PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Fundusze

Program edukacji przedszkolnej dla Przedszkola nr 2 w Lublińcu

Miło nam poinformować, że 2 lipca br. podpisano umowę dofinansowania dla projektu pn.: „Program edukacji przedszkolnej dla Przedszkola nr 2 w Lublińcu.”
Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego
- RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Poddziałania 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT.
 
Wartość projektu: 326 690,11 zł
 
Dofinansowanie: 277 686,59 zł
 
Opis projektu:
Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez wzrost liczby miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Miasta Lubliniec oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i wydłużenie godzin opieki nad dziećmi do końca sierpnia 2019 r.
Grupa Docelowa: 95 Dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu, w tym 25 dzieci przyjętych do nowo otwartego oddziału.
Zakres projektu: Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat i finansowanie jego bieżącej działalności przez okres 12 m-cy, organizacja dodatkowych zajęć podnoszących poziom edukacji przedszkolnej, wydłużenie godzin pracy przedszkola.

 

PROMOCJA - FILM TVP3

Modernizacja stadionu sportowego - II etap w Lublińcu przy ul. 74 G.P.P.

LICZNIK: 698 000,00 zł

(łączna wysokość dotacji planowanej do pozyskania z MSiT)

Projekt Gminy Lubliniec palnowany do dofinansowania ze środków FRKF w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej 2016

_______________________________________________________________________________________________________________________

Modernizacja stadionu sportowego - II etap w Lublińcu przy ul. 74 G.P.P.

Wartość projektu: 2 972 000,00 zł

Dofinansowanie: 698 000,00 zł

Opis projektu:
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja stadionu sportowego polegająca na wykonaniu boisk piłkarskiego o wym. 64 m x 100 m ze sztuczną nawierzchnią wraz z piłkochwytami oraz oświetleniem i ogrodzeniem.
_______________________________________________________________________________________________________________________
 

UE - RPO WSL 2014-2020

 

 

 LICZNIK: 24 143 000,00 zł

(łączna wysokość dotacji planowanych do pozyskania z UE w ramach ZIT Subregionu Centralnego)

 

LICZNIK: 2 137 322,61 zł

(łączna wysokość dotacji pozyskanych z UE w ramach ZIT Subregionu Centralnego)

 

Projekty Gminy Lubliniec planowane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego - RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Link do Subregionu Centralnego ZIT S.C. 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Program edukacji przedszkolnej dla Przedszkola nr 2 w Lublińcu - projekt otrzymał dofinansowanie

Wartość projektu: 326 690,11 zł

Dofinansowanie: 277 686,59 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Regionalny Program Operacyjn yWojewództwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT
 
Opis projektu:
Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez wzrost liczby miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Miasta Lubliniec oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i wydłużenie godzin opieki nad dziećmi do końca sierpnia 2019 r.
Grupa Docelowa: 95 Dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu, w tym 25 dzieci przyjętych do nowo otwartego oddziału.
Zakres projektu: Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat i finansowanie jego bieżącej działalności przez okres 12 m-cy, organizacja dodatkowych zajęć podnoszących poziom edukacji przedszkolnej, wydłużenie godzin pracy przedszkola.
 
Cel projektu: Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez wzrost liczby miejsc przedszkolnych (o 25) dla dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Miasta Lubliniec oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej dla 90 dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i wydłużenie godzin opieki nad dziećmi - do końca sierpnia 2019 r.
 
Celem Działania 11.1 jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w województwie śląskim. Projekt realizuje ww. cel poprzez stworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego. Przyczyni się to do upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród najmłodszych dzieci i zmniejszania terytorialnego deficytu w dostępie do edukacji przedszkolnej na obszarach słabiej rozwiniętych. Dzięki objęciu zajęciami edukacyjnymi najmłodszych dzieci, wdrożeniu nowych zajęć rozwojowych dla wszystkich dzieci w przedszkolu, w tym dla dzieci z problemami edukacyjnymi i rozwojowymi, nastąpi wzrost jakości świadczonej edukacji przedszkolnej przez Przedszkole Miejskie nr 2 w Lublińcu i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie standardów wychowania przedszkolnego subregionów woj. śląskiego.
 
