PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju.
Powszechny Spis Rolny 2020
W związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, zwraca się z prośbą o przestrzeganie podstawowych środków ochronnych przeciwko
Informacja w sprawie koronawirusa dla mieszkańców Lublińca
Szanowni Państwo, z dniem 1 stycznia 2019r., na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w
Informacja dla użytkowników wieczystych gruntów Gminy Lubliniec zabudowanych na cele mieszkaniowe
Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
RODO W URZĘDZIE MIEJSKIM W LUBLIŃCU

Aktualności

Szanowni Mieszkańcy Lublińca,
         Na zaproszenie władz Lublińca w dniu 15 października nasze miasto odwiedził Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar. Jedno ze spotkań dotyczyło uciążliwości inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem zakładów w ramach KSSE. W spotkaniu licznie uczestniczyli mieszkańcy, ale zaproszono również m.in. Starostę Lublinieckiego, Posła na Sejm RP Andrzeja Gawrona, Prezesa firmy Krynicki Recykling, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Naczelnika Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach, Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Kierownika Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach – Delegatura w Częstochowie i Kierownik Działu Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach – Delegatura w Częstochowie. Pojawili się Przewodniczący Rady Powiatu wraz z radnymi, radni Rady Miejskiej, przedstawiciele policji i Komendant Państwowej Straży Pożarnej, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Tadeusz Toma, przedstawiciele KSSE oraz przewodniczący i członkowie Lublinieckiej Rady Gospodarczej.
        Poniżej, zgodnie z deklaracjami, przedstawiam harmonogram działań podjętych przez Urząd Miejski w Lublińcu, podjętych w odpowiedzi na zgłaszane przez mieszkańców uciążliwości oraz odpowiedzi na pytania, które podczas spotkania kierowali mieszkańcy.
Informujemy również, że zamieszczony film ze spotkania został poddany anonimizacji, aby zgodnie z informacją przekazaną na początku spotkania przez pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych, nie udostępniać danych i wizerunku uczestników, którzy nie wyrazili zgody na takie udostępnienie.

 

 

 

 

PYTANIA MIESZKAŃCÓW ZGŁOSZONE PODCZAS SPOTKANIA W DNIU 15 LISTOPADA 2019R. Z RZECZNIKIEM PRAW OBYWATELSKICH I BURMISTRZEM MIASTA LUBLIŃCA

1. KTO MOŻE ZAMKNĄĆ ZAKŁAD?

Zakładu nie może zamknąć Burmistrz Miasta Lublińca i Urząd Miejski w Lublińcu.

Zgodnie z art. 364 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. Poz. 1396), jeżeli działalność prowadzona przez podmiot korzystający ze środowiska albo osobę fizyczną powoduje pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wyda decyzję o wstrzymaniu tej działalności w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapobieżenia pogarszaniu stanu środowiska.

Na podstawie wymienionego wyżej przepisu ustawy, obowiązkiem wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska jest wstrzymanie działalność zakładu, wówczas gdy zachodzi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo bezpośrednie zagrożenie zniszczenia środowiska w znacznych rozmiarach.

Jednocześnie zgodnie z art. 367 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska w razie wprowadzania przez podmiot korzystający ze środowiska substancji lub energii do środowiska z naruszeniem warunków pozwolenia, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wstrzymać, w drodze decyzji, użytkowanie instalacji.

Ponadto zgodnie z art. 367 ust. 2 i 3 ww. ustawy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może na wniosek prowadzącego instalację, w drodze decyzji, ustalić termin usunięcia naruszenia. W razie nieusunięcia naruszenia w wyznaczonym terminie wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzyma, w drodze decyzji, użytkowanie instalacji.

2. KTO WYDAŁ POZWOLENIE NA BUDOWĘ TEGO ZAKŁADU?

Decyzję udzielającą pozwolenia na budowę Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Lublińcu przy ul. Klonowej wydał w dniu 22.05.2013r. Starosta Lubliniecki (decyzja nr WB.670.214.2013), którą następnie zmienił w dniu 18.08.2014r. kolejną decyzją ( decyzja nr WB.6740.214.2013/2014).

