PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

1. Korzystanie z nieruchomości gminnych na organizowanie imprez na Bulwarze Grotowskiego odbywa się na zasadzie dzierżawy nieruchomości.
2. Gmina oferuje dzierżawę dwóch lokalizacji (załącznik nr 1) tj.:
• teren (1) przy ulicy Sobieskiego, obszar o pow. 2000 m2, z dostępem do dwóch złączy elektroenergetycznych, toalety miejskiej,
• teren (2) przy ul. Piłsudskiego, obszar o pow. 2260 m2 z dostępem do złącza elektroenergetycznego, toalety miejskiej.
3. Podmiot zainteresowany organizacją imprezy winien w terminie nie krótszym niż 1 miesiąc przed planowaną imprezą wystąpić z wnioskiem o dzierżawę gruntu (załącznik nr 2) do Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5,
42-700 Lubliniec. Wnioski złożone w terminie krótszym mogą być nie uwzględnione.

 

4. Wniosek powinien zawierać:
• dokładne dane wnioskodawcy (nazwę, siedzibę, NIP, REGON);
• szczegółowy opis planowanej imprezy tj. wskazaną dokładną datę planowanej imprezy (czy impreza jest jedno czy dwudniowa);
• godziny trwania planowanej imprezy;
• deklarację oraz wskazanie, którym terenem jest zainteresowany organizator imprezy,
• podpis osób upoważnionych do występowania w imieniu organizatora imprezy.
5. Z organizatorem imprezy zawierana jest umowa dzierżawy, w której określone są szczegółowe zasady korzystania z nieruchomości, zobowiązania i obowiązki dzierżawcy (istotne warunki umowy stanowi załącznik nr 3).
6. Stawki czynszu dzierżawnego określa zarządzenie Burmistrza Miasta Lublińca.
7. Czynsz za dzierżawę każdej z nieruchomości (1) i (2) wynosi:
• 250 zł netto za każdy rozpoczęty dzień dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń społecznych w związku z prowadzeniem statutowej działalności,
• 500 zł netto za każdy rozpoczęty dzień dla pozostałych podmiotów.
• Do powyższych kwot doliczona zostanie obowiązująca stawka podatku VAT.
8. Do obowiązków dzierżawcy należy:
• dbanie i utrzymanie porządku na gruncie objętym dzierżawą, jak również bezpośrednio w sąsiedztwie tego gruntu, co dotyczy w szczególności utrzymania czystości i odpowiedniej estetyki,
• dbanie o bezpieczeństwo osób i mienia w czasie trwania imprezy,
• dopełnienie wszelkich obowiązków i formalności wymaganych prawem do organizacji imprezy, w tym w szczególności wynikających z przepisów: ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie opłaty targowej, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
9. Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe straty i szkody na wydzierżawionym mieniu oraz wobec uczestników imprezy.
10. W przypadku stwierdzenia w trakcie przekazywania przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiającemu wad, usterek, uszkodzeń nieruchomości, Dzierżawca usunie je na swój koszt w terminie wskazanym przez Wydzierżawiającego. Po bezskutecznym upływie terminu, wskazanego w wezwaniu, Wydzierżawiający może zlecić usunięcie wad, usterek, uszkodzeń osobie trzeciej na koszt Dzierżawcy.
11. W ramach czynszu Wydzierżawiający ponosi koszty ustawienia koszy, ich końcowe opróżnienie oraz sprzątanie terenu po upływie okresu dzierżawy.
12. Dzierżawca może korzystać z dostępu do energii elektrycznej. W tym przepadku:
• dzierżawca zobowiązany jest do dysponowania osobą posiadającą uprawnienia elektryczne do eksploatacji sieci do 1 kV,
• łączny pobór mocy nie może przekroczyć 120 kW,
• rozliczenie zużytej energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wskazanej przez liczniki energii elektrycznej, według cen jednostkowych płaconych przez Wydzierżawiającego dostawcy energii elektrycznej. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wydzierżawiającego na konto wskazane w umowie,
• Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostęp i korzystanie ze złącza energetycznego.
13. Imprezy organizowane na Bulwarze Grotowskiego nie mogą trwać dłużej niż do godz. 21:30.
14. W sprawach dzierżawy informacji udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego pok. 25 II piętro tel. 34 3530100 wew. 127,
15. W sprawach koncesji na alkohol informacji udziela Wydział Inwestycji i Rozwoju, budynek B (za Urzędem Skarbowym i Starostwem Powiatowym) pok. II piętro tel. 34 3530100 wew. 145,
16. W sprawach organizacji imprez masowych informacji udziela Wydział Promocji I piętro pok. tel. 34 3530100 wew. 134
17. W sprawach dostępu do skrzynek elektroenergetycznych informacji udziela Wydział Inwestycji i Rozwoju, budynek B (za Urzędem Skarbowym i Starostwem Powiatowym) pok. II piętro tel. 34 3530100 wew. 141,
18. W sprawach rozliczeń energii informacji udziela Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska, pok. 17, I piętro tel. 34 3530100 wew. 172,
19. W sprawach podatku od nieruchomości informacji udziela Wydział Finansowy, Referat Podatków i Opłat Lokalnych , pok. 9, parter tel. 34 3530100 wew. 114,

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
6.35
μg/m3        
2020.09.27 05:00

źródło: WIOŚ Katowice

Na skróty

CORONAWIRUS

wybory copy

generator ngo

jakosc

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

3d

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

deklaracja dostępności 01 01

 

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.