PROMOCJA - FILM TVP3
 
 
 
Link do wiadomości:
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Budowa Przedszkola nr 2 w Lublińcu - projekt otrzymał dofinansowanie 

Wartość projektu: 4 997 840,24 zł

Dofinansowanie: 2.137.322,61 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna dla działania: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego dla poddziałania: 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT

Opis projektu:
Zakres projektu obejmuje dobudowanie do istniejącego budynku, w którym obecnie mieści się Szkoła Podstawowa Nr 1, nowej części (segmentu), w którym znajdą się m.in. nowe oddziały przedszkolne oraz oddziały szkoły podstawowej. Projekt przewiduje lokalizację przedszkola na parterze budynku. Przedszkole będzie miało osobne wejście. Obok wejścia zlokalizowany zostanie plac zabaw. Podstawowe parametry techniczne (przedszkole + szkoła podstawowa): Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 892,63 m2 Powierzchnia użytkowa: 1 614,35 m2 w tym: - przedszkole - 781,78 m2 (parter) - szkoła podstawowa - 832,57 m2 (I piętro) Kubatura: 8 521,20 m3. Część przedszkolną zaprojektowano przyjmując następujące założenia: Ilość dzieci przedszkolnych: 4 oddziały po 25 dzieci – w sumie 100 dzieci.
 
Cele projektu:
Do głównych celów projektu zaliczyć można:
• zwiększenie ilości miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego
• poprawa warunków nauczania przedszkolnego
• poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola jak również personelu pedagogicznego
• umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym korzystanie z Przedszkola. Jednakże oddziaływanie projektu będzie znacznie szersze – pozwoli ono także m.in. na:
• zmniejszania terytorialnego deficytu w dostępie do placówek wychowania przedszkolnego na obszarach słabiej rozwiniętych
• upowszechnienie edukacji przedszkolnej.
Ww. cele i oddziaływania w pełni realizują cel Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Poddziałanie 12.1.1, który został zdefiniowany jako „Zwiększona liczba miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego”. Celem Działania 12.1 jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat, wyrównywanie szans edukacyjnych w tym zakresie, ze szczególnym akcentem na adekwatność podjętych działań inwestycyjnych w stosunku do rzeczywistych potrzeb na danym obszarze. Efektem realizowanych inwestycji będzie wzrost upowszechnienia edukacyjnego rozumiany jako zwiększenie o minimum jedną nowoutworzoną grupę przedszkolną dla dzieci w wieku 3 i 4 lat w każdej placówce przedszkolnej objętej wsparciem.
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Lubliniec - 

projekt otrzymał dofinansowanie 

Wartość całego projektu: 12 000 000,00 zł

Dofinansowanie: 10 015 901,18 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT

