PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Słoneczny Lubliniec

SŁONECZNY LUBLINIEC - ocena formalna wniosku

Miło nam poinformować, że wniosek gminy Lubliniec pn.: "Program Słoneczny Lubliniec - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec" przeszedł ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej.

WNIOSEK

Wniosek pn.: "Program Słoneczny Lubliniec - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec" został złozony do konkursu nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT.

Do konkursu złożono 54 wnioski, wniosek gminy Lubliniec jest po pozycją nr 18.

Termin rozstrzygnięcia konkursu - grudzień 2020.

Link do konkursu 4.1.1 - OZE

Słoneczny Lubliniec - wizje lokalne u mieszkańców

 

Informujemy, że gmina Lubliniec podpisała umowę na przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz na aktualizację projektów technicznych dla projektu Słoneczny Lubliniec.

Wykonawcą zlecenia będzie firma:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER 43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3A/1
Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
www.deltapartner.pl/
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na zlecenie SWIG Delta Partner prace związane z aktualizacją dokumentacji technicznych i przeprowadzeniem wizji lokalnych w terenie będą przeprowadzali pracownicy firmy:
Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja Paweł Czupryn
ul. Generała Sikorskiego 10, 43­-450 Ustroń
1. Paweł Czupryn
2. Karolina Ioannidis
3. Agnieszka Łukaszek
4. Adam Gawron
Audytorzy pracujący dla ww. firmy będą się kontaktować telefonicznie z mieszkańcami Lublińca w sprawie umówienia wizyt i przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie celem aktualizacji projektów technicznych.

 

Słoneczny Lubliniec - nabór uczestników - edycja 2020

17.02.2020 r. - informujemy, że złożono 300 Ankiet do Programu Słoneczny Lubliniec.

 

„Program Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec”

Pytania:

1. Czy gmina może z własnych środków dofinansować realizację projektu?

Tak, z formalnego punktu widzenia gmina może współfinansować projekt.

Gmina sfinansuje m.in. obecną weryfikację i aktualizację dokumentacji technicznych montażu paneli na nieruchomościach będących własnością uczestników programu.

2. Kiedy odbędzie się weryfikacja projektu sprzed dwóch lat i jak ona będzie wyglądała?

Weryfikacja opracowanych dokumentacji odbędzie się w terminie od 24 lutego 2020 r. do 25 marca 2020 r. Weryfikację dokumentacji dokona firma wybrana przez tut. Urząd Miejski. Weryfikacja i aktualizacja  dokumentacji zostanie przeprowadzona w następującym zakresie:

-      moc instalacji,

-      dobór urządzeń,

-      określenie miejsca i sposobu montażu urządzeń,

-      określenie rodzaju instalacji w miejscu montażu (jedno- lub trójfazowa, konieczność wykonania instalacji uziemiającej),

-      określenie rodzaju podłoża, na którym instalacja będzie zamontowana,

przygotowanie schematów blokowych poszczególnych instalacji.

3. Dlaczego miasto oferuje tylko 65% dofinansowania, a nie więcej?

Proponowane dofinansowanie na poziomie 65% kosztów kwalifikowanych wynika z dokonanej analizy. Miasto może starać się w przedmiotowym konkursie o kwotę nie większą niż 3.980.000 zł (pierwotna alokacja dla Lublińca).

Ostateczna wartość dofinansowania będzie znana po  decyzji Zarządu Województwa Śląskiego oraz  przeprowadzeniu przetargu i wyborze wykonawcy  montażu paneli na poszczególnych nieruchomościach.

4. Dlaczego uczestnik projektu będzie musiał dwukrotnie zapłacić 8% VAT?

Odnośnie podatku VAT kosztem po stronie mieszkańca będzie:

- podatek VAT (8%) od wartości netto całej instalacji (za dostawę i montaż instalacji)

- podatek VAT (8%) od wartości otrzymanej dotacji z UE.

Temat potrącenia podatku VAT od dotacji jest tematem nowym  i będzie wymagał  zwrócenia się przez tut. Urząd Miejski do organów podatkowych o wydanie dla naszego Programu Indywidualnej Interpretacji Podatkowej. Po  otrzymaniu decyzji z organu podatkowego sprawa zostanie ostatecznie rozstrzygnięta.

