Harmonogram obowiązkowej wymiany kotłów na paliwa stałe

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w tzw. "uchwale antysmogowej", przyjętej w dniu 7 kwietnia 2017 roku (pełna treśc uchwały jest dostępna w biuletynie informacji publicznej województwa sląskiego pod adresem: Uchwała sejmiku nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku), posiadacze kotłów na paliwa stałe podlegają harmonogramowi obowiązkowych wymian kotłów na nowe.

Najwcześniej należy wymienić kotły eksploatowane powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadające tabliczki znamionowej, tj. do końca 2021r. Wymóg wymiany kotłów pozaklasowych 5-10 letnich należy spełnić do końca 2023r., a poniżej 5 lat od daty ich produkcji - do końca 2025r. Najdłużej można użytkować kotły klasy 3 i 4, ponieważ graniczna data ich obowiązkowej wymiany została określona do końca roku 2027. Uchwała zobowiązuje osoby użytkujące piece do ich wymiany na nowe, tj. na kocioł automatyczny lub ręczny klasy 5 lub ekoprojekt, kocioł zgazowujący drewno klasy 5 lub ekoprojekt, lub zastosowanie innych ekologicznych źródeł ciepła, jak ciepło systemowe, gaz, pompy ciepła, elektrownia wiatrowa.

Kontrole w zakresie wdrażania ograniczeń wynikających z zapisów „uchwały antysmogowej” oraz przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w tym dotyczących ochrony powietrza przeprowadzane są na bieżąco przez straż miejską oraz pracowników urzędu miasta na podstawie Prawa ochrony środowiska. Kontrola w ww. zakresie może również być przeprowadzona przez Policję oraz Inspektora Ochrony Środowiska. Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień „uchwały antysmogowej” określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”.
Za niedostosowanie się do zapisów „uchwały antysmogowej” grożą sankcje, tj. kara grzywny w wysokości do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia: 1000 zł.

Obrazek
schemat wymiany instalacji grzewczej w treści załącznika dotycząca woj. Śląskiego