PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

KATALOG KART USŁUG UM W LUBLIŃCU

Prosimy odszukać rodzaj sprawy, pobrać kartę usług (link z numerem), gdzie szczegółowo można zapoznać się z:

- wymaganymi dokumentami i miejscem ich składania,

- opłatami,

- terminami załatwiania spraw przez Urząd,

- sposobem odwołania,

- podstawą prawną,

- wzorami formularzy,

F5-I1-PZ-VIII-1

KARTA USŁUG

NUMERACJA

SYGNATURA

- Dodatek mieszkaniowy

- wniosek o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

- deklaracja o wysokości dochodu

- deklaracja o przekazaniu ryczałtu

001/SI-1/07

001/SI-1/F1

001/SI-1/F2

001/SI-1/F3

F1PM-II-4-1

F2PM-II-4-1

F3PM-II-4-1

- Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

- Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej

CEIDG - 1

002/SI-2/07

002/SI-2/F1

- Wydanie zaświadczenia o figurowaniu / niefigurowaniu w ewidencji działalności gospodarcze prowadzonej do 31 grudnia 2011 r. przez Burmistrza Miasta Lublińca
- wniosek

006/SI-6/07

 
006/SI-6/F1

- Najem mieszkania komunalnego lub socjalnego

- wniosek

007/SI-7/07

007/SI-7/F1

- Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów

alkoholowych

- wniosek

008/SI-8/07

008/SI-8/F1

F1PM-II-1-2

- Zezwolenie stałe na sprzedaż napojów alkoholowych

- wniosek

009/SI-9/07

009/SI-9/F1

F2PM-II-1-2

- Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi

- wniosek

041/SI-16/07

041/SI-16/F1

F1PM-II-1-1

- Ujęcie inwestycji w Przedsięwzięciach Gminy Lubliniec

- wniosek

079/SI-17/07

079/SI-17/F1

F1PM -IV-1

- Zezwolenie na utrzymanie psa zaliczanego do rasy uznawanej za agresywną

- wniosek

010/SK-10/07

010/SK-10/F1

- Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (osoby fizyczne, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej)

- wniosek

086/SE-16/07

086/SE-16/F1

- Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

- wniosek

011/SE-11/07

011/SE-11/F1

- Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

- wniosek

012/SE-12/07

012/SE-12/F1

- Zaświadczenia potwierdzające posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości

- wniosek

- oświadczenie

014/SE-14/07

014/SE-14/F1

014/SE-14/F2

- Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

- wniosek

080/SE-15/07

080/SE-15/F1

- Podział geodezyjny nieruchomości

- wniosek

015/BN-1/07

015/BN-1/F1

- Dzierżawa nieruchomości gruntowych niezabudowanych

- wniosek

016/BN-2/07

016/BN-2/F1

F1PM-II-5-2

- Wykup nieruchomości gruntowej z użytkowania wieczystego na własność

- wniosek

017/BN-3/07

017/BN-3/F1

- Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej lub zabudowanej

- wniosek

018/BN-4/07

018/BN-4/F1

- Nadanie numeru porządkowego posesji do celów meldunkowych

- wniosek

020/BN-6/07

020/BN-6/F1

- Wykup mieszkania komunalnego na własność

- wniosek

022/BN-8/07

022/BN-8/F1

F1PM-II-5-1

- Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej pod drogę gminną

- wniosek

023/BN-9/07

023/BN-9/F1

- Wypłata odszkodowania za przejętą przez Gminę Lubliniec nieruchomość pod drogę gminną

- wniosek

024/BN-10/07

024/BN-10/F1

- Wypis i wyrys / zaświadczenie (o przeznaczeniu terenu) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- wniosek

038/BN-11/07

038/BN-11/F1

F1PM-II-2-1

- Dokonanie zmiany w planie zagospodarowania

przestrzennego

- wniosek

039/BN-12/07

039/BN-12/F1

- Wydanie decyzji o warunkach zabudowy/ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- wniosek

040/BN-13/07

040/BN-13/F1

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – uzyskanie bonifikaty

 - wniosek

087/BN-14/07

087/BN-14/F1

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – uzyskanie zaświadczenia

- wniosek

  088/BN-15/07

088/BN-15/F1

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej

- wniosek

089/BN-16/07

 

 

089/BN-16/F1

 

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – oświadczenie

- wniosek

090/BN-17/07

090/BN-17/F1

 

