PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

 

 LICZNIK: 25 909 994,52 zł

(łączna wysokość dotacji pozyskanych z UE)

Projekty Gminy Lubliniec dofinansowane ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

link do listy projektów: WYKAZ PROJEKTÓW

_______________________________________________________________________________________________________________________

Modernizacja nawierzchni ul. Szafera i Dzierżonia w Lublińcu.

Wartość projektu: 1 671 676,14 zł

Dofinansowanie: 1 515 287,54 zł

Opis projektu:
Przedmiotem inwestycji była modernizacja nawierzchni dróg gminnych ulica Szafera oraz ulica Ks. Dzierżonia w Lublińcu wraz z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego oraz odwodnieniem. W ramach przedsięwzięcia wykonano jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego stałej szerokości równej 5,50 m. Przedsięwzięcie obejmuje odcinek ulicy o łącznej długości 1469,00 metrów (1333 m ul. Szafera oraz 136,00 m ul. Ks. Dzierżonia). Na całym odcinku zabezpieczono jezdnię krawężnikiem i wykonano odwodnienie poprzez podłączenie wpustów ulicznych do kanalizacji deszczowej. Wykonano również niezbędne zjazdy i wejścia do posesji oraz rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Turystyczne zagospodarowanie terenów położonych przy zalewie Droniowickim w Lublińcu.
 

Wartość projektu: 1 092 235,16 zł

Dofinansowanie: 771 051,63 zł

Opis projektu:
Przedmiotem inwestycji była rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej gminy Lubliniec poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej, skateparku i placu zabaw w bezpośrednim sąsiedztwie zalewu Droniowickiego w Lublińcu. W wyniku realizacji inwestycji powstało miejsce sprzyjające uprawianiu turystyki weekendowej i turystyki aktywnej. Przedsięwzięcie obejmowało: 1. budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości 643 metrów 2. budowę skateparku - wykonano: skatepark z bowlem o łącznej powierzchni 753,0 m2 wraz z elementami skateparku: bowl, gurb 40/500, starsi and curbs, comerbank, quarterpipe 150, bold rail 40/400 3. budowę placu zabaw - wyrównanie terenu i przygotowanie go pod zamontowanie urządzeń placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ławek, regulaminów oraz ogrodzenia.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Gimnazjum nr 1, Przedszkola nr 4 oraz Przedszkola nr 6 w Lublińcu poprzez ich kompleksową termomodernizację.
 

Wartość projektu: 4 001 337,12 zł

Dofinansowanie: 1 149 575,91 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej budynków Gimnazjum nr 1 oraz Przedszkoli nr 4 i 6 w Lublińcu, poprzez ich kompleksową termomodernizację. Projekt obejmował swym zakresem rzeczowym takie rodzaje robót, jak: - wymianę źródeł ciepła, - modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, - docieplenie ścian i stropów budynków, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Projekt był realizowany w trzech budynkach użyteczności publicznej w Lublińcu: - Gimnazjum nr 1 (Zadanie nr 1), - Przedszkolu nr 4 (Zadanie nr 2), - Przedszkolu nr 6 (Zadanie nr 3).
_______________________________________________________________________________________________________________________
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Klonowej w Lublińcu pod działalność gospodarczą.
 

Wartość projektu: 4 968 341,99 zł

Dofinansowanie: 4 094 212,39 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu było uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Klonowej w Lublińcu. Inwestycja polegała na: - budowie kanalizacji sanitarnej,deszczowej oraz wodociągu - budowie drogi dojazdowej do strefy - budowie oświetlenia ulicznego - budowie bocznicy kolejowej. Tereny te są włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Rzeka jako oś rekreacji rodzinnej w Lublińcu – etap II – zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż rzeki Lublinicy na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sobieskiego.
 