3. CZY BYŁO POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE CAŁEGO ZAKŁADU?

W informacji posiadanych przez UM L-c pozwolenie na użytkowanie nie obejmowało całego zakładu. Szczegółowe informacje w tym zakresie posiada organ wydający przedmiotowe pozwolenie, tj. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lublińcu.

4. CZEMU ZAKŁAD NA POCZĄTKU PRACOWAŁ NA TRZY ZMIANY JAK POZWOLENIE BYŁO TYLKO NA DWIE ZMIANY?

Decyzja środowiskowa wydana w 2013r. przez Burmistrza Miasta Lublińca obejmowała pracę w systemie 2 zmianowym przez cały rok. Dostawy i eksploatacja odbywać się miały wyłącznie w porze dziennej.

Po otrzymaniu informacji od mieszkańców o powstających na terenie zakładu uciążliwościach, wynikających z hałasu w godzinach nocnych ,UM w L-cu wystąpił do zakładu Krynicki Recykling S.A o wyjaśnienie powyższej sprawy oraz o przestrzeganie zapisów decyzji środowiskowej. Po interwencji ze strony UM w L-cu nie było więcej zgłoszeń od mieszkańców w temacie ww. uciążliwości.

5. ROZUMIEM ŻE NIE MA USTAWY ODOROWEJ, ALE CZY KTOŚ MOŻE POCHYLIĆ SIĘ NAD PRZEPISEM USTAWY O ODPADACH KTÓRY MÓWI, ŻE GOSPODARKĘ ODPADAMI NALEŻY PROWADZIĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY OCHRONĘ ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI ORAZ ŚRODOWISKA, W SZCZEGÓLNOŚCI GOSPODARKA ODPADAMI NIE MOŻE POWODOWAĆ ZAGROŻENIA DLA WODY, POWIETRZA, GLEBY, ROŚLIN LUB ZWIERZĄT, POWODOWAĆ UCIĄŻLIWOŚCI PRZEZ HAŁAS LUB ZAPACH?

Szczegółowej odpowiedzi w powyższej kwestii udzielił Rzecznik Praw Obywatelskich na spotkaniu w dniu 15.10.2019r. W ocenie pracownika Biura RPO wskazany przepis art. 16 ustawy o odpadach ma znaczenie programowe, kierunkowe i wyraża pewną ogólną ideę i w zasadzie przepis ten nie może stanowić samodzielnej podstawy umożliwiającej wyciągnięcie wobec określonego podmiotu indywidualnego konsekwencji w razie jego naruszania, bez wskazania innego przepisu uszczegóławiającego tę normę.

6. CO MOŻEMY ZROBIĆ ŻEBYŚMY SIĘ NIE TRULI I TAKIEGO ZAPACHU JAK DZISIAJ NIE CZULI, PODATKI PŁACIMY I CHCEMY SPOKOJNIE SIEDZIEĆ NA SWOICH ZIEMIACH? CZY SĄ INNE SPOSOBY LUB METODY, KTÓRE MOGĄ SPOWODOWAĆ, ŻE BĘDZIEMY MOGLI ODDYCHAĆ CZYSTYM POWIETRZEM, A INNE ZAKŁADY ŻEBY MOGŁY PRACOWAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ.

Szczegółowej odpowiedzi w powyższej kwestii udzielił Rzecznik Praw Obywatelskich na spotkaniu w dniu 15.10.2019r.

Pracownicy biura rzecznika sugerowali, iż w zależności od przedmiotu sprawy należy składać stosowne pisma do kompetentnych organów, tj. wojewódzkiego inspektor ochrony środowiska, starostwa powiatowego, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, policji, Rzecznika Praw Obywatelskich. Brak odpowiedzi i działań poszczególnych organów Rzecznik Praw Obywatelskich będzie monitorował i interweniował w ww. organach. Należy również, zdaniem pracowników biura rzecznika, zobowiązać zakład do sporządzenia przeglądu ekologicznego w kluczowych elementach, tj. zapylenie, hałas, odory. Na podstawie tego przeglądu będzie można określić, jakie działania ten przedsiębiorca powinien podjąć, żeby tym problemom zaradzić, np. zamknięcie całego zakładu w hali, zmiana technologii produkcji.