Opis projektu: 
Przedmiotem projektu będzie budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie Gminy Lubliniec. Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Całość terenu przeznaczonego pod inwestycję administracyjnie znajduje się na terenie powiatu lublinieckiego, obszar przeznaczony pod inwestycje znajduje się w mieście Lubliniec, w jego ścisłym centrum. W bezpośrednim sąsiedztwie dworców kolejowego i autobusowego biegną ulice pl. Niepodległości, Oświęcimska, Dworcowa i Paderewskiego. W ramach projektu planowana jest budowa centrum przesiadkowego w tym: budowa parkingu czteropoziomowego, budowa wiaty przystankowej wraz z miejscami postojowymi dla autobusów, przebudowa istniejącego budynku dworca PKS, budowa parkingu dla rowerów z samoobsługowym punktem naprawy, przebudowa układu komunikacyjnego, wykonanie elementów małej architektury, wykonanie systemu monitoringu wizyjnego i zintegrowanego systemu informacji pasażerskiej.
Cele projektu:
Realizacja projektu wykazuje pełną zgodność z celem osi priorytetowej RPO WSL IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, jakim jest zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów, który stanowi także cel szczegółowy dla działania 4.5 RPO WSL. Projekt wykazuje pełną zgodność z przedsięwzięciami określonymi w ramach poddziałania 4.5.1, których założeniem jest wspieranie przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego – w tym zintegrowanych centrów przesiadkowych. Realizacja nie tylko pozwoli podnieść atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów, ale również przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców dojeżdżających do centrum przesiadkowego na rowerach, ale także zwiększy komfort podróży poprzez wygodną formę wyboru środka lokomocji oraz przełoży się na zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy. Dodatkowo realizacja przedsięwzięcia podniesie walory turystyczne regionu oraz zwiększy możliwości uprawiania czynnej rekreacji mieszkańcom, a także ułatwi komunikacje pomiędzy gminami i zwiększy bezpieczeństwo osób poruszających się na rowerach. Tym samym realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do realizacji celów RPO WSL, a także będzie odpowiedzią na zdiagnozowaną sytuację problemową. Przedmiot projektu wynika także ze Strategii ZIT/RIT, jest zgodny z jego planowanym zakresem wsparcia oraz misją „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Centralnego zapewniają osiąganie spójności wewnętrznej jego terytorium i niwelowanie problemów stojących na przeszkodzie pełnemu aktywowaniu potencjałów inteligentnego oraz metropolitalnego rozwoju”, a poprzez budowę centrum przesiadkowego także z celem strategicznym Strategii „Zdrowe środowisko życia w SC dzięki zmniejszonej antropopresji” priorytetu „Ochrona powietrza i efektywność energetyczna” działania „Równoważenie mobilności” dla celu szczegółowego „Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów”. Propagowanie transportu miejskiego będzie także zgodne z celem strategicznym Strategii „Rozwój kapitału ludzkiego bazujący na zatrudnialności i spójności społeczno-gospodarczej” priorytetu „Aktywność społeczna i zapobieganie wykluczeniom” działania „Zapewnienie dostępu do dziedzictwa przyrodniczego” dla celu szczegółowego „Wzmocnione mechanizmy ochrony różnorodności biologicznej w regionie”. Projekt będzie realizowany na terenie ZIT/RIT. Realizacja projektu przełoży się na zwiększenie udziału ruchu rowerowego w ogóle podróży, w tym zwłaszcza poprzez zwiększenie roli roweru jako codziennego środka transportu.
 
Planowane efekty:
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [47024,9 tony równoważnika CO2 ]
Długość wspartej infrastruktury rowerowej [ 0,08km ]
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych [ 1 szt. ]
Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” [ 1 szt. ]
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [ 100 szt. ]
Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [ 2 szt. ]
Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [1  szt. ]
Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [60 szt. ]
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [1 szt. ]
 
Termin realizacji: 2014-08-07 - 2020-12-31
 
Link: SUBREGION
 
 
plakat PR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubliniec - etap I projekt otrzymał dofinansowanie 
Wartość całego projektu: 9 022 913,63 zł

Dofinansowanie: 4 584 867,82 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Opis projektu:
Projekt dotyczy termomodernizacji 4 obiektów użyteczności publicznej w Lublińcu, należących i zarządzanych przez Gminę Lubliniec: a/ Gimnazjum nr 2, ul. Droniowicka 45, b/ Budynek administracyjny, ul. Piłsudskiego 9, c/ Przedszkole Miejskie nr 1, ul. Słoneczna 13, d/ Urząd Miejski, ul. Paderewskiego7a. Termomodernizacja w zależności od budynku dotyczy: - uszczelnienia przegród zewnętrznych, - usprawnienia systemu c.o., - montażu instalacji fotowoltaicznych, - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, - usprawnienia systemu wentylacji, - wymiany oświetlenia na energooszczędne. Efektem projektu będzie ograniczenie emisji CO2 o 314,03 t, zmniejszenie zużycia energii początkowej o 1026,27 MWh/rok oraz zmniejszenie zużycia energii końcowej o 2 430,52 GJ/rok. Łączna powierzchnia termomodernizowanych budynków wyniesie 5254,67 m2 a średni stopień poprawy efektywności energetycznej dla budynków objętych projektem wynosi 61,02%.
Cele projektu:
Celem bezpośrednim projektu jest zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej w Lublińcu; Gimnazjum nr 2, ul. Droniowicka 45, Budynku administracyjnego, ul. Piłsudskiego 9, Przedszkola Miejskiego nr 1, ul. Słoneczna 13, Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego7a, poprzez ich kompleksową termomodernizację, wymianę nieefektywnego systemu centralnego ogrzewania, oraz zwiększenie efektywności energetycznej poprzez montaż systemów fotowoltaicznych i energooszczędnego oświetlenia.
Cele pośrednie dla grup docelowych, którymi są mieszkańcy Lublińca i turyści odwiedzający to miasto, obejmują:
- Zwiększenie komfortu zamieszkania i wypoczynku w Lublińcu, poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego wskutek wyeliminowania szkodliwych emisji do atmosfery wynikających z produkcji energii cieplnej i elektrycznej
- Zwiększenie atrakcyjności Lublińca, jako miejsca zamieszkania, wypoczynku i inwestowania, poprzez poprawę czystości powietrza.
Projekt wpisuje się w cel szczegółowy nr 3 zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna oraz w cel szczegółowy zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym zdefiniowany w ramach
LINK do zdjęć GALERIA + INFO
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Kompleksowa termomodernizacja obiektu mieszkalnego na terenie gminy Lubliniec - etap I projekt otrzymał dofinansowanie 
Wartość całego projektu: 284 327,64 zł

