszystkie kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem )
1)    Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (kopie świadectw, dyplomów).
2)    Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
3)    Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika potwierdzającego krótszy (lub dłuższy) okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.
4)    Kopia dyplomu, świadectwa lub oryginał zaświadczenia potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i pozytywnie zdał egzamin przed komisją potwierdzającą kwalifikacje zawodowe.
5)    Aktualny odpis (wypis) lub kopia zaświadczenia z właściwej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub Krajowego Rejestru Sądowego. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.
6)    Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy dla osób składających wniosek w imieniu pracodawcy.
7)    Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ze szczególnym uwzględnieniem działu D – TABELA.
8)    Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej  w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
9)    Oświadczenie pracodawcy o wysokości poniesionych kosztów związanych  z wyszkoleniem młodocianego pracownika (tylko w sytuacji, jeżeli w Formularzu informacji wypełniono dział D – tabela).
10)    Klauzula informacyjna.
11)    Oświadczenie pracodawcy/wspólnika spółki o byciu rzemieślnikiem lub nie.
12)    Inne dodatkowe dokumenty związane ze sprawą, konieczne do udokumentowania zasadności złożenia wniosku (o ich załączeniu decyduje wnioskodawca).


Uwaga:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Nieuzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.


V.    Opłaty
Nie pobiera się.


VI. Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni.


Uwaga:
Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.


VII.  Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec.


VIII.  Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, al. Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lublińca, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. organu. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, że strona po złożeniu oświadczenia nie będzie mogła wnieść odwołania i skargi do sądu administracyjnego.  


IX. Forma załatwienia
Decyzja w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis (w przypadku decyzji przyznającej dofinansowanie).


X.  Informacje dodatkowe
•    Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika.
•    Przyjęcie wniosku przez Wydział Spraw Społecznych nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Nie gwarantuje się również dofinansowania w wysokości oczekiwanej przez składającego wniosek.


XI.  Ochrona danych osobowych


Klauzula informacyjna
    Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych) - (Dz. Urz. UE L 2016 nr 119 s.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, Urząd Miejski w Lublińcu informuje, że administratorem danych osobowych będzie: Burmistrz Miasta Lublińca, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: e-mail: iod@lubliniec.pl, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, tel.: 34 356 34 74, 34353 01 00 wew. 157, 34 351 05 15.
Celem przetwarzania danych osobowych jest gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu ukończenia nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy, po zdaniu egzaminu zawodowego. Administrator danych osobowych nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowany.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781) oraz na podstawie pkt. 6 ust. 1 lit. c RODO
Administrator może przekazywać dane innym organom publicznym przy czym dokona tego w sytuacji gdy istnieje podstawa prawna tego typu działań.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami prawa zweryfikowanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.27.140 – sprost.).
Posiada Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do danych osobowych dotyczących (art.15 RODO),
2. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
3. usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO),
4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
5. przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do państw trzecich.
Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.