Aktualności

W ostatnim okresie czasu miały miejsce zmiany w wysokości mandatów m.in. związanych z wyprowadzaniem na spacery, trzymaniem naszych czworonożnych pupili. W wielu artykułach poruszano problem w sposób, który sugerował, iż zmiany są znacznie szersze i w jakiś zasadniczy sposób zmieniają zasady oceny przez funkcjonariuszy – m.in. strażników miejskich, niezachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

Otóż Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń,  zmienia ich wysokość, natomiast rozporządzenie nie zmienia w żaden sposób okoliczności wpływających na ocenę samego czynu.

Do 18 marca br. za czyn z art. 77 §  1 tj. za nie zachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, jak i za czyn określony w § 2 tj. niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, groził mandat karny w wysokości od 50 zł do 250 zł.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym za czyn określony w  §  1 w dalszym ciągu wysokość mandatu jest ocena i wynosi od 50 zł do 250 zł. Natomiast w przypadku popełnienia przez właściciela wykroczenia z art 77 § 2 kodeksu wykroczeń mandat wynosi  500, a nie jak wcześniej w granicach 50-250 zł.

Warto wiedzieć, że zarówno kodeks wykroczeń jak i ustawa o ochronie zwierząt nie określają i nie definiują określenia "zwykłe środki ostrożności". W związku z tym słusznym wydaje się przyjęcie, iż to zwyczajowo przyjęte środki ostrożności, kiedy to konieczne jest branie pod uwagę konkretnego gatunku zwierzęcia, rasy, cech osobniczych i indywidualnych. Podczas czynności to policjant czy też strażnik miejski dokonują oceny, czy doszło do popełnienia czynu zabronionego, czy też nie, a w przypadku odmowy przyjęcia mandatu, oceny takiej dokonuje sąd.

Natomiast inaczej sytuacja przedstawia się w odniesieniu do "nakazanych środków ostrożności" przy trzymaniu zwierzęcia. Za takim sformułowaniem  kryje się nic innego, jak prawna regulacja postępowania. I tak konkretnie, w przypadku Lublińca kwestia ta uregulowana została w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec, który w rozdziale 6 - "Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku ", określa zasady obowiązujące w omawianym zakresie na terenie naszego miasta.

 

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w Lublińcu:

1. „Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, w szczególności poprzez:

     1) prowadzenie psa na uwięzi (zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w terenach niezagospodarowanych) - pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu   powinien mieć nałożony kaganiec;

     2) dbałość o niezakłócanie ciszy nocnej przez zwierzęta domowe.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.

3. Nie dopuszcza się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, np. lecznice, wystawy.

4. Nie dopuszcza się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na tereny obiektów sportowych, akwenów kąpielowych, kwietników, piaskownic oraz na tereny placów zabaw dla dzieci.

5. Obowiązek wynikający z ust. 2 oraz zakazy wprowadzone w ust. 3 i 4 nie dotyczą osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów asystujących."

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, za takowe uznaje się:

1) amerykański pit bull terrier;

2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

3) buldog amerykański;

4) dog argentyński;

5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

6) tosa inu;

7) rottweiler;

8) akbash dog;

9) anatolian karabash;

10) moskiewski stróżujący;

11) owczarek kaukaski.

 

Przygotowana została zmiana obowiązującego regulaminu i zapewniamy, że bezzwłocznie po uprawomocnieniu się stosownej uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu o treści regulaminu w opisywanej kwestii, poinformujemy mieszkańców w  zakładce STRAŻ MIEJSKA na stronie Urzędu Miasta w Lublińcu.

Tradycyjne tereny spacerowe mieszkańców Lublińca to tereny leśne, do których zalicza się także Park Grunwaldzki. Nazewnictwo wynika z miejskiego, wypoczynkowego charakteru tego miejsca, a faktycznie miejsce stanowi las miejski, dla którego opracowany jest "uproszczony plan zarządzania lasu" i na podstawie którego prowadzona jest gospodarka leśna uwzględniająca specyficzny charakter miejsca.

Stąd przypominamy  -   nie wolno puszczać psa luzem w lesie, poza czynnościami związanymi z polowaniem, gdyż czyn taki stanowi wykroczenie opisane w art. 166 kodeksu wykroczeń i zagrożone jest karą grzywny od 20 zł do nawet 500 zł.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.