PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

                   

 

Dodatkowo załączyć do oferty Małego Granta:

  •  Aktualny ODPIS z rejestru lub ewidencji w przypadku nie posiadania przez podmiot KRS-u.
  •  UPOWAŻNIENIE dla osób, składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu.

Kserokopie złożonych dokumentów powinny mieć adnotację „za zgodność z oryginałem”, opatrzone datą, pieczęcią organizacji oraz podpisem czytelnym osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy na każdej stronie danego dokumentu.

Do sprawozdań grantów jak i ofert konkursowych dołączyć zestawienie faktur według wzoru podanego w załączniku poniżej:

Zetawienie faktur załacznik do sprawozdań do ofert złożonych po 1 marca 2019 r.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

obowiązująca po rozpoczęciu stosowania RODO

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lublińca z siedzibą w Lublińcu ul.Paderewskiego 5, zwany dalej administratorem;

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2.Inspektorem danych osobowych u administratora jest Krzysztof Olczyk e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon 34 356 3474 , 34 3530100 wew.157

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane przetwarza się w celu

spełnienia obowiązków prawnych w tym zakresie ciążącym na Administratorze.

4.Administrator może przekazywać dane osobowe innym organom publicznym przy czym dokonuje tego wyłącznie w sytuacji,gdy istnieje podstawa prawna tego typu działań. Przetwarzanie części zbiorów danych może być powierzone również podmiotom zewnętrznym realizujących zlecenia na rzecz Urzędu Miejskiego.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami prawa zawartymi w

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji

kancelaryjnej,jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu

działania archiwów zakładowych (Dz.U.z 2011,nr.14 poz.67).

6.Posiada Pan/Pani prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,ich sprostowania,usunięcia,lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c) przenoszenia danych,

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.

8.W większości przypadków podanie danych osobowych przez klientów Urzędu Miejskiego w Lublińcu jest obowiązkiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy. W takich przypadkach podanie danych w wymaganym zakresie jest niezbędne,a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji przez właściwy organu treści żądania lub podpisania umowy. W przypadku zbierania danych w oparciu o zgodę osoby,której dane dotyczą,można odmówić przekazania danych,przy czym może się to wiązać z brakiem możliwości wzięcia udziału w danym przedsięwzięciu lub otrzymania danego świadczenia

 

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
6.89
μg/m3        
2020.09.27 04:00

źródło: WIOŚ Katowice

Na skróty

CORONAWIRUS

wybory copy

generator ngo

jakosc

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

3d

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

deklaracja dostępności 01 01

 

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.