Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich.

I. Przedmiot sprzedaży:
Działka nr 3687/152 o pow. 0,0592 ha z km 6 obręb Lubliniec,
oraz ½ udziału w nieruchomościach gruntowych stanowiących działki:
nr 3285/152 o pow. 0,0144 ha z km 6 obręb Lubliniec
i nr 3688/152 o pow. 0,0188 ha z km 6 obręb Lubliniec,
Powyższe nieruchomości opisane są w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/00056211/0 jako własność Gminy Lubliniec
Dział III księgi wieczystej zawiera 4 wpisy dotyczące ograniczonego prawa rzeczowego odnośnie ustanowionych służebności przesyłu i służebności gruntowej.
Ze szczegółowym opisem zapoznać się można poprzez udostępniony portal podsystemu dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych https://ekw.ms.gov.pl/
Dział IV nie zawiera wpisów

 

II. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Lublińcu przy ul. Powstańców Ślaskich i składa się z działki nr 3687/152, która znajduje się w drugiej linii zabudowy ul. Powstańców Śląskich oraz 1/2 udziału w działkach nr 3285/152, 3688/152, stanowiących drogę wewnętrzną przez którą zapewniony jest dojazd od ul. Powstańców Śląskich poprzez ustanowioną służebność gruntową szczegółowo opisaną w dziale III w.w księgi wieczystej. Teren działki 3687/152 jest płaski, niezabudowany, nieogrodzony znajdują się na nim dwa dęby o pierśnicy 50 cm i 85 cm oraz buk o pierśnicy 65 cm (wysokość drzew ok 30 m) oraz słup oświetleniowy nie stanowiący własności Gminy. Ulica Powstańców Śląskich przy której położona jest nieruchomość uzbrojona jest w sieci: wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną i gazową. Działka sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi W niedalekiej odległości boisko sportowe, kryta pływalnia z salą gimnastyczną oraz zakłady przemysłowe m.in. Lentex SA.
Przez nieruchomości przebiegają sieci: ciepłownicza (dla której ustanowiono służebność przesyłu szczegółowo opisaną w dziale III w.w księgi wieczystej), elektroenergetyczna, kanalizacyjna (kd i ks) oraz wodociągowa. Sieci te nie stanowią własności Gminy Lubliniec.
Biorąc pod uwagę przebiegające przez nieruchomość wyżej opisane sieci nieruchomość nr 3687/152 posiada ograniczone warunki zabudowy.

III. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Symbol- 125 U Tereny usług. Nieruchomość położona jest w strefie B15 pośredniej ochrony konserwatorskiej zabudowy dawnej przędzalni. Obowiązują wytyczne konserwatorskie określone w § 24
UWAGA: powyżej opisano ogólne ustalenia m.p.z.p. z pełnym tekstem i rysunkiem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. PADEREWSKIEGO 5 II piętro pokój nr 26.
IV. Cena wywoławcza nieruchomości: 130.000 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT do ceny prawa własności zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

V. Termin i miejsce przetargu:
II przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, Sala posiedzeń nr 11 - I piętro
w dniu 2 MARCA 2016r
o godzinie 9:20

I przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 21 grudnia 2015r zakończył się wynikiem negatywnym.
PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014r., Poz. 1490). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

VI. Warunki przetargu:

1/ przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości
13.000 zł na konto Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach O/Częstochowa nr 11105011421000000500966791 do dnia 24 LUTY 2016r. Dowodem wniesienia wadium w tej formie jest potwierdzenie z banku. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy. Na dokumencie przelewu należy wpisać numer działki na którą zostało wpłacone wadium.

WADIUM:
-wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
-wpłacone przez oferenta, który przetargu nie wygra, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu,
-nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

2/ osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
3/ osoby prawne – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
4/ pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
5/ w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,
6/ osoby prowadzące działalność gospodarczą - elektroniczny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej [www.firma.gov.pl],
7/ w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym upoważnieniem drugiego małżonka zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana.

VII. Informacje ogólne.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca,
Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów,
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym,
Wylicytowana cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem przebiegu granic. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt może zlecić okazanie lub odtworzenie granic,
Wpłata ceny osiągniętej w przetargu musi być dokonana przed spisaniem umowy notarialnej, tak aby w dniu spisania umowy kwota była zaksięgowana na koncie Urzędu,
Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.

Informacji związanych ze zbyciem wyżej opisanej nieruchomości udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu II piętro, pokój Nr 25, tel. (34) 3530-100 ( w.127,129) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ogłoszenie w pełnej wersji wywieszone jest na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w zakładce aktualności/przetargi/zamówienia publiczne i w Biuletynie Informacji Publicznej /Nieruchomości/ Ogłoszenia o przetargach. W prasie lokalnej opublikowane jest w wersji skróconej.

Lubliniec, 12.01.2016r.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.