Dofinansowanie: 216 749,99 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Opis projektu:
Projekt dotyczy termomodernizacji budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Lublińcu ul Wyszyńskiego 3 Termomodernizacja dotyczy: - docieplenia przegród zewnętrznych i stropu, - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej - usprawnienia systemu wentylacji pomieszczeń poprzez montaż nawiewników okiennych Efektem projektu będzie ograniczenie emisji CO2 o 25,64 t, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 270,67 GJ/rok oraz zmniejszenie zużycia energii końcowej o 246,0 GJ/rok. Łączna powierzchnia termomodernizowanego budynku wyniesie 379,46 m2.
Cele projektu:
Celem bezpośrednim projektu jest zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku socjalnego, położonego przy ul. Wyszyńskiego 3 poprzez jego kompleksową termomodernizację oraz wymianę stolarki okienne i drzwiowej Cele pośrednie dla grup docelowych, którymi są mieszkańcy Lublińca będący w trudnej sytuacji materialnej. Zwiększenie komfortu zamieszkania i wypoczynku w Gminie Lubliniec poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego wskutek zmniejszenia produkcji energii cieplnej Zwiększenie atrakcyjności Gminy Lubliniec, jako miejsca zamieszkania, wypoczynku i inwestowania, poprzez poprawę wizerunku miasta. Projekt wpisuje się w wiązkę projektów "Termomodernizacja i sieci ciepłownicze" realizuje cel Strategii ZIT Subregionu Centralnego 2. Zdrowe środowisko życia w Subregionie Centralnym dzięki zmniejszonej antropopresji, Priorytet 2.1 Ochrona powietrza efektywność energetyczna, Działanie 2.1.2 Zapobieganie niskiej emisji w nieruchomościach publicznych i budynkach mieszkaniowych, cel szczegółowy 2.1.2.2 Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Lubliniec

Wartość całego projektu: 9 658 820,18 zł

Dofinansowanie: 7 469 521,63 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs

Opis projektu:
Projekt będzie polegał na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej ( panele fotowoltaiczne) oraz celem wspomagana przygotowania CWU ( kolektory słoneczne) na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców gminy Lubliniec.

UE - FUNDUSZ SPÓJNOŚCI - POIŚ 2014-2020

LICZNIK: 2 000 000,00 zł

(łączna wysokość dotacji planowanej do pozyskania z UE)

Projekt Gminy Lubliniec planowany do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Rewitalizacja rzeki Lublinicy - etap III

Wartość projektu: 2 400 000,00 zł

Dofinansowanie: 2 000 000,00 zł

Opis projektu:
Projekt będzie kontynuacją projektu pn.: "Rzeka jako oś rekreacji rodzinnej w Lublińcu – etap II – zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż rzeki Lublinicy na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sobieskiego" dofinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013 w ramach którego powstała nowoczesna przestrzeń publiczna przy bulwarze Franciszka Grotowskiego (targ zielny, lodowisko, parkingi, mostek, ścieżki pieszo-rowerowe, siłownia).
Etap III będzie obejmował rewitalizację terenu na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Grunwaldzkiej oraz na odcinku od ul. Sobieskiego do Zalewu Droniowickiego.
Zakres prac przewiduje m.in. likwidację dzikich wysypisk śmieci wzdłuż rzeki Lublinicy, uporządkowanie terenu oraz udostępnienie terenu mieszkańcom Lublińca poprzez budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wraz z elementami małej architektury (ławeczki, kosze, elementy siłowni). Efektem projektu ma być powstanie nowoczesnej i przyjaznej dla środowiska przestrzeni publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________

