PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków

POiIŚ 2014-2020

 

Projekt pn.: 
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej”.
Wartość przedsięwzięcia: 52.506.200,79 zł 
Pożyczka NFOŚiGW: 14.700.000,00 zł
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Projekt pn.:
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej”.
Aktualna wartość projektu po przeprowadzeniu wszystkich przetargów, wyborze wykonawców i po uzyskaniu dodatkowego dofinansowania wynosi (stan na 30.08.2021 r.):
Wartość całkowita projektu: 52.506.200,79 zł  (wydatki kwalifikowane: 32.110.219,02 zł) w tym:
  • Dotacja - dofinansowanie z Funduszu Spójności: 27.293.686,16 zł (85% kosztów kwalifikowanych)
  • Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie: 14.700.000,00 zł (umowa podpisana 20.05.2020 r.)
___________________________________________________________________
Dane z wniosku aplikacyjnaego i umowy dofinansowania (stan na 06.06.2018 r.):
Wartość całkowita projektu: 35,8 mln zł
Wartość wydatków kwalifikowanych: 21,9 mln zł
Wartość dofinansowania: 18,7 mln zł (85% dofinansowania z wydatków kwalifikowanych)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"
Oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".
Data podpisania umowy dofinansowania: 06.06.2018 r. 
___________________________________________________________________
 
 
Termin zakończenia projektu: do 31.03.2022 r.
 
 
Jest to największe zadanie inwestycyjne i największa dotacja pozyskana w historii miasta Lublińca.
_________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________
Opis projektu.
 
Projekt pozwoli na kompleksowe zmodernizowanie wszystkich obiektów na oczyszczalni ścieków.
Ważnym elementem przebudowy oczyszczalni będzie modernizacja w zakresie gospodarki osadowej. 
Realizacja projektu powinna do minimum ograniczyć uciążliwość w zakresie wytwarzanych „zapachów”.
 
Zakres planowanej inwestycji obejmuje: budowę kontenerowej stacji zlewczej, modernizację węzła mechanicznego
(budynku i systemu krat, wymianę pomp w pompowni głównej, budowę nowego podwójnego piaskownika wraz z separatorem piasku),
modernizację stopnia biologicznego - renowacja istniejących konstrukcji żelbetowych, przebudowa komór wraz z wprowadzeniem
nowego syst. mieszania, wymiana pomp recyrkulacji wewnętrznej oraz systemu sterowania napowietrzaniem, uzupełnienie wyposażenia
stacji dmuchaw, budowa stacji magazynowania i dozowania koagulantu, budowa ukł. wody technologicznej (ścieków oczyszczonych),
remont i zabezpieczenie konstrukcji osadników wtórnych wraz z uzupełnieniem wyposażenia, remont pompowni osadów z instalacją
dwóch nowych pomp, budowa wydzielonego układu zagęszczania mechanicznego osadu nadmiernego, budowa układu stabilizacji
beztlenowej osadów: wydzielona komora fermentacyjna zamknięta i współpracujący ukł.technologiczny, budowa kotłowni - 2 kotły
wodne (z rezerwą miejsca na agregat kogeneracyjny), budowa układu odbioru, oczyszczania, magazynowania i przeróbki biogazu,
przebudowa jednego z otwartych basenów fermentacyjnych (zmiana funkcji na zbiornik retencyjny osadu przefermentowanego),
budowa urządzeń do odwadniania osadów wraz z osprzętem (w tym prasa ślimakowa) – w budynku odwadniania, montaż układu
transportu i wapnowania osadu odwodnionego, wykonanie węzła odbioru osadu odwodnionego – stanowiska na środki transportu
oraz modernizacji składowiska osadu i przebudowy poletek osadowych do celów magazynowych, budowa systemu biofiltracji,
budowa nowego systemu sterowania i kontroli (tu: oprogramowanie SCADA), wykonanie nowych połączeń technologicznych,
dostosowanie układu komunikacyjnego oczyszczalni.
_________________________________________________________________________________________________________
Cele projektu.
 
Celem projektu jest zapewnienie efektywnego systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych
na obszarze aglomeracji Lubliniec.
Cele szczegółowe:
- umożliwienie wykorzystania (obecnie traconego) biogazu powstającego w procesie stabilizacji osadów do produkcji ciepła na
potrzeby własne oczyszczalni;
- zapewnienie wysokich standardów i stabilności procesu mechanicznego i biologicznego oczyszczania poprzez przebudowę
i modernizację wybranych obiektów i urządzeń;
- zmniejszenie uciążliwości zapachowej poprzez prowadzenie procesów w zamkniętych lub zhermentyzowanych obiektach
- zwiększenie efektywności odwadniania i zagęszczania osadów jako istotnego elementu przygotowania poprzedzającego
odzysk osadów ściekowych;
- zapewnienie sprawnej i bezawaryjnej pracy zmodernizowanej instalacji dzięki kompatybilności elementów obecnie
funkcjonujących, zmodernizowanych i nowobudowanych oraz dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu kontroli procesów SCADA;
- ograniczenie energochłonności i wodochłonności procesu oczyszczania ścieków dzięki wprowadzanym usprawnieniom.
 
