PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Metody przeprowadzenia spisu

Samospis internetowy (CAWI) od 1 kwietnia 2021

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bezpośrednio od 16 kwietnia 2021

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:

  • wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)
  • wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

 

Jak można się spisać?

Aktualności

W ostatnim okresie czasu miały miejsce zmiany w wysokości mandatów m.in. związanych z wyprowadzaniem na spacery, trzymaniem naszych czworonożnych pupili. W wielu artykułach poruszano problem w sposób, który sugerował, iż zmiany są znacznie szersze i w jakiś zasadniczy sposób zmieniają zasady oceny przez funkcjonariuszy – m.in. strażników miejskich, niezachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

Otóż Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń,  zmienia ich wysokość, natomiast rozporządzenie nie zmienia w żaden sposób okoliczności wpływających na ocenę samego czynu.

Do 18 marca br. za czyn z art. 77 §  1 tj. za nie zachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, jak i za czyn określony w § 2 tj. niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, groził mandat karny w wysokości od 50 zł do 250 zł.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym za czyn określony w  §  1 w dalszym ciągu wysokość mandatu jest ocena i wynosi od 50 zł do 250 zł. Natomiast w przypadku popełnienia przez właściciela wykroczenia z art 77 § 2 kodeksu wykroczeń mandat wynosi  500, a nie jak wcześniej w granicach 50-250 zł.

Warto wiedzieć, że zarówno kodeks wykroczeń jak i ustawa o ochronie zwierząt nie określają i nie definiują określenia "zwykłe środki ostrożności". W związku z tym słusznym wydaje się przyjęcie, iż to zwyczajowo przyjęte środki ostrożności, kiedy to konieczne jest branie pod uwagę konkretnego gatunku zwierzęcia, rasy, cech osobniczych i indywidualnych. Podczas czynności to policjant czy też strażnik miejski dokonują oceny, czy doszło do popełnienia czynu zabronionego, czy też nie, a w przypadku odmowy przyjęcia mandatu, oceny takiej dokonuje sąd.

Natomiast inaczej sytuacja przedstawia się w odniesieniu do "nakazanych środków ostrożności" przy trzymaniu zwierzęcia. Za takim sformułowaniem  kryje się nic innego, jak prawna regulacja postępowania. I tak konkretnie, w przypadku Lublińca kwestia ta uregulowana została w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec, który w rozdziale 6 - "Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku ", określa zasady obowiązujące w omawianym zakresie na terenie naszego miasta.

 

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w Lublińcu:

1. „Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, w szczególności poprzez:

     1) prowadzenie psa na uwięzi (zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w terenach niezagospodarowanych) - pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu   powinien mieć nałożony kaganiec;

     2) dbałość o niezakłócanie ciszy nocnej przez zwierzęta domowe.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.

3. Nie dopuszcza się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, np. lecznice, wystawy.

4. Nie dopuszcza się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na tereny obiektów sportowych, akwenów kąpielowych, kwietników, piaskownic oraz na tereny placów zabaw dla dzieci.

5. Obowiązek wynikający z ust. 2 oraz zakazy wprowadzone w ust. 3 i 4 nie dotyczą osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów asystujących."

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, za takowe uznaje się:

1) amerykański pit bull terrier;

2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

3) buldog amerykański;

4) dog argentyński;

5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

6) tosa inu;

7) rottweiler;

8) akbash dog;

9) anatolian karabash;

10) moskiewski stróżujący;

11) owczarek kaukaski.

 

Przygotowana została zmiana obowiązującego regulaminu i zapewniamy, że bezzwłocznie po uprawomocnieniu się stosownej uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu o treści regulaminu w opisywanej kwestii, poinformujemy mieszkańców w  zakładce STRAŻ MIEJSKA na stronie Urzędu Miasta w Lublińcu.

Tradycyjne tereny spacerowe mieszkańców Lublińca to tereny leśne, do których zalicza się także Park Grunwaldzki. Nazewnictwo wynika z miejskiego, wypoczynkowego charakteru tego miejsca, a faktycznie miejsce stanowi las miejski, dla którego opracowany jest "uproszczony plan zarządzania lasu" i na podstawie którego prowadzona jest gospodarka leśna uwzględniająca specyficzny charakter miejsca.

Stąd przypominamy  -   nie wolno puszczać psa luzem w lesie, poza czynnościami związanymi z polowaniem, gdyż czyn taki stanowi wykroczenie opisane w art. 166 kodeksu wykroczeń i zagrożone jest karą grzywny od 20 zł do nawet 500 zł.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Bardzo dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 14μg/m3
SO2: 12μg/m3
C6H6: 1μg/m3

2021.05.07 14:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.