Burmistrz Miasta Lublińca

ogłasza

II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Nowej.

I. Przedmiot sprzedaży:

Nieruchomość gruntowa w skład której wchodzą działki :

- nr 3803/198 o pow. 0,0162 ha z karty mapy 6 obręb Lubliniec, powstała z podziału działki nr 3772/198 (zatwierdzonego ostateczną decyzją Burmistrza Miasta Lublińca nr ZN.6831.00031.2014 z dnia 15.09.2014), opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/0000795/0 jako własność Gminy Lubliniec.

Uwaga: dział III zawiera wpis: z parcelą nr 1645/182 mapa 6 do współobciążenia do KW. Nr 8141 przeniesiono dnia 14 stycznia 1961r. z parc. Nr 1644/182 do współobciążenia do KW. Nr 8142 przeniesiono dnia 14 stycznia 1961r.) Wpis ten nie dotyczy zbywanej nieruchomości.

- nr 3781/190 o pow. 0,0313 ha z karty mapy 6 obręb Lubliniec, opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/00055790/5 jako własność Gminy Lubliniec.

II. Opis nieruchomości:

Działka położona jest w strefie pośredniej miasta przy drodze o nawierzchni asfaltowej, uzbrojonej w sieć: elektryczną, wodociągowa, kanalizacyjną, telefoniczną i gazową. Kształt działki nieregularny, tworzy połączenie dwóch figur geometrycznych: trójkąta i prostokąta. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Nowej. W pobliżu znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz wiadukt.

III. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Symbol- 268 P

Tereny działalności produkcyjnej, składów, magazynów oraz handlu.

UWAGA:Powyżej opisano ogólne ustalenia m.p.z.p. Z pełnym tekstem i rysunkiem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. PADEREWSKIEGO 5 II piętro pokój nr 26.

IV. Cena wywoławcza nieruchomości: 18.000 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT do ceny prawa własności zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

V. Termin i miejsce przetargu:

II przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, Sala posiedzeń nr 11 - I piętro

w dniu 2 marca 2016r o godzinie 9:00

I przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 30 września 2015r zakończył się wynikiem negatywnym.

PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014r., Poz. 1490). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

VI. Warunki przetargu:

1/ przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości

2.000 zł na konto Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach O/Częstochowa nr 11105011421000000500966791 do dnia 24 LUTY 2016r. Dowodem wniesienia wadium w tej formie jest potwierdzenie z banku.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy. Na dokumencie przelewu należy wpisać numer działki na którą zostało wpłacone wadium.

WADIUM:

-wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,

-wpłacone przez oferenta, który przetargu nie wygra, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu,

-nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

2/ osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

3/ osoby prawne – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,

4/ pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,

5/ w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

6/ osoby prowadzące działalność gospodarczą - elektroniczny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej [www.firma.gov.pl],

7/ w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym upoważnieniem drugiego małżonka zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana.

VII. Informacje ogólne.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca,

Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów,

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym,

Wylicytowana cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem przebiegu granic. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt może zlecić okazanie lub odtworzenie granic,

Wpłata ceny osiągniętej w przetargu musi być dokonana przed spisaniem umowy notarialnej, tak aby w dniu spisania umowy kwota była zaksięgowana na koncie Urzędu,

Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.

Informacji związanych ze zbyciem wyżej opisanej nieruchomości udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu II piętro, pokój Nr 25, tel. (34) 3530-100 ( w.127,129) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ogłoszenie w pełnej wersji wywieszone jest na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w zakładce aktualności/przetargi/zamówieniapubliczne i w Biuletynie Informacji Publicznej /Nieruchomości/ Ogłoszenia o przetargach. W prasie lokalnej opublikowane jest w wersji skróconej.

Lubliniec, 12.01.2016r.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.