PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

 1. Rada jest organem opiniodawczym Burmistrza Miasta Lublińca. 
 2. Rada ma służyć zintegrowaniu środowiska podmiotów działających w sferze kultury i sztuki poprzez stworzenie płaszczyzny dla współdziałania i wymiany doświadczeń. 
 3. Celem Rady jest: 
  1) Inicjowanie i wspieranie rozwoju kultury i sztuki z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, 
  2) Wymiana doświadczeń w zakresie działań oraz zadań problemowych dotyczących funkcjonowania kultury i sztuki w mieście Lublińcu, 
  3) Kreowanie i promowanie kultury i sztuki, 
  4) Stworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju kultury i sztuki pod względem proceduralnym, formalnym oraz infrastrukturalnym, 
  5) Desygnowanie jednego z członków Rady celem prac w Komisji Konkursowej na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w zakresie kultury.
 4. Pracami Rady kieruje Przewodniczący wybierany przez Radę spośród jej członków lub - podczas jego nieobecności - osoba przez niego wyznaczona.
 5. Rada wypracowuje stanowiska na wniosek Burmistrza Miasta Lublińca lub z własnej inicjatywy w drodze głosowania jawnego.
 6. Okresowe spotkania zwoływane są przez Przewodniczącego Rady w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Lublińca. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 7. Rada może tworzyć zespoły robocze, w skład których mogą wchodzić osoby niebędące członkami Rady, zajmujące się działalnością w obszarze kultury i sztuki.
 8. W posiedzeniach Rady mogą też uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Burmistrza Miasta Lublińca, jeżeli wymaga tego ranga spraw będących przedmiotem obrad.
 9. Porządek obrad i tematykę spotkań ustala Przewodniczący Rady w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Lublińca.
 10. Rada ustala roczny plan pracy w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Lublińca.
 11. Obsługą organizacyjno-techniczną Rady zajmuje się wydział właściwy do spraw kultury w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, który ewidencjonuje i przechowuje dokumentację dotyczącą prac Rady.
 12. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół zawierający porządek, tematykę, przebieg posiedzenia oraz podjęte ustalenia.
 13. Przewodniczący Rady przedkłada Burmistrzowi Miasta Lublińca ustalenia podjęte na spotkaniu w terminie do 14 dni od daty posiedzenia.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 28μg/m3
SO2: 7μg/m3
C6H6: 1μg/m3

2021.06.18 13:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.