Aktualności

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uruchomił dwa programy z zakresu dofinansowania termomodernizacji budynków OSP oraz zabudowy instalacji fotowoltaicznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

„Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji budynków, w tym z zastosowaniu OZE, z terenu województwa śląskiego w ramach Programu "Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych” dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2021 roku

Beneficjentami środków są jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub ochotnicze straże pożarne.

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

  1. w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć 30.000 zł,

  2. w formie nieumarzalnej pożyczki oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym.

W ramach programu będą finansowane przedsięwzięcia, których koszt kwalifikowany nie przekracza 100.000 zł.

Link do informacji: Program „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych” - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (wfosigw.katowice.pl)

Program „50 kW na start” wspierający przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców.

Beneficjentami środków są mikroprzedsiębiorcy, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP), zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

  1. w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 90% udzielonego dofinasowania oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym,

  2. w formie dotacji do 10% udzielonego dofinansowania.

Link do informacji: Program „50 kW na start” wspierający przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (wfosigw.katowice.pl)

Zachęcamy do składania aplikacji.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.