UE - FUNDUSZ SPÓJNOŚCI - POIŚ 2014-2020

 

 LICZNIK: 18 660 108,91 zł

(łączna wysokość dotacji planowanej do pozyskania z UE)

Projekt Gminy Lubliniec planowany do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Modernizacja i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu

Wartość projektu: 35 804 934,67 zł

Dofinansowanie: 18 660 108,91 zł

Opis projektu:
Projekt dotyczy kompleksowej modernizacji i rozbudowy części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu.
 
_______________________________________________________________________________________________________________________
 

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019

LICZNIK: 1 028 700,00 zł

(łączna wysokość dotacji pozyskanej z budżetu państwa)

Projekt Gminy Lubliniec dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

_______________________________________________________________________________________________________________________

Przebudowa drogi gminnej ul. Lisowickiej nr 440 133 S w Lublińcu

Wartość projektu: 2 057 453,92 zł
Dofinansowanie: 1 028 700,00 zł
Opis projektu:
Inwestycja polega m. in. na przebudowie istniejącej drogi gminnej ulicy Lisowickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Św. Anny, budowie parkingu przy ulicy na wysokości Osiedla Kardynała Wyszyńskiego, budowie kanalizacji deszczowej oraz budowie sieci odwodnienia ulicznego, budowie ciągów pieszych oraz budowie oświetlenia ulicznego.
Projekt został wybrany do dofinansowania.
 
Link: NABORY
_______________________________________________________________________________________________________________________

MSIT - PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY LEKKOATLETYCZNEJ

LICZNIK: 942 500,00 zł

(łączna wysokość dotacji pozyskanej z MSiT)

Projekt Gminy Lubliniec dofinansowany ze środków FRKF w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej „Orliki lekkoatletyczne”

_______________________________________________________________________________________________________________________

Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lublińcu przy ul. 74 G.P.P. – wariant 400 m – certyfikowany

Wartość projektu: 1 885 000,00 zł

Dofinansowanie: 942 500,00 zł

Opis projektu:
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejącego stadionu sportowego LKS "SPARTA" położonego przy ul. 74 G.P.P. w zakresie części lekkoatletycznej i będzie polegać na:
-budowie bieżni okrężnej 4-torowej o długości 400 m;
-budowie bieżni prostej o długości 130 m;
-budowie skoczni do skoku w dal i trójskoku, skoczni do skoku wzwyż, rzutni do pchnięcia kulą oraz rzutni do rzutu oszczepem.
_______________________________________________________________________________________________________________________

UE - FUNDUSZ SPÓJNOŚCI - POIŚ 2007-2013

LICZNIK: 365 402,25 zł

(łączna wysokość dotacji pozyskanej z UE)

Projekt Gminy Lubliniec dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Modernizacja i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu

Wartość projektu: 573 180,00 zł

Dofinansowanie: 365 402,25 zł

Opis projektu:
Projekt dotyczył wykonania kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu wraz z przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia studium wykonalności.
_______________________________________________________________________________________________________________________

UE - FUNDUSZ SPÓJNOŚCI - POIŚ 2007-2013

 LICZNIK: 27 183,00 zł

(łączna wysokość dotacji pozyskanej z UE)

Projekt Gminy Lubliniec dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec

Wartość projektu: 31 980,00 zł

Dofinansowanie: 27 183,00 zł

Opis projektu:
W ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu Gmina Lubliniec uzyskała dotację w wysokości 85% kosztów projektu (27.183,00 zł) z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec”.
Głównym celem projektu było opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec”. Realizacja projektu umożliwiła aktualną ocenę stanu powietrza w Gminie Lubliniec. Dodatkowo analizie została poddana gospodarka energetyczna Gminy. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmowała swoim zakresem również stworzenie bazy danych z inwentaryzacji emisji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.
Celem wdrażania Planu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Lublińca poprzez kontynuację rozpoczętych wiele lat temu działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego, oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy.
_______________________________________________________________________________________________________________________

UE - RPO WSL 2007-2013

 

 LICZNIK: 25 909 994,52 zł

(łączna wysokość dotacji pozyskanych z UE)

Projekty Gminy Lubliniec dofinansowane ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

link do listy projektów: WYKAZ PROJEKTÓW

_______________________________________________________________________________________________________________________

Modernizacja nawierzchni ul. Szafera i Dzierżonia w Lublińcu.