7. NA JAKIEJ ZASADZIE MIEJSCE NA STREFĘ EKONOMICZNĄ ZOSTAŁO WYBRANE? KTO UCHWALIŁ PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO? ZA KTÓREGO BURMISTRZA?

Prace, związane ze zmianą przeznaczenia obszaru położonego pomiędzy ul. Klonową i Częstochowską w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zapoczątkowane zostały w 2006r. (podczas trwającej kadencji Burmistrza Józefa Kazika). Dnia 27.09.2006r. przez Radę Miejską w Lublińcu uchwalony został nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu – symbol P- tereny działalności produkcyjnej, składów, magazynów oraz handlu (opublikowany w dniu 31.10.2006r., obowiązujący od dnia 1.12.2006r.).

Po objęciu stanowiska przez obecnego Burmistrza Miasta Lublińca od 5 grudnia 2006r., podejmowane były działania dotyczące lokalizacji na terenie Gminy Lubliniec Katowickiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej.
W konsekwencji tych działań 22 lipca 2008r. do Podstrefy Gliwickiej KSSE został włączony obszar 5,0278 ha. W dalszym etapie 1 grudnia 2009r. włączono obszar 26,7043 ha. Łącznie obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Gliwickiej obejmuje ok 31,7321 ha.

Ustanowienie na tym obszarze KSSE nie byłoby możliwe, gdyby w planie zagospodarowania przestrzennego nie był zabezpieczony teren pod działalność produkcyjną. Z uwagi na obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego nie było możliwości, aby KSSE zlokalizować w innej dzielnicy miasta.

8. PANIE BURMISTRZU ZAKŁAD POWSTAŁ W 2015 ROKU. OD TEGO ROKU DO PANA DOCHODZĄ CAŁY CZAS ZAŻALENIA I SKARGI, A Z TYM NIC SIĘ NIE ROBI. ROZMAWIAŁ PAN Z PREZESEM FIRMY, DOMYŚLAM SIĘ ŻE JAKIEŚ NEGOCJACJE PAN Z NIM PROWADZIŁ, A NIE ZA BARDZO PRZYNOSI TO SKUTKI, WIĘC JAKIE JEST INNE WYJŚCIE Z TEJ SYTUACJI, JEŻELI PAN NIE CHCE ZAMKNĄĆ ZAKŁADU?

Działania, jakie zostały podjęte przez UM w Lublińcu, zostały szczegółowo przedstawione przez Urząd. UM w Lublińcu nie posiada kompetencji do zamknięcia zakładu. Zgodnie z art. 364 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396) decyzję o wstrzymaniu tej działalności w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapobieżenia pogarszaniu stanu środowiska, może podjąć wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Działania jakie można podjąć w tej sprawie zostały szczegółowo omówione przez Rzecznika Praw Obywatelskich na spotkaniu w dniu 15.10.2019r.

9. JEŚLI BYŁA WYDANA DECYZJA O HERMETYZACJI KTO W OGÓLE DOPUŚCIŁ ZAKŁAD DO ODBIORU SKORO TEJ HERMETYZACJI NIE MA? JEŚLI TEJ HERMETYZACJI NIE BYŁO W PLANACH, W JAKI SPOSÓB, JAK MOŻNA NA ZAKŁADZIE WYMUSIĆ HERMETYZACJĘ? CZY HERMETYZACJI BĘDZIE PODLEGAŁO MIEJSCE, W KTÓRE DOSTARCZANA I ROZŁADOWYWANA JEST STŁUCZKA SZKLANA, KTÓRA Z TEGO MIEJSCA JEST TRANSPORTOWANA DO PRZEROBU?

