PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Rewitalizacja terenów położonych wzdłuż rzeki Lublinicy wraz z budową Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Beneficjent: Gmina Lubliniec
Wartość całego projektu: 17 942 357,81
Dofinansowanie: 12 182 487,46 zł
Pożyczka z BGK: 2.674.204,56 zł
Źródło dofinansowania: w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014 - 2020) na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich w województwie śląskim
Okres realizacji: II kw. 2016 – II kw. 2021
 
Opis projektu:
Projekt dotyczy budowy Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu oraz rewitalizacji terenów zielonych przyległych do rzeki Lublinicy znajdujących się w sąsiedztwie budynku Biblioteki.
Projekt obejmuje dwa zadania inwestycyjne (2 etapy):
1.         Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie ulicy Sportowej wraz z budową biblioteki (etap I – zakończony),
2.         Zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną (etap II), który został podzielony na dwie części:
a.         Zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną (prace ukończone),
b.         Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie ulicy Sportowej (prace planowane).
Etap I Projektu obejmuje przede wszystkim roboty budowlano-montażowe związane z wzniesieniem budynku nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu w miejscu dawnej koniarnii a także wyposażenie.
Etap II część pierwsza (IIa) obejmuje głównie nakłady na roboty budowlano-montażowe związane z branżą drogową (m. in. przygotowanie nawierzchni na rewitalizowanych terenach zielonych), architektoniczną (m. in. tężnia, kontener sanitarny, taras, pomost, elementy małej architektury), branżą zieloną (nasadzenia), mostową, hydrotechniczną, sanitarną i elektryczną.
Etap II część druga (IIb) to wydatki na prace przygotowawcze terenu (wycinka, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, naprawcze), związane z nawierzchniami i zielenią oraz wyposażeniem terenu.
 
Cele projektu (efekty i rezultaty):
Celem głównym Projektu jest poprawa dostępu i podniesienie jakości infrastruktury kultury poprzez budowę nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu, a także odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniącej funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne na zdegradowanych terenach wzdłuż rzeki Lublinicy.
Realizacja Projektu przyczyni się poprawy jakości i dostępności do infrastruktury kultury dzięki multimedialnej bibliotece, odpowiadającej na potrzeby współczesnego społeczeństwa. Projekt ma za zadanie zaspokajać i pobudzać potrzeby oświatowe oraz kulturalne społeczności. Uatrakcyjnienie dostępu do czytelnictwa będzie skutkować wzrostem popularności tej formy kultury, a poszerzenie zakresu działalności biblioteki wzbogaci ofertę kulturalną i edukacyjną Gminy. Różnego typu wydarzenia kulturalne pozwolą integrować środowisko lokalne. W rezultacie Projektu, mieszkańcom udostępnione zostaną także tereny rekreacyjno-sportowe w miejsce zdegradowanych przestrzeni. Odnowienie i stworzenie nowej przestrzeni do wypoczynku i aktywności fizycznej będzie pełnić szereg funkcji – rekreacyjnych, zdrowotnych, ochronnych. Efektem tych działań będzie także poprawa jakości środowiska naturalnego, co przełoży się na jakość życia mieszkańców Gminy Lubliniec.
Wskaźniki:
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 3,8 ha
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.
Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 6 531 os.
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 6 531 os.
 
 
 
 
 
Galeria:
 
Załączniki:
Pobierz plik (zdjecia.zip)zdjecia.zip[zdjęcia]2883 kB

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 27μg/m3
SO2: 8μg/m3
C6H6: 3μg/m3

2021.09.25 21:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.