PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Metody przeprowadzenia spisu

Samospis internetowy (CAWI) od 1 kwietnia 2021

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bezpośrednio od 16 kwietnia 2021

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:

  • wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)
  • wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

 

Jak można się spisać?

Aktualności

NIEBEZPIECZNA INTERWENCJA ZWIĄZANA Z AGRESYWNYM PSEM

W dniu 15 kwietnia br. lubliniecka Komenda Straży Miejskiej powiadomiona została o agresywnie zachowującym się psie na jednej z ulic Steblowa. Przybyły patrol potwierdził zawiadomienie mieszkańca. Swobodnie biegający pies rasy owczarek niemiecki, bez smyczy, a nawet obroży, wykazywał agresję do zbliżających się, ale i  przechodzących w pobliżu osób,  w tym też pracownika firmy odpowiedzialnej za wyłapywanie bezpańskich psów na terenie naszego miasta. Teren zabezpieczał patrol Straży, Policji,  na miejscu byli także przedstawiciele OTOZ ANIMALS Lubliniec. Z uwagi na agresję psa,  podjęto decyzję o konieczności zwrócenia się o pomoc do lekarzy weterynarii, biorąc pod uwagę ew. użycie środków medycznych, które pozwoliłyby okiełznać agresywne zwierzę. Po ponad 2 godzinach interwencji tuż przed przybyciem wezwanych lekarzy, na miejsce przyjechał właściciel psa, który opanował swojego groźnego pupila. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem właściciel został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł.

Straż Miejska przypomina ponownie – dbając o własnego psa czy inne domowe zwierzę, zapewnijmy mu swobodę i funkcjonowanie, lecz w taki sposób, by nie stwarzało nie tylko zagrożenia, ale i po prostu obaw innych osób, które  nie znają zachowań obcych sobie zwierząt. Nowe przepisy znacząco podnoszą karę grzywny w sytuacji, gdy stwarza ono niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka.

ZMIANY W ZAKRESIE WYSOKOŚCI KAR M.IN. ZWIĄZANYCH Z TRZYMANIEM PSÓW

W ostatnim okresie czasu miały miejsce zmiany w wysokości mandatów m.in. związanych z wyprowadzaniem na spacery, trzymaniem naszych czworonożnych pupili. W wielu artykułach poruszano problem w sposób, który sugerował, iż zmiany są znacznie szersze i w jakiś zasadniczy sposób zmieniają zasady oceny przez funkcjonariuszy – m.in. strażników miejskich, niezachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

Otóż Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń,  zmienia ich wysokość, natomiast rozporządzenie nie zmienia w żaden sposób okoliczności wpływających na ocenę samego czynu.

Do 18 marca br. za czyn z art. 77 §  1 tj. za nie zachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, jak i za czyn określony w § 2 tj. niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, groził mandat karny w wysokości od 50 zł do 250 zł.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym za czyn określony w  §  1 w dalszym ciągu wysokość mandatu jest ocena i wynosi od 50 zł do 250 zł. Natomiast w przypadku popełnienia przez właściciela wykroczenia z art 77 § 2 kodeksu wykroczeń mandat wynosi  500, a nie jak wcześniej w granicach 50-250 zł.

Warto wiedzieć, że zarówno kodeks wykroczeń jak i ustawa o ochronie zwierząt nie określają i nie definiują określenia "zwykłe środki ostrożności". W związku z tym słusznym wydaje się przyjęcie, iż to zwyczajowo przyjęte środki ostrożności, kiedy to konieczne jest branie pod uwagę konkretnego gatunku zwierzęcia, rasy, cech osobniczych i indywidualnych. Podczas czynności to policjant czy też strażnik miejski dokonują oceny, czy doszło do popełnienia czynu zabronionego, czy też nie, a w przypadku odmowy przyjęcia mandatu, oceny takiej dokonuje sąd.

Natomiast inaczej sytuacja przedstawia się w odniesieniu do "nakazanych środków ostrożności" przy trzymaniu zwierzęcia. Za takim sformułowaniem  kryje się nic innego, jak prawna regulacja postępowania. I tak konkretnie, w przypadku Lublińca kwestia ta uregulowana została w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec, który w rozdziale 6 - "Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku ", określa zasady obowiązujące w omawianym zakresie na terenie naszego miasta.

 

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w Lublińcu:

1. „Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, w szczególności poprzez:

     1) prowadzenie psa na uwięzi (zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w terenach niezagospodarowanych) - pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu   powinien mieć nałożony kaganiec;

     2) dbałość o niezakłócanie ciszy nocnej przez zwierzęta domowe.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.