Wartość projektu: 6 099 664,42 zł

Dofinansowanie: 5 130 948,80 zł

Opis projektu:
Inwestycja zlokalizowana na terenie położonym wzdłuż rzeki Lublinicy pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Grunwaldzką w Lublińcu. W ramach projektu zrealiozwano następujące roboty: - przeprowadzenie połączenia ścieżką pieszo – rowerową ul. Grunwaldzkiej z ul. Sobieskiego, - uporządkowanie terenów po dawnej bazie transportowej lokalnego Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa poprzez realizację miejsc parkingowych oraz adaptację na targ zielny, - urządzenie ciągów pieszych oraz placów pieszych w tym placu z urządzeniami placu zabaw, - realizację parkingu ogólnodostępnego z możliwością sezonowego wykorzystania na lodowisko.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami M.C. Skłodowskiej i Lisowicką w Lublińcu wraz z budową kanału deszczowego.
 

Wartość projektu: 2 045 937,08 zł

Dofinansowanie: 1 518 798,32 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu była budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2322S (ul.M.C.Skłodowskiej) z drogą krajową nr 46 (ul. Lisowicka) w Lublińcu. Projekt pozwolił na utworzenie połączenia drogowego stanowiącego kanał ruchu zbierający i rozprowadzenie ruchu pojazdów, głównie osobowych, generowany przez stale rozbudowujące się osiedla, bez konieczności wprowadzania tego ruchu na skrzyżowanie ulicy Lisowickiej (DK 11) i drogi powiatowej ulicy M.C.Skłodowskiej. Budowa ulicy pozwoliła na poprawę funkcjonalności infrastruktury drogowej Miasta Lubliniec poprzez skrócenie czasu dojazdu, zwłaszcza do terenów inwestycyjnych w okolicy ul. M.C. Skłodowskiej (stanowiących duży potencjał dla rozwoju mieszkalnictwa w Lublińcu) i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Lublińca.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Lubliniec - bo lubię to miasto. Rozwój systemu informacji turystycznej. 
 

Wartość projektu: 526 709,76 zł

Dofinansowanie: 447 517,91 zł

Opis projektu:
Zasadniczym przedmiotem projektu było stworzenie na terenie Miasta Lubliniec zintegrowanego systemu informacji turystycznej zbudowanego w oparciu o komponent analogowy, jak i cyfrowy zapewniający szeroki dostęp różnymi kanałami do kompleksowej oferty turystycznej dla turystów, jak i mieszkańców Gminy, powiatu lublinieckiego i wojewódzka śląskiego. Ostatecznie nastąpiło zwiększenie dostępu turystów i mieszkańców do informacji turystycznej w Lublińcu, co przełożyło się na wzrost ruchu turystycznego w Mieście i aktywności lokalnych przedsiębiorstw. Te wszystkie działania zaowocowały zbudowaniem wizerunku Gminy jako atrakcyjnego pod względem turystycznym ośrodka na ziemi lublinieckiej. 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Udostępnienie istniejącej bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. M.C. Skłodowskiej w Lublińcu.
 

Wartość projektu: 1 167 424,49 zł

Dofinansowanie: 613 131,34 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu była budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. M.C. Skłodowskiej w Lublińcu wraz ze ścieżką leśną wzdłuż ul. Spokojnej do ul. 74 GPP (Park Grunwaldzki). Projekt był kontynuacją stworzonej na terenie Gminy Lubliniec sieci tras rowerowych o łącznej długości 75 km (po terenie miejskim i leśnym), który został zrealizowany i dofinansowany ze środków EFRR w ramach ZPORR 2004-2006. Przedmiotowy projekt był dopełnieniem istniejącej sieci i stanowi bardzo ważne połączenie rowerowe w zachodniej dzielnicy miasta Lublińca. Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie kompleksowego systemu ścieżek rowerowych dzięki którym udostępnione zostały atrakcje turystyczne znajdujące się na terenie gminy Lubliniec. Powstał w ten sposób ciekawy produkt turystyczny. 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Budowa boiska sportowego przy ul. ZHP w Lublińcu.
 

Wartość projektu: 428 629,82 zł

Dofinansowanie: 270 918,18 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu była budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego, o syntetycznej nawierzchni, przy ul. ZHP w Lublińcu. Zakres projektu obejmował budowę: 1.) boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 26 m x 44 m, o nawierzchni syntetycznej - poliuretanowej w kolorze ceglastym i zielonym, mieszczącego w swym obrysie; - boisko do piłki ręcznej i mini piłki nożnej o wymiarach 20 m x 40 m, ulokowane podłużnie, - dwa boiska do koszykówki o wymiarach 13 m x 24 m, ulokowane poprzecznie oraz - dwa boiska do siatkówki o wymiarach 9 m x 18 m, ulokowane poprzecznie, 2.) ogrodzenia obiektu o łącznej długości 148,00 m i wysokości 4,00 m, 3.) chodników o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 4.) elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci). 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Adaptacja pomieszczeń historycznej kamienicy Courantów na siedzibę Muzeum Pro Memoria Edith Stein w Lublińcu.
 

