Burmistrz Miasta: mgr Edward Maniura

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Burmistrz jest organem wykonawczym Miasta, wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania Miasta określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz, wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Burmistrz jest również kierownikiem Urzędu, nadaje mu regulamin organizacyjny określając jego organizację i zasady funkcjonowania, ponadto wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Burmistrz przygotowuje projekt budżetu Miasta, odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Miasta.

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Zastępcy Burmistrza, Sekretarza oraz Skarbnika, ponadto podlegają mu Wydział Komunalny, Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, Komenda Straży Miejskiej, Zespół Radców Prawnych, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Zespół ds.Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej oraz Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

 

Z-ca Burmistrza Miasta: mgr Anna Jonczyk-Drzymała

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca Burmistrza zapewnia kompleksowe, skoordynowane z całokształtem działań Burmistrza realizowanie zadań w zakresie spraw prowadzonych w podległych Zastępcy komórkach organizacyjnych Urzędu.

Zastępcy Burmistrza podlegają Wydział Spraw Społecznych podzielony na: Zespół ds. Informacji Miejskiej, Zespół ds. Obsługi Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu, Zespół ds. Obsługi Interesantów i Rady Miejskiej, Zespół ds. Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Wydział Organizacji podzielony na: Zespół Administracyjno - Gospodarczy, Zespół Informatyki i Referat Kadr.

Zastępca Burmistrza zastępuje Burmistrza podczas jego nieobecności.

 

Sekretarz Miasta: mgr inż. Józef Korpak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarz zapewnia właściwą organizację Urzędu oraz nadzoruje i koordynuje działalność podległych mu komórek organizacyjnych Urzędu. Sekretarzowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne: Wydział Inwestycji i Rozwoju, Wydziału Zamówień Publicznych i Strategii Rozwoju Miasta, Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego.

W czasie jednoczesnej nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza, Sekretarz podpisuje również akty, dokumenty, pisma, korespondencję, za Burmistrza i Zastępcę Burmistrza. Ponadto Sekretarz wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza, z wyjątkiem zastrzeżonych dla Przewodniczącego Rady Miejskiej i Rady Miejskiej.

 

Skarbnik Miasta: mgr Gabriela Czech

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektu budżetu Miasta wraz z objaśnieniami oraz zmian budżetu Miasta,
 2. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
 3. nadzór nad prawidłową realizacja budżetu, przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 4. opracowywanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz jej zmian,
 5. dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 6. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 7. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 8. kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych,
 9. nadzór nad egzekwowaniem należności budżetowych,
 10. nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie spraw finansowych,
 11. organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych,
 12. podejmowanie działań celem pozyskania nowych źródeł dochodu budżetu Miasta,
 13. nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez Wydział Finansowy,
 14. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową,
 15. udział w negocjacjach dotyczących zaciągania kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń,
 16. współpraca z bankami, w szczególności w zakresie obsługi rachunków bankowych,
 17. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza na podstawie i w zakresie udzielonych upoważnień lub pełnomocnictw.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.