5. Na ile wyceniono 1 kW?

Szacunkowa wycena 1kW instalacji to około 3-4 tys. zł (netto)

6. Co, w przypadku, jeżeli w budynku nie ma uziemienia?

Każdy budynek powinien je posiadać. Dlatego ewentualny wydatek z tym zwiany leży po stronie jego właściciela.  Kwestie warunków technicznych (instalacji uziemienia, instalacji odgromowej i inne) zostały ujęte i opisane w wykonanej dokumentacji projektowej dla każdego budynku, która to dokumentacja w najbliższym czasie zostanie ponownie zweryfikowana.

7. Czy można zwiększyć moc instalacji fotowoltaicznej?

Na etapie weryfikacji dokumentacji technicznej czyli od 24 lutego 2020 r. do 25 marca 2020 r. pracownicy firmy weryfikującej  będą sprawdzać aktualne zużycie prądu za ostatnie 12 miesięcy i w tym zakresie będą weryfikować moc instalacji. Dobrana moc instalacji musi być zbliżona  do faktycznego zużycia prądu przez dane gospodarstwo domowe i nie może być przewymiarowana. Nie mniej będzie istniała możliwość zmiany wcześniej dobranej mocy instalacji.

8. Czy jest jakiś limit w przypadku mocy?

Tak, przyznana moc instalacji musi wynikać z aktualnego zużycia prądu (rachunków).

9. Kto będzie podpisywał umowę z zakładem energetycznym po montażu instalacji?

Umowę z zakładem energetycznym będzie podpisywał właściciel licznika prądu.

10. Jak przedstawia się udział w programie właścicieli nieruchomości, którzy posiadają dwa mieszkania z osobnymi licznikami prądu?

Zasadniczo Program adresowany jest do domów jednorodzinnych, gdzie występuje jeden licznik energii elektrycznej. Nie mniej Gmina dopuszcza  udział właścicieli nieruchomości, którzy mają dwa liczniki prądu. Wówczas potrzeba będzie wykonać dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy wynikającej z poboru prądu przez dany licznik i podłączyć je osobno do danego licznika.

11. Kto będzie właścicielem instalacji po jej zamontowaniu?

Właścicielem instalacji po jej zamontowaniu przez okres 5 lat (trwałość projektu) będzie  Gmina Lubliniec. Po tym okresie instalacja zostanie przekazana na własność właściciela nieruchomości.

12. Czy można się wycofać z programu jesienią, jeżeli wniosek uzyska dofinansowanie?

Można się wycofać z Programu. Będzie to stanowić jednak pewien problem dla Gminy Lubliniec. W takiej sytuacji Urząd Miejski może uzupełnić Program o kolejnego beneficjenta ( właściciela nieruchomości) np. z listy rezerwowej, który będzie miał porównywalną moc instalacji. W przeciwnym razie Urząd Miejski będzie musiał każdorazowo negocjować z Urzędem Marszałkowskim rozwiązanie tej kwestii.

13. Dlaczego Urząd zaproponował udział w projekcie tylko osobom zadeklarowanym w poprzednim konkursie?

Do Programu (edycja 2020) zaproszono wszystkich uczestników, którzy ponieśli już koszty przygotowania dokumentacji (99 zł), przeszli weryfikację dokonaną wówczas przez Operatora Programu i zostali zakwalifikowani.

14. Czy na etapie podtrzymania woli uczestnictwa w projekcie można zmienić instalację solarową na fotowoltaiczną?

Tak . Będzie to możliwe w procesie weryfikacji dokumentacji technicznej.

15. Czy jeżeli dużo osób zrezygnuje z udziału w Projekcie pozostałe wnioski będą mogły otrzymać dofinansowanie wyższe niż 65%?

Ostateczna wartość dofinansowania będzie znana po  decyzji Zarządu Województwa Śląskiego o przyznaniu środków na realizację Programu oraz  przeprowadzeniu przetargu i wyborze wykonawcy zadania. Należy dodać, że po przeprowadzeniu weryfikacji dokumentacji  sprawa poziomu dofinansowania będzie ponownie przeanalizowana. W chwili obecnej można kategorycznie stwierdzić, że dofinansowanie z pewnością nie będzie niższe niż 65% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Zapytania i wszelkie informacje w sprawie Programu Słoneczny Lubliniec
proszę kierować na adres poczty elektronicznej  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
_________________________________________________________________________________________________________________

 

INFORMACJA

DLA UCZESTNIKÓW

PROGRAMU SŁONECZNY LUBLINIEC

Gmina Lubliniec planuje ponownie złożyć wniosek aplikacyjny do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego dla „Programu Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec”.

Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do ww. Programu, którzy złożyli ankiety, zawarli umowę z Operatorem Programu i zostali zakwalifikowani do Programu są proszeni o potwierdzenie chęci uczestniczenia w Programie.