Wartość projektu: 936 617,78 zł

Dofinansowanie: 796 125,11 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu była adaptacja pomieszczeń historycznej kamienicy Courantów, znajdującej się w staromiejskim centrum Lublińca, na siedzibę Muzeum Pro Memoria Edith Stein. Celem proponowanych prac adaptacyjnych i remontowych była zmiana planu funkcjonalno – użytkowego pomieszczeń na I piętrze budynku, z mieszkalnych na muzealne. Muzeum składa się z dwóch pomieszczeń wystawy stałej oraz specjalnie wydzielonej strefy wejściowej. Projekt zakładał budowę sali wielofunkcyjnej, w której będzie można organizować wykłady, projekcje i prezentacje multimedialne, a nawet koncerty i występy artystyczne. W sali umieszczone są tzw. czasowe ekspozycje m.in. prace z konkursów organizowanych przez miasto.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu drogowego sieci uzupełniającej poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Klonowej w Lublińcu.
 

Wartość projektu: 3 623 880,12 zł

Dofinansowanie: 3 079 420,21 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu była przebudowa drogi gminnej ul. Klonowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Częstochowską (droga krajowa nr 46) do skrzyżowania z ul. Powstańców Śl. (droga wojewódzka nr 906) w Lublińcu wraz z połączeniem ze ścieżką pieszo-rowerową w ul. Częstochowskiej. Ul. Klonowa jest drogą gminą o nawierzchni bitumicznej. Projekt przewidywał całkowitą rozbiórkę istniejących warstw bitumicznych jezdni i doprowadzenie do stałej szerokości 7,00m. Wbudowano nowy chodnik po stronie prawej stanowiący połączenie ścieżek pieszo-rowerowych ulic Klonowej i Częstochowskiej. Wybudowano również peron przy istniejącej zatoce autobusowej po stronie prawej. Na skrzyżowaniach z drogami lokalnymi zaprojektowano korektę promieni wyokrągleń oraz naprawę nawierzchni. 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Rewitalizacja X Muzy w Lublińcu.
 

Wartość projektu: 8 175 346,10 zł

Dofinansowanie: 6 523 007,18 zł

Opis projektu:
Projekt polegał na przeprowadzeniu remontu Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu i wyposażeniu go w nowe urządzenia i instalacje ogólnotechniczne i specjalistyczne. Projekt obejmował swym zakresem: - roboty ogólnobudowlane, - wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej i ciepłej wody użytkowej, - wykonanie instalacji hydrantowej, - modernizację instalacji elektroenergetycznych, - przebudowę instalacji c.o. i kotłowni gazowej, - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali kinowej, - wykonanie nowej instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i systemu sterowania klapami pożarowymi, - wykonanie instalacji telewizji przemysłowej i antywłamaniowej. - remont i budowę instalacji odgromowej, przeciwoblodzeniowej i oświetlenia zewnętrznego, - docieplenie ścian zewnętrznych i stropów budynku, - dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, - wykonanie nowych instalacji oświetlenia sceny, systemu łączności inspicjenta, nagłośnienia, kinotechniki, okotarowania, wyciągów liniowych i mechanizmu kurtynowego. Dzięki wyposażeniu Miejskiego Domu Kultury w nowe urządzenia techniczne i zmodernizowaniu pomieszczeń, w tym sali widowiskowo-kinowej, możliwe było poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty imprez kulturalno-rozrywkowych i pozyskanie większej widowni.
_______________________________________________________________________________________________________________________

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
45.35
μg/m3        
2019.11.17 22:00

źródło: WIOŚ Katowice

Wydarzenia

Listopad 2019
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Najbliższe

Na skróty

wybory19

jakosc

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.