- Zaświadczenia o stanie posiadania

- wniosek

025/FWP-1/07

025/FWP-1/F1

- Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych oraz

hektarach przeliczeniowych

- wniosek

026/FWP-2/07

026/FWP-2/F1

- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub

stwierdzające stan zaległości

- wniosek

027/FWP-3/07

027/FWP-3/F1

- Umorzenie zaległości podatkowej

- wniosek

028/FWP-4/07

028/FWP-4/F1

- Rozłożenie na raty podatku / zaległości

podatkowej

- wniosek

029/FWP-5/07

029/FWP-5/F1

- Odroczenie terminu płatności podatku / zaległości

podatkowej

- wniosek

030/FWP-6/07

030/FWP-6/F1

- Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku

podatkowego w podatku od nieruchomości - osoby

fizyczne

- wniosek IN-1

- wniosek ZIN-1

- wniosek ZIN-2

- wniosek ZIN-3

031/FWP-7/07

031/FWP-7/F1

031/FWP-7/F2

031/FWP-7/F3

031/FWP-7/F4

- Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku

podatkowego w podatku od nieruchomości - osoby

prawne

- wniosek DN-1

- wniosek ZDN-1

- wniosek ZDN-2

032/FWP-8/07

032/FWP-8/F1

032/FWP-8/F2

032/FWP-8/F3

- Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku

podatkowego w podatku leśnym - osoby fizyczne

- wniosek IL-1

- wniosek ZIL-1

- wniosek ZIL-2

- wniosek ZIL-3

033/FWP-9/07

033/FWP-9/F1

033/FWP-9/F2

033/FWP-9/F3

033/FWP-9/F4

- Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku

podatkowego w podatku leśnym - osoby prawne

- wniosek DL-1

- wniosek ZDL-1

- wniosek ZDL-2

034/FWP-10/07

034/FWP-10/F1

034/FWP-10/F2

034/FWP-10/F3

- Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku

podatkowego w podatku rolnym - osoby fizyczne

- wniosek IR-1

- wniosek ZIR-1

- wnisoek ZIR-2

- wniosek ZIR-3

035/FWP-11/07

035/FWP-11/F1

035/FWP-11/F2

035/FWP-11/F3

035/FWP-11/F4

- Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku

podatkowego w podatku rolnym - osoby prawne

- wniosek DR-1

- wniosek ZDR-1

- wniosek ZDR-2

036/FWP-12/07

036/FWP-12/F1

036/FWP-12/F2

036/FWP-12/F3

- Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku

podatkowego w podatku od środków

transportowych i wycofania pojazdu

037/FWP-13/07

- Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

- podanie

042/BS-1/07

042/BS-1/F1

- Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

043/BS-2/07

- Odtworzenie aktu stanu cywilnego

044/BS-3/07

- Zgłoszenie urodzenia dziecka

045/BS-4/07

- Rejestracja zgonu

046/BS-5/07

- Zawarcie związku małżeńskiego (przed

Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)

047/BS-6/07

- Zawarcie związku małżeńskiego konkordatowego

048/BS-7/07

- Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego

terminu oczekiwania na zawarcie związku

małżeńskiego

049/BS-8/07

- Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia

związku małżeńskiego za granicą

050/BS-9/07

- Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego

w akcie stanu cywilnego

051/BS-10/07

- Oświadczenie o uznaniu dziecka

052/BS-11/07

- Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego

sporządzonego za granicą

053/BS-12/07

- Oświadczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do

nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

054/BS-13/07

- Zmiana imion i nazwisk

055/BS-14/07

- Sporządzenie testamentu

057/BS-16/07

- Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego

058/BS-17/07

- Złożenie oświadczenia o zmianie imienia (imion)

dziecka

059/BS-18/07

- Nadanie dziecku nazwiska męża matki

060/BS-19/07

- Pozwolenie na przeprowadzenie zgromadzenia

publicznego

061/BS-20/07

- Zgłoszenie pobytu stałego

- wniosek

062/BS-21/07

062/BS-21/F1

- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

- wniosek A

- wniosek B

063/BS-22/07

063/BS-22/F1

- Zgłoszenie pobytu czasowego

- wniosek A

- wniosek B

064/BS-23/07

064/BS-23/F1

- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

- wniosek A

- wniosek B

065/BS-24/07

065/BS-24/F1

- Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej

- wniosek A

- wniosek B

067/BS-26/07

067/BS-26/F1

- Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

- wniosek

069/BS-28/07

069/BS-28/F1

- Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu

czasowego ponad 3 miesiące

- wniosek

070/BS-29/07

070/BS-29/F1

- Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

- wniosek

071/BS-30/07

071/BS-30/F1

- Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca stałego

pobytu

- wniosek

072/BS-31/07

072/BS-31/F1

- Postępowanie administracyjne w sprawie

wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

- wniosek

074/BS-33/07

074/BS-33/F1

- Wydanie potwierdzenia zameldowania (na terenie miasta Lublińca) / wymeldowania (z terenu miasta Lublińca)

- wniosek

075/BS-34/07

075/BS-34/F1

- Udzielenie informacji o danych osobowych osób zameldowanych na terenie miasta Lublińca

 - wniosek

076/BS-35/07

076/BS-35/F1

-Wydanie dowodu osobistego

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego

085/BS-37/07

085/BS-37/07/F1

 

- Wydanie zezwolenia na organizację imprezy

masowej

- wniosek

078/ZD-1/07

078/ZD-1/F1

- Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi

hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem

hotelarskim / pola biwakowego

- wniosek A

- wniosek B

- wniosek C

083/ZD-2/07

083/ZD-2/F1

083/ZD-2/F2

083/ZD-2/F3

- Zawiadomienie o organizowaniu imprezy

artystycznej lub rozrywkowej w ramach

działalności kulturalnej

- Wniosek

084/ZD-3/14

084/ZD-3/F1

F5I1-PZ-VIII-1

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 24μg/m3
SO2: 6μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2021.09.28 08:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.