Projekt prowadzi do zdecydowanej poprawy efektywności systemu oczyszczania ścieków oraz zmniejszeniu jej uciążliwości
zapachowej dzięki usprawnieniu i hermetyzacji procesu oczyszczania ścieków. Długofalowymi korzyściami wynikającymi
z wdrożenia inwestycji będą:
- spełnienie norm i wytycznych wynikających z prawa polskiego oraz UE, w szczególności dyrektywy 91/271/EWG,
- poprawa stanu środowiska naturalnego dzięki zmniejszeniu uciążliwości systemu wodnokanalizacyjnego,
- poprawa standardu życia mieszkańców aglomeracji oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej, prowadząca
do zwiększenia atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej regionu.
 
Efekty realizacji projektu przyczynią się do osiągnięcia celu tematycznego nr 6 POIiŚ: Zachowanie i ochrona środowiska
oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, priorytet inwestycyjny 6.2: Inwestowanie w sektor gospodarki
wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia
wykraczających przez te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie. 
_________________________________________________________________________________________________________
Planowane efekty.
 
Efektywność projektu określają wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Wskaźniki produktu:
- Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych - 1 szt.
- Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki / zagospodarowania osadów ściekowych - 1 szt.
2. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
- Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania - 0,59 tys. Mg/rok
_________________________________________________________________________________________________________
Wartość projektu.
 
Wartość całkowita projektu: 51.045.606,21 zł
Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 26.559.237,45 zł
_________________________________________________________________________________________________________
Wkład Funduszy Europejskich.
 
Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności: 26,6 mln zł (85% dofinansowania z wydatków kwalifikowanych)
Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"
Oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".
_________________________________________________________________________________________________________
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów
w ramach Programu w sposób: etyczny, jawny, przejrzysty.
Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się
do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
skorzystać z formularza                lub               wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Kontakt:

Beneficjent - Gmina Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec           NIP: 5751878473       REGON: 151398391

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TEL.: 
+48 (34) 353-01-00 , (numer wew.)
+48 (34) 353-01-01
+48 (34) 353-01-02
+48 (34) 353-01-03
+48 (34) 353-01-04
 
FAX:
+48 (34) 353-01-05
+48 (34) 353-01-06
+48 (34) 353-01-07

Miejsce realizacji projektu:

Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych - ul. Spokojna 2, 42-700 Lubliniec
tel. (034)351-40-00 , fax (034) 351 40 02  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
_________________________________________________________________________________________________________
 
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
 

14 czerwca br. Burmistrz Miasta Lublińca podpisał Zarządzenie powołujące Jednostkę Realizującą Projekt pn.: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej".

Zgodnie z unijnymi wymaganiami, realizacja każdego projektu wymaga powołania specjalnej struktury, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie, prowadzenie i monitorowanie realizacji projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno – organizacyjnej. W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Spójności, rolę takiej struktury organizacyjnej pełni Jednostka Realizująca Projekt (JRP).

Link do Zarządzenia

 
 Lp.   Imię i Nazwisko  Funkcja w JRP  Telefon
1 Edward Maniura Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) (34) 353-01-00
2 Jan Grajcar Kierownik JRP (Z-a MAO) (34) 353-01-00 w.147
3 Ewa Kaczmarczyk Zespół Finansowo – Księgowy (34) 353-01-00 w.117
4 Katarzyna Pradelok Zespół Finansowo - Księgowy (34) 353-01-00 w.117
5 Hanna Korzonek Zespół Finansowo - Księgowy (34) 353-01-00 w.116
6 Ilona Urbańczyk Zespół Finansowo - Księgowy (34) 353-01-00 w.105
7 Cezary Sękowski Zespół Techniczny (34) 353-01-00 w.140
8 Szymon Krogulecki Zespół Techniczny (34) 353-01-00 w.142
9 Marek Brzezina Zespół Techniczny (34) 351-40-00
10 Agnieszka Fischer Zespół Techniczny (34) 351-40-28
11 Janusz Gluza Zespół Techniczny (34) 351-40-04
12 Adam Bolesławski Zespół Techniczny (34) 351-40-06
13 Jolanta Wilkowicz – Matusiak Zespół Organizacyjno - Prawny (34) 353-01-00 w.146
14 Michał Telma Zespół Organizacyjno - Prawny (34) 353-01-00 w.126
15 Krzysztof Klepacz Zespół Organizacyjno – Prawny (34) 353-01-00 w.148
 
 _________________________________________________________________________________________________________
 
INŻYNIER KONTRAKTU
 
3 września 2018 r. Gmina Lubliniec podpisała umowę z firmą WUDIMEKS sp. z o.o. z Częstochowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
Zadaniem Inżyniera Kontraktu będzie m.in. przygotowanie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, nadzorowanie robót budowlanych oraz przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych.
 