Wartość projektu: 1 671 676,14 zł

Dofinansowanie: 1 515 287,54 zł

Opis projektu:
Przedmiotem inwestycji była modernizacja nawierzchni dróg gminnych ulica Szafera oraz ulica Ks. Dzierżonia w Lublińcu wraz z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego oraz odwodnieniem. W ramach przedsięwzięcia wykonano jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego stałej szerokości równej 5,50 m. Przedsięwzięcie obejmuje odcinek ulicy o łącznej długości 1469,00 metrów (1333 m ul. Szafera oraz 136,00 m ul. Ks. Dzierżonia). Na całym odcinku zabezpieczono jezdnię krawężnikiem i wykonano odwodnienie poprzez podłączenie wpustów ulicznych do kanalizacji deszczowej. Wykonano również niezbędne zjazdy i wejścia do posesji oraz rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Turystyczne zagospodarowanie terenów położonych przy zalewie Droniowickim w Lublińcu.
 

Wartość projektu: 1 092 235,16 zł

Dofinansowanie: 771 051,63 zł

Opis projektu:
Przedmiotem inwestycji była rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej gminy Lubliniec poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej, skateparku i placu zabaw w bezpośrednim sąsiedztwie zalewu Droniowickiego w Lublińcu. W wyniku realizacji inwestycji powstało miejsce sprzyjające uprawianiu turystyki weekendowej i turystyki aktywnej. Przedsięwzięcie obejmowało: 1. budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości 643 metrów 2. budowę skateparku - wykonano: skatepark z bowlem o łącznej powierzchni 753,0 m2 wraz z elementami skateparku: bowl, gurb 40/500, starsi and curbs, comerbank, quarterpipe 150, bold rail 40/400 3. budowę placu zabaw - wyrównanie terenu i przygotowanie go pod zamontowanie urządzeń placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ławek, regulaminów oraz ogrodzenia.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Gimnazjum nr 1, Przedszkola nr 4 oraz Przedszkola nr 6 w Lublińcu poprzez ich kompleksową termomodernizację.
 

Wartość projektu: 4 001 337,12 zł

Dofinansowanie: 1 149 575,91 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej budynków Gimnazjum nr 1 oraz Przedszkoli nr 4 i 6 w Lublińcu, poprzez ich kompleksową termomodernizację. Projekt obejmował swym zakresem rzeczowym takie rodzaje robót, jak: - wymianę źródeł ciepła, - modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, - docieplenie ścian i stropów budynków, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Projekt był realizowany w trzech budynkach użyteczności publicznej w Lublińcu: - Gimnazjum nr 1 (Zadanie nr 1), - Przedszkolu nr 4 (Zadanie nr 2), - Przedszkolu nr 6 (Zadanie nr 3).
_______________________________________________________________________________________________________________________
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Klonowej w Lublińcu pod działalność gospodarczą.
 

Wartość projektu: 4 968 341,99 zł

Dofinansowanie: 4 094 212,39 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu było uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Klonowej w Lublińcu. Inwestycja polegała na: - budowie kanalizacji sanitarnej,deszczowej oraz wodociągu - budowie drogi dojazdowej do strefy - budowie oświetlenia ulicznego - budowie bocznicy kolejowej. Tereny te są włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Rzeka jako oś rekreacji rodzinnej w Lublińcu – etap II – zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż rzeki Lublinicy na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sobieskiego.
 