3. Nie dopuszcza się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, np. lecznice, wystawy.

4. Nie dopuszcza się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na tereny obiektów sportowych, akwenów kąpielowych, kwietników, piaskownic oraz na tereny placów zabaw dla dzieci.

5. Obowiązek wynikający z ust. 2 oraz zakazy wprowadzone w ust. 3 i 4 nie dotyczą osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów asystujących."

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, za takowe uznaje się:

1) amerykański pit bull terrier;

2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

3) buldog amerykański;

4) dog argentyński;

5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

6) tosa inu;

7) rottweiler;

8) akbash dog;

9) anatolian karabash;

10) moskiewski stróżujący;

11) owczarek kaukaski.

 

Przygotowana została zmiana obowiązującego regulaminu i zapewniamy, że bezzwłocznie po uprawomocnieniu się stosownej uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu o treści regulaminu w opisywanej kwestii, poinformujemy mieszkańców w  zakładce STRAŻ MIEJSKA na stronie Urzędu Miasta w Lublińcu.

Tradycyjne tereny spacerowe mieszkańców Lublińca to tereny leśne, do których zalicza się także Park Grunwaldzki. Nazewnictwo wynika z miejskiego, wypoczynkowego charakteru tego miejsca, a faktycznie miejsce stanowi las miejski, dla którego opracowany jest "uproszczony plan zarządzania lasu" i na podstawie którego prowadzona jest gospodarka leśna uwzględniająca specyficzny charakter miejsca.

Stąd przypominamy  -   nie wolno puszczać psa luzem w lesie, poza czynnościami związanymi z polowaniem, gdyż czyn taki stanowi wykroczenie opisane w art. 166 kodeksu wykroczeń i zagrożone jest karą grzywny od 20 zł do nawet 500 zł.

PARKOWANIE W MIEJSCACH NIEDOZWOLONYCH

Szanowni Mieszkańcy. Podczas codziennych służb zwracamy uwagę na problem związany z parkowaniem pojazdów, zgodnie z Państwa sugestiami, które otrzymujemy głównie drogą telefoniczną, ale i wykorzystujemy narzędzie, które ukierunkowane jest na pracę Policji – Krajową Mapę Zagrożeń, gdzie mieszkańcy zaznaczają problemy zauważane  na terenie naszego miasta.

Współdziałając z policjantami kontrolujemy rejon ulicy Wyszyńskiego, gdzie często dochodzi do łamania przepisów związanych z parkowaniem oraz ul. M. Curie-Skłodowskiej, gdzie w jej końcowym fragmencie często parkowane są pojazdy na ścieżce pieszo-rowerowej. Z kolei w rejonie Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Sobieskiego, pojazdy parkowane są poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz w rejonie ul. 11 Listopada i przyległych, pojazdy często parkowane są zbyt blisko skrzyżowań, ale i na jezdni wzdłuż linii ciagłej w sposób, który zmusza innych kierujących do najechania na nią. Rozumiejąc trudności w tym zakresie, byliśmy współinicjatorami listu, w którym Burmistrz Miasta zwrócił się do Dowódcy Jednostki Wojskowej Komandosów, ale i przez dłuższy czas głównie zwracaliśmy uwagę kierującym, pouczaliśmy korzystając z przywileju wynikającego z kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Pomimo tego, mieszkańcy, ale i my sami zauważamy, że pojazdy w dalszym ciagu parkowane są w miejscach niedozwolonych. Stąd też współpracować będziemy nie tylko z Policją, ale i z Żandarmerią Wojskową, stosując przede wszystkim postępowanie mandatowe.

Ponadto z rejonu ul. Hajdy Wawrzyńca docierają do nas sygnały o parkowaniu pojazdów ciężarowych. Przypominamy zatem, iż zgodnie z art. 49 ust. 2 pkt 5 Prawa o Ruchu Drogowym  zabrania się  na obszarze zabudowanym, postoju pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami. Także i w tym zakresie będziemy podejmować działania, jeżeli dotychczasowe okażą się nieskuteczne.

 

Przypominamy, że zgodnie z art.  49 Prawa o ruchu drogowym:

     1.  Zabrania się zatrzymania pojazdu:

1) na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;

2) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;

3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie;

4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię;

5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni;

6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd;

7)  na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu;

8)  na pasie między jezdniami;

9)  w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości;

10)w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu;

11)na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru.

