Modernizacja oczyszczalni ścieków

Menu
Obrazek
promocja

Projekt pn.:

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej”.

Aktualna wartość projektu po przeprowadzeniu wszystkich przetargów, wyborze wykonawców i po uzyskaniu dodatkowego dofinansowania wynosi (stan na 30.08.2022 r.):

Wartość całkowita projektu: 53.057.887,05 zł  (wydatki kwalifikowane: 32.265.629,77 zł) w tym:

  • Dotacja - dofinansowanie z Funduszu Spójności: 27.425.785,29 zł (85% wydatków kwalifikowanych)
  • Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie: 14.700.000,00 zł (umowa podpisana 20.05.2020 r.)

W dniu 30.06.2022 r. zakończyła się modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem części osadowej. Dokonano końcowego odbioru robót budowlanych, a obiekt uzyskał wszelkie niezbędne opinie i uzgodnienia w tym:

  • pozytywną opinię sanitarną wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
  • pozytywne stanowisko Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • zaświadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego uprawniające do rozpoczęcia użytkowania obiektu;
  • pozwolenie wodnoprawne wydane Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W załączonych filmach można zapoznać się z postępami i efektami zrealizowanych robót.

Dane z wniosku aplikacyjnego i umowy dofinansowania (stan na 06.06.2018 r.):

Wartość całkowita projektu: 35,8 mln zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 21,9 mln zł

Wartość dofinansowania: 18,7 mln zł (85% dofinansowania z wydatków kwalifikowanych)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"

Oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".

Data podpisania umowy dofinansowania: 06.06.2018 r.

 

Jest to największe zadanie inwestycyjne i największa dotacja pozyskana w historii miasta Lublińca.

 

Opis projektu.

Projekt pozwoli na kompleksowe zmodernizowanie wszystkich obiektów na oczyszczalni ścieków. Ważnym elementem przebudowy oczyszczalni będzie modernizacja w zakresie gospodarki osadowej. Realizacja projektu powinna do minimum ograniczyć uciążliwość w zakresie wytwarzanych „zapachów”.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje: budowę kontenerowej stacji zlewczej, modernizację węzła mechanicznego (budynku i systemu krat, wymianę pomp w pompowni głównej, budowę nowego podwójnego piaskownika wraz z separatorem piasku), modernizację stopnia biologicznego - renowacja istniejących konstrukcji żelbetowych, przebudowa komór wraz z wprowadzeniem nowego systemu mieszania, wymiana pomp recyrkulacji wewnętrznej oraz systemu sterowania napowietrzaniem, uzupełnienie wyposażenia stacji dmuchaw, budowa stacji magazynowania i dozowania koagulantu, budowa układu wody technologicznej (ścieków oczyszczonych), remont i zabezpieczenie konstrukcji osadników wtórnych wraz z uzupełnieniem wyposażenia, remont pompowni osadów z instalacją dwóch nowych pomp, budowa wydzielonego układu zagęszczania mechanicznego osadu nadmiernego, budowa układu stabilizacji beztlenowej osadów: wydzielona komora fermentacyjna zamknięta i współpracujący układ technologiczny, budowa kotłowni - 2 kotły wodne (z rezerwą miejsca na agregat kogeneracyjny), budowa układu odbioru, oczyszczania, magazynowania i przeróbki biogazu, przebudowa jednego z otwartych basenów fermentacyjnych (zmiana funkcji na zbiornik retencyjny osadu przefermentowanego), budowa urządzeń do odwadniania osadów wraz z osprzętem (w tym prasa ślimakowa) – w budynku odwadniania, montaż układu transportu i wapnowania osadu odwodnionego, wykonanie węzła odbioru osadu odwodnionego – stanowiska na środki transportu oraz modernizacji składowiska osadu i przebudowy poletek osadowych do celów magazynowych, budowa systemu biofiltracji, budowa nowego systemu sterowania i kontroli (tu: oprogramowanie SCADA), wykonanie nowych połączeń technologicznych, dostosowanie układu komunikacyjnego oczyszczalni.

 

Cele projektu.

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych na obszarze aglomeracji Lubliniec.

Cele szczegółowe:

- umożliwienie wykorzystania (obecnie traconego) biogazu powstającego w procesie stabilizacji osadów do produkcji ciepła na

potrzeby własne oczyszczalni;

- zapewnienie wysokich standardów i stabilności procesu mechanicznego i biologicznego oczyszczania poprzez przebudowę

i modernizację wybranych obiektów i urządzeń;

- zmniejszenie uciążliwości zapachowej poprzez prowadzenie procesów w zamkniętych lub zhermetyzowanych obiektach

- zwiększenie efektywności odwadniania i zagęszczania osadów jako istotnego elementu przygotowania poprzedzającego

odzysk osadów ściekowych;

- zapewnienie sprawnej i bezawaryjnej pracy zmodernizowanej instalacji dzięki kompatybilności elementów obecnie

funkcjonujących, zmodernizowanych i nowobudowanych oraz dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu kontroli procesów SCADA;

- ograniczenie energochłonności i wodochłonności procesu oczyszczania ścieków dzięki wprowadzanym usprawnieniom.

