PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Szanowni Mieszkańcy,
z dniem 1 lipca 2019 roku nastąpi zmiana firmy świadczącej usługę odbioru odpadów od mieszkańców miasta Lublińca. Usługę będzie świadczyła nowa firma PZOM STRACH Sp. z o.o. z siedzibą w Konopiskach. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta, będzie zlokalizowany w Lublińcu przy ul. Przemysłowej 5 i prowadzony w imieniu Gminy przez firmę FCC Sp. z o.o. W czasie otwarcia PSZOK będzie dostępny nowy nr tel. 602-403-227, dni i godziny otwarcia bez zmian tj. poniedziałek, środa, piątek w godz. 1000-1800 i w soboty w godz. 900-1400.


Zmiany nastąpią również w cyklach odbioru worków na segregację „zielonych” (szkło) i „niebieskich” (papier) sprzed nieruchomości jednorodzinnych - będą odbierane co 4 tygodnie. Natomiast w przypadku worków „brązowych” (BIO) sprzed nieruchomości odbierany będzie tylko 1 worek na każdorazowy wywóz co 2 tygodnie w terminach wywozu odpadów zmieszanych. Nadwyżka tzw. odpadów zielonych będzie przyjmowana w PSZOK w dniach jego otwarcia. Właściciele i zarządcy nieruchomości otrzymają nowe harmonogramy z terminami wywozu odpadów sprzed nieruchomości oraz wywozu odpadów wielkogabarytowych, a także terminami otwarcia PSZOK.
Ponadto, w przypadku chęci wydzierżawienia od nowej firmy pojemników na odpady „zmieszane”, należy kontaktować się bezpośrednio z firmą pod nr tel. 606-336-760. Miesięczne ceny dzierżawy pojemników na odpady „zmieszane” , jakie podała firma są następujące:
- pojemnik 120l – 4,50 zł netto,
- pojemnik 240l – 6,00 zł netto,
- pojemnik 1100l – 35,00 zł netto.
Jednocześnie przypominamy, że pojemniki wystawiane przed nieruchomość winny spełniać wymagania Polskich Norm tj. PN-EN 840-1 m.in. w zakresie zunifikowanych zaczepów przystosowanych do opróżniania sprzętem specjalistycznym z pokrywą i wyposażone w kółka transportowe. Za starego typu pojemniki firma nie ponosi odpowiedzialności i odpady mogą zostać nieodebrane.
Z uwagi na drastyczne pogorszenie się jakości segregacji odpadów od miesiąca lipca 2019 roku rozpocznie się kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych. Każdy składający deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzyma nową ulotkę przypominającą podstawowe zasady segregacji odpadów. Stawka opłaty obowiązująca od 1 marca 2019 roku jest bez zmian, tj. w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi miesięcznie 16,00 zł od osoby, a gdy nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 32,00 zł od osoby. W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją, będzie skutkowało to utratą uprawnień do ponoszenia niższej opłaty. Aby uniknąć niejasności i wątpliwości przy odbieraniu odpadów czy kontroli segregacji, wszystkie pojemniki na odpady zmieszane (czarne) winny być oznakowane adresem (numerem) nieruchomości.
Terminy wpłat bez zmian, do 20 dnia po upływie kwartału w którym powstało zobowiązanie do uiszczenia opłaty, na nr konta bankowego Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski O/Częstochowa nr: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 lub w kasie Urzędu Miejskiego, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:30 (przerwa 11:00 - 11:20).

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Umiarkowany

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 56μg/m3
SO2: 6μg/m3
C6H6: 3μg/m3

2021.09.25 23:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.