Aktualności

Oświadczenie Burmistrza Miasta Lubliniec

w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla Pana Krzysztofa Benskiego prowadzącego działalność pod nazwą Zakład Transportowo-Usługowy Krzysztof Benski, ul. Staszica 18, 42-700 Lubliniec dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5 na działkach o nr ewid. 1809/14, 1482/14, 1857/14, 1858/14 k.m. 5 Lubliniec.

W związku z wpłynięciem wniosku Pana Krzysztofa Benskiego prowadzącego działalność pod nazwą Zakład Transportowo-Usługowy Krzysztof Benski, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5 na działkach o nr ewid. 1809/14, 1482/14, 1857/14, 1858/14 k.m. 5 Lubliniec informuję, iż zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) zwróciłem się do wyspecjalizowanych organów, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę liczne interwencje i obawy mieszkańców miasta Lublińca w tej sprawie, niezależnie od opinii ww. organów, wydam postanowienie nakładające na zakład obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określające zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020r., poz. 256 z późn. zm.) ze względu na ilość stron ww. postępowania przekraczającą 10 zawiadomienie stron o wszystkich czynnościach tutejszego organu w tej sprawie będzie następowało w formie publicznego obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, w miejscu zamierzonej realizacji przedsięwzięcia oraz Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce Informacje o środowisko i jego ochronie- ogłoszenia)

Natomiast podanie do publicznej wiadomości dla społeczeństwa (czyli dla wszystkich osób nie będących stronami w sprawie) zawiadomienia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z wnioskiem, raportem oraz innymi dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie, jak również składania uwag i wniosków (w terminie 30 dni od dnia ukazania się stosownego obwieszczenia) nastąpi po wydaniu ww. postanowienia w formie osobnego obwieszczenia Burmistrz Miasta Lublińca.

W ramach prowadzonego postępowania zobowiązany jestem do rozpatrzenia wszystkich wniesionych w ww. procedurze konsultacji społecznych uwag i wniosków mieszkańców Lublińca. Wyrazem powyższego obowiązku będzie odniesienie się w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do uwag i wniosków wraz ze wskazaniem, które z nich zostały uwzględnione i w jakim zakresie.

Jednocześnie należy wyraźnie podkreślić, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wydawana przez Urząd na zasadzie tzw. uznania administracyjnego, a urząd jest związany treścią złożonego wniosku. Dementuję wszelkie insynuacje jakoby Miasto Lubliniec czy też podporządkowane mu jednostki były wnioskodawcą opisanego przedsięwzięcia. Opisane przedsięwzięcie jest z inicjatywy i na wniosek prywatnego podmiotu jakim jest Zakład Transportowo-Usługowy Krzysztof Benski.

Postępowanie administracyjne kończące się wydaniem decyzji środowiskowej musi być prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W świetle tych przepisów istnieją ściśle określone przypadki, w których Urząd może odmówić zgody na realizację przedsięwzięcia:

  1. brak zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (art. 80 ust. 2);

  2. brak zgody wnioskodawcy na inny, zaproponowany przez organ wariant przedsięwzięcia (art. 81 ust. 1);

  3. stwierdzenie przez organ na podstawie postępowania w przedmiocie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, iż przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 (art. 81 ust. 2);

  4. stwierdzenie na podstawie postępowania w przedmiocie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, iż przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (art. 81 ust. 3).

W związku z powyższym decyzja w niniejszej sprawie zostanie podjęta po wnikliwej analizie otrzymanego raportu oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

                                                                                                  Burmistrz Miasta Lublińca

                                                                                                 Edward Maniura

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.