PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do dołączenia do Grupy organizacji pozarządowych
Grupa organizacji pozarządowych na FB
Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
RODO W URZĘDZIE MIEJSKIM W LUBLIŃCU

Aktualności

odwołanie zmiany organizacji ruchu przy Lublinieckich cmentarzach

W związku z ogłoszoną przez Prezesa Rady Ministrów podczas dzisiejszej konferencji prasowej informacją o zamknięciu cmentarzy w sobotę 31.10, niedzielę 1.11 oraz poniedziałek 2.11 uprzejmie informujemy o odwołaniu zmiany organizacji ruchu przy Lublinieckich cmentarzach tj. cmentarzu parafialnym przy ul. Plebiscytowej, oraz cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej.

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 października oraz w poniedziałek 2 listopada do godz. 10.00, stanowiska obsługi dowodów osobistych oraz ewidencji ludności w Centrum Obsługi Mieszkańców będą nieczynne.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację oraz wszelkie niedogodności.

Stanowisko Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie postanowienia Sądu Rejonowego w Lublińcu z dnia 24.09.2020 r. w sprawie Sygn. Akt II Kp 102/20

Stanowisko Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie postanowienia Sądu Rejonowego w Lublińcu z dnia 24.09.2020 r. w sprawie Sygn. Akt II Kp 102/20

Po wnikliwiej analizie uzasadnienia rozstrzygnięcia Sądu w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na przerobieniu dokumentu w postaci listy obecności na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w dniu 18 listopada 2019r., poprzez złożenie podpisu przez członka Komisji Łukasza Mikulskiego w celu użycia jej za autentyczną, mimo nieobecności radnego podczas prac Komisji, pragnę stwierdzić, że organy prowadzące postępowania nie rozpoznały istoty sytuacji, która była powodem zawiadomienia.
W toku postępowania Sąd podzielił co prawda stanowisko Burmistrza, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych Rady Miejskiej: Zbigniewa Rosińskiego i Henryka Maniury i ustalił, że radny Łukasz Mikulski nie uczestniczył w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju, które odbyło się w dniu 18 listopada 2019r. w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lublińcu, a także, że radny podpisał się na liście obecności, ale w ocenie Sądu nie doszło do podrobienia ani przerobienia listy obecności na przedmiotowej Komisji.
Sąd stwierdził, że podpis radnego był autentyczny i został naniesiony przez niego. Podkreślić jednak należy, że przedmiotem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa – w kontekście nieobecności radnego na posiedzeniu Komisji – nie był fakt, że podpis radnego na liście obecności nie był autentyczny.

Pragnę oświadczyć, że w zawiadomieniu Urzędu nie padło twierdzenie, że podpis ten został naniesiony przez inną osobę, niż radny Łukasz Mikulski lub, że podpis nie jest autentyczny.
Istotą sprawy w ocenie Urzędu Miejskiego było to, czy radny Łukasz Mikulski, pomimo swojej nieobecności na posiedzeniu Komisji, miał prawo podpisać listę obecności z tejże Komisji, potwierdzając tym samym udział w Komisji, czy też nie miał takiego prawa. A jeżeli nie miał, to jakie z tego działania wynikają konsekwencje.
Pragnę ponadto zauważyć, że Sąd nie zgodził się z treścią protokołu z przebiegu przedmiotowej Komisji z dnia 18 listopada 2019r., który dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Lublińcu, a który przyjęty został głosami 3 radnych tj. radnego Damiana Włodarczyka, radnego Jana Springwalda, a także radnego Łukasza Mikulskiego głosującego we własnej sprawie, co jest niezgodne z prawem.
Duże kontrowersje wywołało także pismo radnego Łukasza Mikulskiego skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w dniu 25.11.2019r., to jest 3 dni po tym, jak w Prokuraturze Rejonowej w Lublińcu złożone zostało Zawiadomienie Burmistrza o możliwości popełnienia przestępstwa. Radny Łukasz Mikulski w piśmie do Przewodniczącego Rady Miejskiej stwierdza cyt.: „Wobec moich wątpliwości co do mojego uczestnictwa w Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18.11.2019 r. wnoszę o uznanie mojej nieobecności i pomniejszenie diety radnego za listopad 2019”, a następnie w dniu 10 grudnia 2019r. podczas wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych uczestniczy w głosowaniu nad przyjęciem protokołu z poprzedniej Komisji, która odbyła się 18.11.2019r.
Radny dwukrotnie wówczas zagłosował w swojej sprawie.