Warunki nowego Programu:

  1. Planowane maksymalne dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie do 65% kosztów kwalifikowanych (tj. wartości netto instalacji solarnej/fotowoltaicznej).
  2. Podatek VAT w wysokości 8% jest kosztem niekwalifikowanym i będzie poniesiony przez mieszkańca.
  3. Od przyznanej mieszkańcowi dotacji tut. Urząd Miejski naliczy i potrąci podatek VAT w wysokości 8% (na podstawie art. 19 ust. 21 ustawy o VAT).
  4. W Programie nie będzie mógł uczestniczyć mieszkaniec, który zawnioskował o budowę instalacji fotowoltaicznej, jeżeli jego posesja jest już wyposażona w instalację fotowoltaiczną. Taki sam warunek dotyczy instalacji solarnej. Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania do rozbudowy/dobudowy istniejącej już instalacji.
  5. Realizacja Programu jest uzależniona o wyników konkursu i od decyzji o przyznaniu dofinansowania.
  6. Ostateczna wartość całego programu oraz procent dofinansowania z UE będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu na wybór dostawcy paneli i po podpisaniu umowy.
  7. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad/grudzień 2020 r. a realizacja w latach 2021-2022.

W przypadku spełnienia powyższych warunków i chęci udziału w ww. Programie proszę o dostarczenie do tut. Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 5 WNIOSKU o przystąpieniu do Programu Słoneczny Lubliniec - edycja 2020 r. i złożenie dokumentu na biurze podawczym (parter: pokój 7-8) w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2020 r. (wnioski złożone po terminie nie będą uwzględniane i pozostaną bez rozpatrzenia). Nie złożenie WNIOSKU będzie oznaczało rezygnację z udziału w Programie.

Informację o Programie oraz WNIOSKI można pobrać na stronie internetowej miasta Lublińca w zakładce FUNDUSZE UE/ Słoneczny Lubliniec.

W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości oraz odpowiedzi na pytania tut. Urząd organizuje spotkania konsultacyjne w tej sprawie.

Spotkania odbędą się w Lubitece:

  1. Środa 5 lutego 2020 godz. 16.00
  2. Czwartek 6 lutego 2020 godz. 9.00

 

Zapytania i wszelkie informacje w sprawie Programu Słoneczny Lubliniec
proszę kierować na adres poczty elektronicznej  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_przystapienie do Programu SL_edycja 2020.doc)wniosek-word[ ]26 kB
Pobierz plik (wniosek_przystapienie do Programu SL_edycja 2020.pdf)wniosek-pdf[ ]199 kB

dofinansowanie do OZE

Zachęcamy mieszkańców Lublińca do wykorzystania istniejących programów i składania wniosków do trwających właśnie naborów, w których można otrzymać dofinansowanie do m.in. instalacji fotowoltaicznych.

Zachęcamy do skorzystania z programu "MÓJ PRĄD". Otrzymać można dotację na instalację fotowoltaiczną do 50% wartości instalacji, lecz nie więcej niż 5.000 zł. Nabór jest prowadzony przez NFOŚiGW w Warszawie. Link do PROGRAMU - http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Ponadto przypominamy, że od 2019 r. można wydatki poniesione m.in. na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych odliczyć od podatku dochodowego. Informacje i zasady tego odliczenia są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów – link https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/objasnienia-ulga-termomodernizacyjna/.

Zachęcamy również do składania wniosków do Programu „Czyste Powietrze” w ramach, którego można otrzymać dofinansowanie m.in. na wymianę pieców, termomodernizację oraz instalacje solarne i fotowoltaiczne. Programem na terenie województwa śląskiego zarządza WFOŚiGW w Katowicach - link: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html

Informację o dofinansowaniach można uzyskać u Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Katowicach.
Dla Lublińca jest to Pan Mariusz Wasik - WFOŚiGW w Katowicach
tel. 32 60 32 266,
tel. kom. 887 447 774, 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.       
 
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice 
tel. 32 60 32 200    
ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice
tel. 32 60 32 255
fax: 32 60 32 201
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.wfosigw.katowice.pl
Załączniki:
Pobierz plik (Finansowanie inwestycji doradztwo - Lubliniec 24102019.pdf)dofinansowanie _ poradnik[ ]3441 kB

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
11.32
μg/m3        
2020.10.30 22:00

źródło: WIOŚ Katowice

Na skróty

koronawirus bieżące informacje

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

 

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.