     2. Zabrania się postoju:

1)   w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;

2)   w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;

3)   przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;

4)   w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;

5)   na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

NIEBEZPIECZNE ZNALEZISKO NA RONDZIE JANA PAWŁA II

W dniu 29 marca br. podczas służby strażnik zauważył na Rondzie Jana Pawła II w Lublińcu porozrzucane wkręty. Dzięki szybkiej reakcji,  znalezisko zostało  pozbierane i być może któryś z kierowców uniknął niepotrzebnych kłopotów. Wniosek jest jeden – uważajmy na przewożone materiały.

SPALANIE ODPADÓW c.d.

Nie dalej jak na początku marca tego roku zamieściliśmy zdjęcia z ujawnionego spalania odpadów, a podczas kolejnego patrolu ponownie natknęlismy się na "szybkie porządki", które realizowano na jednej z posesji. Pomimo tego, że otwarty był Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Przemysłowej, postanowiono pozbyć sie odpadów poprzez spalanie sporej ilości drzwi i płyt. Tak jak wczesniej zaznaczyliśmy, nie będzie tolerancji dla zachowań naruszających  prawa mieszkańców Lublińca do czystego powietrza. Mandat w wysokości 500 zł na pewno jest dotkliwy tym bardziej, że koszt transportu znajdujących się na samochodzie płyt i drzwi byłby zdecydowanie niższy.

NIECODZIENNA INTERWENCJA

W dniu 05.03.3021 r. STRAŻ MIEJSKA została powiadomiona przez mieszkankę Lublińca o zauważonym na parkingu stacji paliw przy ul. Częstochowskiej, pod samochodami ciężarowymi, szopie. Na miejscu, wespół z osobą odpowiedzialną na terenie Gminy Lubliniec za interwencje dotyczące dzikich zwierząt ustalono, że pod samochodami kręci się jenot.

Populacja jenotów, należących do rodziny psowatych, z uwagi na brak naturalnych wrogów, łatwość w zdobywaniu pożywienia, rośnie w dużym tempie. To stąd od 2001 roku znajduje sie na liście zwierząt łownych na które można polować przez cały rok. Coraz częściej zamieszkuje w rejonach zurbanizowanych, gdzie łatwiej o pożywienie w przydomowych śmietnikach.

Z uwagi na zagrożenie wścieklizną – wg. dostępnych źródeł może być roznosicielem tej groźnej choroby, podjęto próbę łowu klatkowego. Zwierzę jednak, gdy tylko odczuło zagrożenie, oddaliło się.

Przy okazji przypominamy by w każdej sytuacji związanej ze zwierzętami, kiedy czujemy zagrożenie, wzywać, powiadamiać odpowiednie służby choć nie zawsze będzie potrzeba odławiania zwierząt. Tak było m.in. w południowej części miasta, gdzie wystarczyło spłoszyć młodą sarnę by wróciła do swego naturalnego środowiska.

WIOSENNE PORZĄDKI – STRAŻ MIEJSKA PRZYPOMINA

W związku z rozpoczynającym się sezonem prac porządkowych Straż Miejska przypomina, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec uchwalonym Uchwałą Nr 44/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. :

- dopuszcza się spalanie na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków wyłącznie odpadów z drewna

- niezawierającego substancji niebezpiecznych, w sposób niepowodujący uciążliwości, z zachowaniem przepisów 

  przeciwpożarowych,

- odpady należy gromadzić tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

Ponadto dbając o swój samochód pamietajmy, że na terenie Gminy Lubliniec, mycie pojazdów samochodwych może odbywać się:

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, zgodnie z przepisami ustawy; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych i do ziemi;

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych.

 

Podobnie jak i mieszkańcy zauważamy nieczystości pozostawione przez pieski na terenie skwerów i parków i zapewniamy, że w każdej takiej sytuacji będziemy reagowali, stąd czesto prace rozpoczynamy we wczesnych godzinach porannych. Przypominamy, że zgodnie ze wspomnianym Regulaminem "osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. "

Od sezonu jesienno-zimowego istnieje także problem związany z dokarmianiem gołębi w śródmieściu miasta. Pamiętajmy - kierując sie dobrem ptaków nie możemy zapominać o czystości i porządku na terenie miasta, a szczególnie rejonu ulicy Wąskiej i Placu K.Mańki. Dokarmianie powoduje, że ptaki przebywają w tej części miasta brudząc okoliczne obiekty przez co wpływają na estetykę, ale i faktyczną użyteczność infrastruktury. Stąd STRAŻ MIEJSKA zwraca się z apelem by zaprzestać dokarmiania ptaków w centrum  miasta! Tak jak do tej pory, bedziemy zwracali szczególną uwagę na ten problem, a nasza reakcja może skutkować mandatem karnym, którego wysokość może sięgać 500zł.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 41μg/m3
SO2: 13μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2021.04.22 23:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.