UM w L-cu nie może zmusić właściciela do hermetyzacji zakładu. Wydana przez Burmistrza Miasta Lublińca decyzja środowiskowa może ograniczyć się tylko i wyłącznie do zakresu złożonego przez zakład wniosku, na co zwrócili również uwagę eksperci z ramienia Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczący w spotkaniu.

Decyzje środowiskowe, wydane przez Burmistrza Miasta Lublińca, nie obejmowały budowy hali, w której zostałyby zamknięte wszystkie procesy technologiczne prowadzone przez zakład Krynicki Recykling S.A.(całkowita hermetyzacja zakładu).

Decyzja środowiskowa z 2018r. dotyczyła budowy hali załadunkowej, do której będzie kierowana bezpośrednio z linii produkcyjnej (i tam magazynowana) przetworzona stłuczka szklana o średnicy ziaren do 3 mm. Wewnątrz tej hali odbywać się będzie załadunek na samochody ciężarowe. Zakłada się, iż planowane działania ograniczą do minimum niezorganizowane pylenie powierzchniowe, pojawiające się głównie w chwili ładowania gotowego produktu na samochody ciężarowe. Przedmiotowa hala będzie wyposażona w ogólną podciśnieniową wentylację mechaniczną, a zanieczyszczone powietrze będzie uprzednio odpylane w filtrach tkaninowych gwarantujących stężenie pyłu na wylocie nie wyższe niż 20 mg/Nm3.

10. CHCĘ WIEDZIEĆ, CZY W INNYCH MIEJSCOWOŚCIACH, GDZIE JEST TEN ZAKŁAD, TEŻ SĄ TAKIE PROBLEMY?

Wg informacji UM w L-cu problemy z działalnością zakładu Krynicki Recykling S.A. dotyczą również innych miejscowości, gdzie funkcjonują zakłady uzdatniania stłuczki szklanej należące do ww. podmiotu.

Na etapie podejmowania decyzji o lokalizacji ww. zakładu w L-cu, nic nie zapowiadało problemów, o czym można było przeczytać w prasie. http://www.jaroslawska.pl/artykul/10449,Zakad-midzy-domami

11. BYŁO WYDANE POZWOLENIE NA BOKSY, ALE CZY BYŁO NA ICH ZAMKNIĘCIE?

Decyzja środowiskowa, wydana dla zakładu w 2013r. przez Burmistrza Miasta Lublińca, obejmowała wykonanie 4 boksów zadaszonych na surowiec szklany (stłuczkę szklaną dostarczaną do zakładu) składających się z 3 ścian betonowych i zadaszenia.

Z nabytej przez UM w L-cu wiedzy wynika, że ww. boksy zostały wybudowane w innym miejscu niż przedstawionym we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

Na podstawie przedłożonego do Starostwa Powiatowego w Lublińcu projektu zamiennego wydane przez Starostę Lublinieckiego w 2013r. pozwolenie na budowę, zostało w 2014r. zmienione w zakresie m.in. likwidacji zadaszenia na boksach surowcowych i zmiany ich lokalizacji.

12. CZY INWESTYCJĘ ODEBRANO BEZ SPRAWDZENIA, JAK WYGLĄDA W RZECZYWISTOŚCI? CZY KTOŚ NIE DOPEŁNIŁ SWOICH OBOWIĄZKÓW I ODEBRAŁ BUDOWĘ? CZYLI KTOŚ SIĘ PODPISAŁ POD CZYMŚ? CZYLI JEST TO POTWIERDZENIE NIEPRAWDY?

W związku z tym, iż to nie Urząd i nie Burmistrz są władni podejmować decyzje w zakresie odbioru budowy i wydania pozwolenia na użytkowanie, nie mamy prawa ingerować w te postępowania Pozwolenie na użytkowanie zakładu wydawane jest przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublińcu i ewentualne pytania w tej sprawie proszę kierować do ww. organu.

