PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

1. Korzystanie z nieruchomości gminnych na organizowanie imprez na Bulwarze Grotowskiego odbywa się na zasadzie dzierżawy nieruchomości.
2. Gmina oferuje dzierżawę dwóch lokalizacji (załącznik nr 1) tj.:
• teren (1) przy ulicy Sobieskiego, obszar o pow. 2000 m2, z dostępem do dwóch złączy elektroenergetycznych, toalety miejskiej,
• teren (2) przy ul. Piłsudskiego, obszar o pow. 2260 m2 z dostępem do złącza elektroenergetycznego, toalety miejskiej.
3. Podmiot zainteresowany organizacją imprezy winien w terminie nie krótszym niż 1 miesiąc przed planowaną imprezą wystąpić z wnioskiem o dzierżawę gruntu (załącznik nr 2) do Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5,
42-700 Lubliniec. Wnioski złożone w terminie krótszym mogą być nie uwzględnione.

 

4. Wniosek powinien zawierać:
• dokładne dane wnioskodawcy (nazwę, siedzibę, NIP, REGON);
• szczegółowy opis planowanej imprezy tj. wskazaną dokładną datę planowanej imprezy (czy impreza jest jedno czy dwudniowa);
• godziny trwania planowanej imprezy;
• deklarację oraz wskazanie, którym terenem jest zainteresowany organizator imprezy,
• podpis osób upoważnionych do występowania w imieniu organizatora imprezy.
5. Z organizatorem imprezy zawierana jest umowa dzierżawy, w której określone są szczegółowe zasady korzystania z nieruchomości, zobowiązania i obowiązki dzierżawcy (istotne warunki umowy stanowi załącznik nr 3).
6. Stawki czynszu dzierżawnego określa zarządzenie Burmistrza Miasta Lublińca.
7. Czynsz za dzierżawę każdej z nieruchomości (1) i (2) wynosi:
• 250 zł netto za każdy rozpoczęty dzień dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń społecznych w związku z prowadzeniem statutowej działalności,
• 500 zł netto za każdy rozpoczęty dzień dla pozostałych podmiotów.
• Do powyższych kwot doliczona zostanie obowiązująca stawka podatku VAT.
8. Do obowiązków dzierżawcy należy:
• dbanie i utrzymanie porządku na gruncie objętym dzierżawą, jak również bezpośrednio w sąsiedztwie tego gruntu, co dotyczy w szczególności utrzymania czystości i odpowiedniej estetyki,
• dbanie o bezpieczeństwo osób i mienia w czasie trwania imprezy,
• dopełnienie wszelkich obowiązków i formalności wymaganych prawem do organizacji imprezy, w tym w szczególności wynikających z przepisów: ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie opłaty targowej, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
9. Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe straty i szkody na wydzierżawionym mieniu oraz wobec uczestników imprezy.
10. W przypadku stwierdzenia w trakcie przekazywania przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiającemu wad, usterek, uszkodzeń nieruchomości, Dzierżawca usunie je na swój koszt w terminie wskazanym przez Wydzierżawiającego. Po bezskutecznym upływie terminu, wskazanego w wezwaniu, Wydzierżawiający może zlecić usunięcie wad, usterek, uszkodzeń osobie trzeciej na koszt Dzierżawcy.
11. W ramach czynszu Wydzierżawiający ponosi koszty ustawienia koszy, ich końcowe opróżnienie oraz sprzątanie terenu po upływie okresu dzierżawy.
12. Dzierżawca może korzystać z dostępu do energii elektrycznej. W tym przepadku:
• dzierżawca zobowiązany jest do dysponowania osobą posiadającą uprawnienia elektryczne do eksploatacji sieci do 1 kV,
• łączny pobór mocy nie może przekroczyć 120 kW,
• rozliczenie zużytej energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wskazanej przez liczniki energii elektrycznej, według cen jednostkowych płaconych przez Wydzierżawiającego dostawcy energii elektrycznej. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wydzierżawiającego na konto wskazane w umowie,
• Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostęp i korzystanie ze złącza energetycznego.
13. Imprezy organizowane na Bulwarze Grotowskiego nie mogą trwać dłużej niż do godz. 21:30.
14. W sprawach dzierżawy informacji udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego pok. 25 II piętro tel. 34 3530100 wew. 127,
15. W sprawach koncesji na alkohol informacji udziela Wydział Inwestycji i Rozwoju, budynek B (za Urzędem Skarbowym i Starostwem Powiatowym) pok. II piętro tel. 34 3530100 wew. 145,
16. W sprawach organizacji imprez masowych informacji udziela Wydział Promocji I piętro pok. tel. 34 3530100 wew. 134
17. W sprawach dostępu do skrzynek elektroenergetycznych informacji udziela Wydział Inwestycji i Rozwoju, budynek B (za Urzędem Skarbowym i Starostwem Powiatowym) pok. II piętro tel. 34 3530100 wew. 141,
18. W sprawach rozliczeń energii informacji udziela Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska, pok. 17, I piętro tel. 34 3530100 wew. 172,
19. W sprawach podatku od nieruchomości informacji udziela Wydział Finansowy, Referat Podatków i Opłat Lokalnych , pok. 9, parter tel. 34 3530100 wew. 114,

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
35.43
μg/m3        
2019.10.18 05:00

źródło: WIOŚ Katowice

Wydarzenia

Październik 2019
P W Ś C Pt S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Najbliższe

Na skróty

wybory19

jakosc

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.