Wartość projektu: 6 099 664,42 zł

Dofinansowanie: 5 130 948,80 zł

Opis projektu:
Inwestycja zlokalizowana na terenie położonym wzdłuż rzeki Lublinicy pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Grunwaldzką w Lublińcu. W ramach projektu zrealiozwano następujące roboty: - przeprowadzenie połączenia ścieżką pieszo – rowerową ul. Grunwaldzkiej z ul. Sobieskiego, - uporządkowanie terenów po dawnej bazie transportowej lokalnego Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa poprzez realizację miejsc parkingowych oraz adaptację na targ zielny, - urządzenie ciągów pieszych oraz placów pieszych w tym placu z urządzeniami placu zabaw, - realizację parkingu ogólnodostępnego z możliwością sezonowego wykorzystania na lodowisko.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami M.C. Skłodowskiej i Lisowicką w Lublińcu wraz z budową kanału deszczowego.
 

Wartość projektu: 2 045 937,08 zł

Dofinansowanie: 1 518 798,32 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu była budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2322S (ul.M.C.Skłodowskiej) z drogą krajową nr 46 (ul. Lisowicka) w Lublińcu. Projekt pozwolił na utworzenie połączenia drogowego stanowiącego kanał ruchu zbierający i rozprowadzenie ruchu pojazdów, głównie osobowych, generowany przez stale rozbudowujące się osiedla, bez konieczności wprowadzania tego ruchu na skrzyżowanie ulicy Lisowickiej (DK 11) i drogi powiatowej ulicy M.C.Skłodowskiej. Budowa ulicy pozwoliła na poprawę funkcjonalności infrastruktury drogowej Miasta Lubliniec poprzez skrócenie czasu dojazdu, zwłaszcza do terenów inwestycyjnych w okolicy ul. M.C. Skłodowskiej (stanowiących duży potencjał dla rozwoju mieszkalnictwa w Lublińcu) i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Lublińca.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Lubliniec - bo lubię to miasto. Rozwój systemu informacji turystycznej. 
 

Wartość projektu: 526 709,76 zł

Dofinansowanie: 447 517,91 zł

Opis projektu:
Zasadniczym przedmiotem projektu było stworzenie na terenie Miasta Lubliniec zintegrowanego systemu informacji turystycznej zbudowanego w oparciu o komponent analogowy, jak i cyfrowy zapewniający szeroki dostęp różnymi kanałami do kompleksowej oferty turystycznej dla turystów, jak i mieszkańców Gminy, powiatu lublinieckiego i wojewódzka śląskiego. Ostatecznie nastąpiło zwiększenie dostępu turystów i mieszkańców do informacji turystycznej w Lublińcu, co przełożyło się na wzrost ruchu turystycznego w Mieście i aktywności lokalnych przedsiębiorstw. Te wszystkie działania zaowocowały zbudowaniem wizerunku Gminy jako atrakcyjnego pod względem turystycznym ośrodka na ziemi lublinieckiej. 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Udostępnienie istniejącej bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. M.C. Skłodowskiej w Lublińcu.
 

Wartość projektu: 1 167 424,49 zł

Dofinansowanie: 613 131,34 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu była budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. M.C. Skłodowskiej w Lublińcu wraz ze ścieżką leśną wzdłuż ul. Spokojnej do ul. 74 GPP (Park Grunwaldzki). Projekt był kontynuacją stworzonej na terenie Gminy Lubliniec sieci tras rowerowych o łącznej długości 75 km (po terenie miejskim i leśnym), który został zrealizowany i dofinansowany ze środków EFRR w ramach ZPORR 2004-2006. Przedmiotowy projekt był dopełnieniem istniejącej sieci i stanowi bardzo ważne połączenie rowerowe w zachodniej dzielnicy miasta Lublińca. Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie kompleksowego systemu ścieżek rowerowych dzięki którym udostępnione zostały atrakcje turystyczne znajdujące się na terenie gminy Lubliniec. Powstał w ten sposób ciekawy produkt turystyczny. 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Budowa boiska sportowego przy ul. ZHP w Lublińcu.
 

Wartość projektu: 428 629,82 zł

Dofinansowanie: 270 918,18 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu była budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego, o syntetycznej nawierzchni, przy ul. ZHP w Lublińcu. Zakres projektu obejmował budowę: 1.) boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 26 m x 44 m, o nawierzchni syntetycznej - poliuretanowej w kolorze ceglastym i zielonym, mieszczącego w swym obrysie; - boisko do piłki ręcznej i mini piłki nożnej o wymiarach 20 m x 40 m, ulokowane podłużnie, - dwa boiska do koszykówki o wymiarach 13 m x 24 m, ulokowane poprzecznie oraz - dwa boiska do siatkówki o wymiarach 9 m x 18 m, ulokowane poprzecznie, 2.) ogrodzenia obiektu o łącznej długości 148,00 m i wysokości 4,00 m, 3.) chodników o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 4.) elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci). 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Adaptacja pomieszczeń historycznej kamienicy Courantów na siedzibę Muzeum Pro Memoria Edith Stein w Lublińcu.
 