W pierwszym wypadku głosowanie dotyczyło wprowadzenia uwag i poprawek do projektu protokołu z posiedzenia Komisji przygotowanych przez Przewodniczącego tejże Komisji, a w drugim przegłosowania protokołu, z którego wynikało, że radny Łukasz Mikulski uczestniczył i głosował w listopadowym posiedzeniu w/w Komisji, a co było nieprawdą. Niniejszy protokół widnieje na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Lublińcu i został opatrzony podpisem i adnotacją protokolantki o następującej treści: „Odmawiam podpisania protokołu, gdyż jest on niezgodny z przebiegiem obrad Komisji”.
Przypomnieć należy, że poprawkę skierowaną do Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju – Damiana Włodarczyka, dotyczącą projektu protokołu przygotowanego przez protokolantkę zgłosił radny Damian Włodarczyk i zgodnie z nią wprowadzono zapis, z którego jednoznacznie wynika, jakoby radny Łukasz Mikulski uczestniczył w posiedzeniu Komisji i brał udział w głosowaniu. Głosowanie radnego narusza art. 25 a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713,1378), ponieważ radny nie może głosować w sprawach, które dotyczą jego interesu prawnego.
Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w przedmiotowej sprawie skierowane przez Burmistrza Miasta Lublińca było działaniem jak najbardziej zasadnym i prawidłowym, ponieważ organy prowadzące postępowanie przygotowawcze wszczęły i przeprowadziły postępowanie, a ściślej dochodzenie, a to jest możliwe wobec istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. Zatem również i organy ścigania musiały stwierdzić, że istniała podstawa do przeprowadzenia postępowania karnego, a nie tak ja twierdzą niektóre osoby wypowiadające się publicznie, że podstaw takowych nie było, a samo zawiadomienie było spowodowane motywami politycznymi.

Powyższe stanowisko wraz z kopią Postanowienia Sądu Rejonowego w Lublińcu z dnia 24 września 2020 roku Sygn. akt Kp 102/20 oraz pismem radnego Łukasza Mikulskiego do przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 25.11.2019 r. zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.eu oraz na oficjalnym profilu FB Miasta Lublińca.

 

Burmistrz Miasta Lublińca

Edward Maniura

Zmiany dotyczące pracy placówek ZUS w poniedziałki

Od 2 listopada br. - w związku z sytuacją epidemiczną – placówki ZUS będą czynne w poniedziałki tak, jak w pozostałe dni tygodnia tj.: w godz. 8.00 – 15.00.

Zachęcamy do załatwiania spraw w ZUS bez wychodzenia z domu i skorzystania z e-wizyt. Więcej o e-wizytach w ZUS.

Jesteśmy dostępni także przez internet za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz w kontakcie telefonicznym.

Do dyspozycji Państwa jest ogólnopolska infolinia pod numerem telefonu 22 560 16 00 dostępna w dni robocze (pn.–pt.) w godzinach 7:00–18:00.

Pod numerem tel. 22 11 22 111 do Państwa dyspozycji jest specjalna infolinia do obsługi spraw związanych z Polskim Bonem Turystycznym.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA


Działając na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 713) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 833)

Burmistrz Miasta Lublińca wykłada do publicznego wglądu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu na okres 21 dni tj. od  29.10.2020 r. – 19.11.2020 r. „Aktualizację Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubliniec”.


Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi w przedmiotowej sprawie.
Wnioski można składać w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5,  42-700 Lubliniec lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Lublińca.

Projekt założeń dostępny pod linkiem: https://lubliniec.bip.info.pl/dokument.php?iddok=18281&idmp=274&r=r

Projekt Śląska Akdaemia Senior@

Zapraszamy serdecznie wszystkich potencjalnych uczestników, jak również ich bliskich. Spotkanie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej do projekcie Śląska Akademia Senior@ i jego przebiegu.

Podczas spotkania koordynator przekaże niezbędne informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz uczestnictwa w kursie. Będzie również możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania dotyczące uczestnictwa. Przez cały czas trwania spotkania Koordynator będzie widoczny dla uczestników przez kamerkę internetową.

Szczegóły spotkania dostępne są na fanpage-u projektu Śląska Akademia Senior@: https://www.facebook.com/events/360473408720698

Do spotkania można dołączyć korzystając z następującego linku:

SPOTKANIE INFORMACYJNE                     http://bit.ly/spotkanie_info

TERMIN NAJBLIŻSZEGO SPOTKANIA      29.10.2020, godz.15:00 (czwartek)

INSTRUKCJA DOŁĄCZENIA:

Po kliknięciu w powyższy link pojawi się strona internetowa, na której w wyznaczonym miejscu wpisujemy Imię/Wybrany Login i klikamy „Dołącz”. Aby możliwa była rozmowa, należy wybrać opcję „Używam mikrofonu”. Po zatwierdzeniu tego komunikatu Gość jest zalogowany i gotowy do uczestnictwa. Bardzo prosimy o to, aby w czasie spotkania był dostęp do mikrofonu, głośników oraz stabilnego łącza internetowego.

Dołączenie do spotkania będzie możliwe 15 min przed ustaloną datą i godziną rozpoczęcia.

Pod koniec spotkania każda osoba zainteresowana będzie mogła podać (w wiadomości prywatnej do koordynatora lub SMS) adres mailowy – na który po spotkaniu zostanie przekazane krótkie podsumowanie oraz szczegóły dotyczące procesu rekrutacji.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec.

Uwagi i opinie można składać do 4 listopada 2020 r. (data wpływu do urzędu) listownie, osobiście w urzędzie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anonimowe uwagi pozostaną bez rozpatrzenia.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
17.87
μg/m3        
2021.01.19 21:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.