PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

 1. Rada jest organem opiniodawczym Burmistrza Miasta Lublińca. 
 2. Rada ma służyć zintegrowaniu środowiska podmiotów działających w sferze kultury i sztuki poprzez stworzenie płaszczyzny dla współdziałania i wymiany doświadczeń. 
 3. Celem Rady jest: 
  1) Inicjowanie i wspieranie rozwoju kultury i sztuki z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, 
  2) Wymiana doświadczeń w zakresie działań oraz zadań problemowych dotyczących funkcjonowania kultury i sztuki w mieście Lublińcu, 
  3) Kreowanie i promowanie kultury i sztuki, 
  4) Stworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju kultury i sztuki pod względem proceduralnym, formalnym oraz infrastrukturalnym, 
  5) Desygnowanie jednego z członków Rady celem prac w Komisji Konkursowej na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w zakresie kultury.
 4. Pracami Rady kieruje Przewodniczący wybierany przez Radę spośród jej członków lub - podczas jego nieobecności - osoba przez niego wyznaczona.
 5. Rada wypracowuje stanowiska na wniosek Burmistrza Miasta Lublińca lub z własnej inicjatywy w drodze głosowania jawnego.
 6. Okresowe spotkania zwoływane są przez Przewodniczącego Rady w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Lublińca. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 7. Rada może tworzyć zespoły robocze, w skład których mogą wchodzić osoby niebędące członkami Rady, zajmujące się działalnością w obszarze kultury i sztuki.
 8. W posiedzeniach Rady mogą też uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Burmistrza Miasta Lublińca, jeżeli wymaga tego ranga spraw będących przedmiotem obrad.
 9. Porządek obrad i tematykę spotkań ustala Przewodniczący Rady w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Lublińca.
 10. Rada ustala roczny plan pracy w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Lublińca.
 11. Obsługą organizacyjno-techniczną Rady zajmuje się wydział właściwy do spraw kultury w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, który ewidencjonuje i przechowuje dokumentację dotyczącą prac Rady.
 12. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół zawierający porządek, tematykę, przebieg posiedzenia oraz podjęte ustalenia.
 13. Przewodniczący Rady przedkłada Burmistrzowi Miasta Lublińca ustalenia podjęte na spotkaniu w terminie do 14 dni od daty posiedzenia.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
13.45
μg/m3        
2020.02.21 13:00

źródło: WIOŚ Katowice

Wydarzenia

Luty 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Na skróty

wybory copy

generator ngo

jakosc

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

3d

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.