Dane Inżyniera Kontraktu:
 
WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE    WUDIMEKS Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa
ul. Armii Krajowej 60/62 tel. (0 34) 372-17-20
fax (0 34) 372-15-87
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
___________________________________________________________________________________________________________
 
WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH
 
 
13 sierpnia 2019 r. Gmina Lubliniec podpisała z firmą INSTAL KRAKÓW S.A. ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków za wynagrodzeniem w kwocie 49.446 097,11 zł (czterdzieści dziewięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych 11/100).
 

Siedziba spółki

Instal Kraków S.A.
ul. Konstantego Brandla 1
30-732 Kraków

www.instalkrakow.pl

tel. +48 12 653 23 47   fax +48 12 653 21 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

NIP: 679-008-54-87 REGON: 350564042

KRS: 0000042496, XI Wydział Gospodarczy, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia 

____________________________________________________________________________________________________________
 
 PROMOCJA PROJEKTU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZDJĘCIA
 
PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU ZDJĘCIA Z REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH
 
Załączniki:
Pobierz plik (oczyszczalnia_marzec_2021.pdf)ZDJĘCIA - roboty _ marzec 2021[ ]45969 kB
Pobierz plik (ZDJĘCIA z realizacji - roboty budowlane.pdf)ZDJĘCIA - roboty budowlane[zdjęcia]18586 kB

18,7 mln zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Lublińcu

 

W dniu dzisiejszym o godz. 8.15 Burmistrz Miasta Pan Edward Maniura wraz ze Skarbnikiem Panią Gabrielą Czech podpisał w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę dofinansowania projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej”.

Wartość całkowita projektu: 35,8 mln zł
Wartość wydatków kwalifikowanych: 21,9 mln zł
Wartość dofinansowania: 18,7 mln zł (85% dofinansowania z wydatków kwalifikowanych)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"
Oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".
 
Termin zakończenia projektu: do 31.03.2022 r.
 
Jest to największe zadanie inwestycyjne i największa dotacja pozyskana w historii miasta Lublińca.
 
Projekt pozwoli na kompleksowe zmodernizowanie wszystkich obiektów na oczyszczalni ścieków.
Ważnym elementem przebudowy oczyszczalni będzie modernizacja w zakresie gospodarki osadowej. 
Realizacja projektu powinna do minimum ograniczyć uciążliwość w zakresie wytwarzanych „zapachów”.
 
Zakres planowanej inwestycji obejmuje: budowę kontenerowej stacji zlewczej, modernizację węzła mechanicznego (budynku i systemu krat, wymianę pomp w pompowni głównej, budowę nowego podwójnego piaskownika wraz z separatorem piasku), modernizację stopnia biologicznego - renowacja istniejących konstrukcji żelbetowych, przebudowa komór wraz z wprowadzeniem nowego syst. mieszania, wymiana pomp recyrkulacji wewnętrznej oraz systemu sterowania napowietrzaniem, uzupełnienie wyposażenia stacji dmuchaw, budowa stacji magazynowania i dozowania koagulantu, budowa ukł. wody technologicznej (ścieków oczyszczonych), remont i zabezpieczenie konstrukcji osadników wtórnych wraz z uzupełnieniem wyposażenia, remont pompowni osadów z instalacją dwóch nowych pomp, budowa wydzielonego układu zagęszczania mechanicznego osadu nadmiernego, budowa układu stabilizacji beztlenowej osadów: wydzielona komora fermentacyjna zamknięta i współpracujący ukł.technologiczny, budowa kotłowni - 2 kotły wodne (z rezerwą miejsca na agregat kogeneracyjny), budowa układu odbioru, oczyszczania, magazynowania i przeróbki biogazu, przebudowa jednego z otwartych basenów fermentacyjnych (zmiana funkcji na zbiornik retencyjny osadu przefermentowanego), budowa urządzeń do odwadniania osadów wraz z osprzętem (w tym prasa ślimakowa) – w budynku odwadniania, montaż układu transportu i wapnowania osadu odwodnionego, wykonanie węzła odbioru osadu odwodnionego – stanowiska na środki transportu oraz modernizacji składowiska osadu i przebudowy poletek osadowych do celów magazynowych, budowa systemu biofiltracji, budowa nowego systemu sterowania i kontroli (tu: oprogramowanie SCADA), wykonanie nowych połączeń technologicznych, dostosowanie układu komunikacyjnego oczyszczalni.
 
 
 

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Umiarkowany

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 54μg/m3
SO2: 9μg/m3
C6H6: 3μg/m3

2021.10.28 04:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.