PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Z dnia Pracy Burmistrza

PONIEDZIAŁEK, 29 MARCA 2021 R.

- Zdalnie uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki połączonej z Komisją Finansowo – Ekonomiczną RM;

- Podpisałem sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za rok obrotowy 2020;

- W kancelarii notarialnej podpisałem akt notarialny sprzedaży działki;

- Uczestniczyłem w zdalnym spotkaniu Młodzieżowej Rady Miasta.

PIĄTEK, 26 MARCA 2021 R.

- Zaakceptowałem odwołanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dofinansowania do renowacji cmentarza wojskowego;

- Dokonałem objazdu inwestycji miejskich (ul. Mickiewicza, III bulwar, termomodernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 27).

CZWARTEK, 25 MARCA 2021 R.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, podczas którego zgłosiłem szereg uwag do Krajowego Planu Odbudowy. Poprosiłem również Wiceministra Funduszy i Polityki Regionalnej - Waldemara Budę, o przyspieszenie prac nad zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sprawie możliwości budowy farm fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW na terenach przemysłowych;

- W Boronowie uczestniczyłem w spotkaniu wójtów i burmistrzów gmin członkowskich Porozumienia Gospodarczo – Turystycznego Gmin Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty z Prezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości – Panem Bartłomiejem Druzińskim;

- Podpisałem sprawozdanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu miasta za 2020 rok;

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Miejskiej.

ŚRODA, 24 MARCA 2021 R.

- Podpisałem 250 umów z mieszkańcami na realizację programu Słoneczny Lubliniec;

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych wraz z Komisją Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Miejskiej;

- W Katowicach uczestniczyłem w emitowanym na żywo programie telewizji TVS "Loża Prezydentów".

WTOREK, 23 MARCA 2021 R.

- Zapoznałem się z postępem prac związanych z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków oraz z pracami porządkowymi na terenie przyszłego miejskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

PONIEDZIAŁEK, 22 MARCA 2021 R.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej;

- Przyjąłem 2 mieszkańców;

- Zapoznałem się z postępem prac na ul. Mickiewicza;

- Spotkałem się z Przewodniczącym Rady Miejskiej w sprawie organizacji najbliższej sesji RM.

PIĄTEK, 19 MARCA 2021 R.

- Spotkałem się w Kokotku z o. Tomaszem Maniurą OMI, w sprawie umówienia spotkania z dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie w celu omówienia ewentualnego ponownego przywrócenia funkcji rekreacyjnej Stawu Posmyk;

- Zapoznałem się z postępem prac rewitalizacyjnych na budowie III etapu bulwaru;

- Uczestniczyłem w wideokonferencji z przedstawicielem dewelopera budującego osiedle mieszkaniowe w Lublińcu. W spotkaniu uczestniczyli również naczelnik Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego oraz pracownik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji UM;

- Spotkałem się z mieszkańcami podpisującymi umowy o dofinansowanie w ramach naboru uzupełniającego do Programu Słoneczny Lubliniec.

CZWARTEK, 18 MARCA 2021 R.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, na którym omówiony został Krajowy Plan Odbudowy;

- Przekazałem życzenia dla mieszkańców miasta partnerskiego Kiskunmajsy z okazji Dnia Przyjaźni Polsko - Węgierskiej;

- Spotkałem się z wójtem Gminy Kroczyce;

- Spotkałem się z Prezesem Zarządu Spółki "Lentex";

- Podpisałem kilkadziesiąt decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

 

ŚRODA, 17 MARCA 2021 R.

- Spotkałem się z dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4;

- Przyjąłem 3 mieszkańców;

- Udzieliłem wywiadu dla Radia Katowice w sprawie projektów unijnych.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 39μg/m3
SO2: 9μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2021.04.19 04:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.