Wartość projektu: 936 617,78 zł

Dofinansowanie: 796 125,11 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu była adaptacja pomieszczeń historycznej kamienicy Courantów, znajdującej się w staromiejskim centrum Lublińca, na siedzibę Muzeum Pro Memoria Edith Stein. Celem proponowanych prac adaptacyjnych i remontowych była zmiana planu funkcjonalno – użytkowego pomieszczeń na I piętrze budynku, z mieszkalnych na muzealne. Muzeum składa się z dwóch pomieszczeń wystawy stałej oraz specjalnie wydzielonej strefy wejściowej. Projekt zakładał budowę sali wielofunkcyjnej, w której będzie można organizować wykłady, projekcje i prezentacje multimedialne, a nawet koncerty i występy artystyczne. W sali umieszczone są tzw. czasowe ekspozycje m.in. prace z konkursów organizowanych przez miasto.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu drogowego sieci uzupełniającej poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Klonowej w Lublińcu.
 

Wartość projektu: 3 623 880,12 zł

Dofinansowanie: 3 079 420,21 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu była przebudowa drogi gminnej ul. Klonowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Częstochowską (droga krajowa nr 46) do skrzyżowania z ul. Powstańców Śl. (droga wojewódzka nr 906) w Lublińcu wraz z połączeniem ze ścieżką pieszo-rowerową w ul. Częstochowskiej. Ul. Klonowa jest drogą gminą o nawierzchni bitumicznej. Projekt przewidywał całkowitą rozbiórkę istniejących warstw bitumicznych jezdni i doprowadzenie do stałej szerokości 7,00m. Wbudowano nowy chodnik po stronie prawej stanowiący połączenie ścieżek pieszo-rowerowych ulic Klonowej i Częstochowskiej. Wybudowano również peron przy istniejącej zatoce autobusowej po stronie prawej. Na skrzyżowaniach z drogami lokalnymi zaprojektowano korektę promieni wyokrągleń oraz naprawę nawierzchni. 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Rewitalizacja X Muzy w Lublińcu.
 

Wartość projektu: 8 175 346,10 zł

Dofinansowanie: 6 523 007,18 zł

Opis projektu:
Projekt polegał na przeprowadzeniu remontu Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu i wyposażeniu go w nowe urządzenia i instalacje ogólnotechniczne i specjalistyczne. Projekt obejmował swym zakresem: - roboty ogólnobudowlane, - wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej i ciepłej wody użytkowej, - wykonanie instalacji hydrantowej, - modernizację instalacji elektroenergetycznych, - przebudowę instalacji c.o. i kotłowni gazowej, - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali kinowej, - wykonanie nowej instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i systemu sterowania klapami pożarowymi, - wykonanie instalacji telewizji przemysłowej i antywłamaniowej. - remont i budowę instalacji odgromowej, przeciwoblodzeniowej i oświetlenia zewnętrznego, - docieplenie ścian zewnętrznych i stropów budynku, - dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, - wykonanie nowych instalacji oświetlenia sceny, systemu łączności inspicjenta, nagłośnienia, kinotechniki, okotarowania, wyciągów liniowych i mechanizmu kurtynowego. Dzięki wyposażeniu Miejskiego Domu Kultury w nowe urządzenia techniczne i zmodernizowaniu pomieszczeń, w tym sali widowiskowo-kinowej, możliwe było poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty imprez kulturalno-rozrywkowych i pozyskanie większej widowni.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Więcej artykułów…

  1. POiIŚ 2014-2020

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
52.71
μg/m3        
2020.01.21 20:00

źródło: WIOŚ Katowice

Wydarzenia

Styczeń 2020
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Najbliższe

13 Sty 2020
12:00AM
FERIE Z MDK
13 Sty 2020
12:00AM
FERIE Z MDK

Na skróty

wybory19

jakosc

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.