13. JAK TO SIĘ STAŁO ZE DECYZJA ŚRODOWISKOWA W CAŁOŚCI NIE ZOSTAŁA PRZENIESIONA DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ? CZY SĄ PRZEPISY ZABRANIAJĄCE UM CZY STAROSTWU WSPÓŁPRACY ZE SOBĄ? CZY MY W LUBLIŃCU MOŻEMY LICZYĆ NA WSPARCIE SAMORZĄDU ? (POWIADAMIANIE O UCIĄŻLIWOŚCIACH)

Pytania w zakresie przeniesienia całości decyzji środowiskowej do pozwolenia na budowę nie leży w gestii UM L-c.

Urząd Miejski stale i na bieżąco współpracuje i przekazuje informacje do Starostwa Powiatowego
w Lublińcu, ale tylko w granicach przez prawo przewidzianych. W postępowaniach administracyjnych organy wydające decyzje, mogą współdziałać jedynie w przypadkach przewidzianych w prawie.

14. KTO DOPUŚCIŁ, ŻE ZAKŁAD POWSTAŁ, DLACZEGO NIE SPRAWDZONO TYCH UCIĄŻLIWOŚCI.

Dnia 20.08.2013r. Burmistrz Miasta Lublińca wraz z Sekretarzem Miasta p. Janem Grajcarem i Dyrektorem Zarządu Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa w L-cu p. Markiem Brzeziną przeprowadził wizję na terenie zakładu uzdatniania stłuczki szklanej w Pełkinie k. Jarosławia należącego do Krynicki Recykling S.A oraz rozmawiał z pracownikami i mieszkańcami. W trakcie tych działań nie pozyskano wiedzy o nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładu. Organy administracji nie mają możliwości zakazania podjęcia realizacji zamierzenia inwestycyjnego – wybudowania zakładu – jeżeli planowana działalność mieści się w granicach prawa i inwestor uzyskał wymagane prawem decyzje administracyjne. Wola organu administracyjnego jest w takiej sytuacji bez znaczenia. Burmistrz musi wydawać decyzje administracyjne w przypadkach przewidzianych prawem i w jego granicach.

15. KTO ZŁOŻY WNIOSEK O PRZEGLĄD EKOLOGICZNY?

Decyzja zobowiązującą zakład do sporządzenia przeglądu ekologicznego wydawana jest z urzędu przez Starostę Lublinieckiego.

Wg informacji UM L-c wniosek o zobowiązanie firmy Krynicki Recykling S.A. do sporządzenia przeglądu ekologicznego został złożony do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w 2017r. przez zakład Elhand Transformatory Sp. z o.o. Dnia 09.06.2017r. Starosta Lubliniecki po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydał decyzję zobowiązującą zakład Krynicki Recykling S.A. do sporządzenia i przedłożenia w terminie do dnia 30.11.2017r. przeglądu ekologicznego. Niestety zakład Krynicki Recykling S.A. złożył odwołanie od przedmiotowej decyzji, która to została przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie uchylona w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Na dzień dzisiejszy wgzas wiedzy UM w L-cu postępowanie to jest zawieszone z urzędu.

 

 

Harmonogram działań podjętych przez Burmistrza Miasta Lublińca i UM L-c od 2013r. w sprawie funkcjonowania Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Lublińcu

Styczeń 2013r.

Pierwsze spotkanie Burmistrza Miasta Lublińca z prezesem zakładu Krynicki Recykling S.A. p. Adamem Krynickim

20.08.2013r.

Wizytacja zakładu Krynicki Recykling S.A przez Burmistrza Miasta Lublińca w Pełkinie k. Jarosławia.

03.11.2014r.

Otwarcie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Lublińcu należącego do Krynicki Recykling S.A

30.07.2015r.

W związku z interwencjami mieszkańców Lublińca UM L-c wystosował pismo do Krynicki Recykling S.A.
o wyjaśnienie sprawy nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się z zakładu. Dnia 18.08.2015r. wpłynęła odpowiedź, iż zakład nie emituje nieprzyjemnej woni, ponieważ szkło dostarczane do zakładu jest niezwłocznie przerabiane w procesie technologicznym.