 

Projekt prowadzi do zdecydowanej poprawy efektywności systemu oczyszczania ścieków oraz zmniejszeniu jej uciążliwości zapachowej dzięki usprawnieniu i hermetyzacji procesu oczyszczania ścieków. Długofalowymi korzyściami wynikającymi z wdrożenia inwestycji będą:

- spełnienie norm i wytycznych wynikających z prawa polskiego oraz UE, w szczególności dyrektywy 91/271/EWG,

- poprawa stanu środowiska naturalnego dzięki zmniejszeniu uciążliwości systemu wodnokanalizacyjnego,

- poprawa standardu życia mieszkańców aglomeracji oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej, prowadząca do zwiększenia atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej regionu.

 

Efekty realizacji projektu przyczynią się do osiągnięcia celu tematycznego nr 6 POIiŚ: Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, priorytet inwestycyjny 6.2: Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających przez te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie.

 

Planowane efekty.

Efektywność projektu określają wskaźniki produktu i rezultatu:

1. Wskaźniki produktu:

- Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych - 1 szt.

- Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki / zagospodarowania osadów ściekowych - 1 szt.

2. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

- Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania - 0,59 tys. Mg/rok

 

Wartość projektu.

Wartość całkowita projektu: 51.045.606,21 zł

Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 26.559.237,45 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich.

Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności: 26,6 mln zł (85% dofinansowania z wydatków kwalifikowanych)

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"

Oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób: etyczny, jawny, przejrzysty.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać:

Więcej ...

 

Kontakt:

Beneficjent - Gmina Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec          

NIP: 5751878473       REGON: 151398391

e-mail: um@lubliniec.pl

TEL.:

+48 (34) 353-01-00 , (numer wew.)

+48 (34) 353-01-01

+48 (34) 353-01-02

+48 (34) 353-01-03

+48 (34) 353-01-04

FAX:

+48 (34) 353-01-05

+48 (34) 353-01-06

+48 (34) 353-01-07

Miejsce realizacji projektu:

Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych - ul. Spokojna 2, 42-700 Lubliniec

tel. (034)351-40-00 , fax (034) 351 40 02  e-mail: zgklic@wp.pl

 

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT

14 czerwca br. Burmistrz Miasta Lublińca podpisał Zarządzenie powołujące Jednostkę Realizującą Projekt pn.: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej".

Zgodnie z unijnymi wymaganiami, realizacja każdego projektu wymaga powołania specjalnej struktury, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie, prowadzenie i monitorowanie realizacji projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno – organizacyjnej. W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Spójności, rolę takiej struktury organizacyjnej pełni Jednostka Realizująca Projekt (JRP).

Link do Zarządzenia

 

INŻYNIER KONTRAKTU

3 września 2018 r. Gmina Lubliniec podpisała umowę z firmą WUDIMEKS sp. z o.o. z Częstochowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Zadaniem Inżyniera Kontraktu będzie m.in. przygotowanie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, nadzorowanie robót budowlanych oraz przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych.

Dane Inżyniera Kontraktu:

WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE  WUDIMEKS Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa

ul. Armii Krajowej 60/62 tel. (0 34) 372-17-20

fax (0 34) 372-15-87

sekretariat@wudimeks.pl

http://www.wudimeks.pl

 

WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH

13 sierpnia 2019 r. Gmina Lubliniec podpisała z firmą INSTAL KRAKÓW S.A. ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków za wynagrodzeniem w kwocie 49.446 097,11 zł (czterdzieści dziewięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych 11/100).

Siedziba spółki

Instal Kraków S.A.

ul. Konstantego Brandla 1

30-732 Kraków

www.instalkrakow.pl

tel. +48 12 653 23 47   fax +48 12 653 21 97

e-mail: sekretariat@instalkrakow.pl

NIP: 679-008-54-87 REGON: 350564042

KRS: 0000042496, XI Wydział Gospodarczy, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia

 

LINKI do filmów: 
 
 
 
 
 
 

 

Obrazek
promocja
Obrazek
plakat
Obrazek
tablica poiis
Do pobrania
zdjecia 1 44.89 MB Pobierz
zdjecia 2 18.15 MB Pobierz