12.08.2015r.

UM L-c wystosował pismo do Krynicki Recykling S.A o informację dotyczącą uciążliwości związanych
z hałasem zgłaszanych przez mieszkańców (brak odpowiedzi z zakładu Krynicki Recykling S.A ).

02.09.2015r.

UM L-c wystosował do WIOŚ w K-ach, Delegatura w Częstochowie pismo z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli o przestrzeganie prawa ochrony środowiska w Krynicki Recykling S.A. W dniu 18.09.2015r. otrzymano pismo z WIOŚ Delegatura w Częstochowie z informacją, że kontrola ww. zakładu zostanie wzięta pod uwagę podczas tworzenia rocznego planu WIOŚ na 2016 rok.

01.12.2015r.

W wyniku bezpośredniego spotkania Burmistrza Miasta Lublińca z Prezesem Zarządu Krynicki Recykling S.A., wpłynęło pismo do UM L-c z zakładu Krynicki Recykling S.A. informujące o prowadzonych działaniach związanych z likwidacją negatywnych skutków oddziaływania na środowisko.

16.12.2015r.

Pierwsza skarga mieszkańca Lublińca na uciążliwości inwestycyjne zgłoszona Burmistrzowi Miasta Lublińca podczas środowego przyjęcia mieszkańców.

05.01.2016r.

Pierwsza skarga zgłoszona Burmistrzowi Miasta Lublińca przez firmę Elhand Transformatora Sp. z o.o. na działalność zakładu Krynicki Recykling S.A.

14.01.2016r.

W związku ze skargami na działalność zakładu Krynicki Recykling S.A. spotkanie Burmistrza Miasta Lublińca z Kierownikiem Delegatury WIOŚ w Częstochowie w sprawie kontroli ww. zakładu.

12.02.2016r.

UM L-c otrzymał z Elhand Transformatory Sp. z o.o. pismo w sprawie problemów zanieczyszczania firmy przez sąsiedni zakład Krynkicki Recykling S.A. wraz z kopią pisma wystosowanego bezpośrednio do zakładu Krynicki Recykling S.A.

24.02.2016r.

Na wniosek Elhand Transformatory Sp. z o.o. UM L-c wystosował zaproszenia do wspólnego spotkania w dniu 14.03.2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przedstawicieli Elhand Transformatory Sp. z o.o., Krynicki Recykling S.A i Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

01.03.2016r.

UM L-c otrzymał z WIOŚ Delegatura w Częstochowie informację o zakończeniu postępowania kontrolnego (kontrola w dniach 03-19.02.2016r.) wraz z działaniami pokontrolnymi:

 1. ustalono, iż zakład Krynicki Recykling S.A nie posiada uregulowanego stanu formalno-prawnego
  w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza;

 2. kontrola wykazała nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami oraz w zakresie sporządzania sprawozdań dotyczących wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza
  i opłat należnych z tego tytułu;

 3. w oparciu o ww. ustalenia WIOŚ podjął działania pokontrolne:

 • wydane zostało zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

 • wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji z uwagi na brak pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza;

 • zostało skierowane do Starosty Lublinieckiego wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

 

04.03.2016r.

UM L-c otrzymał kopię zarządzenia pokontrolnego Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wystosowanego do Prezesa Zarządu Krynicki Recykling S.A. z nałożonymi obowiązkami i ich terminami realizacji.

14.03.2016r.

Prezes Krynicki Recykling S.A. na spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, w obecności przedstawicieli Wydziału Budownictwa i Architektury oraz Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Lublińcu, z uwagi na nie przybycie przedstawicieli Elhand Transformatory Sp. z o.o. nie zajął żadnego stanowiska w sprawie zanieczyszczeń na terenie firmy Elhand Transformatory Sp. z o.o.

21.03.2016r.

UM L-c wystosował do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublińcu oraz Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Lublińcu pismo z prośbą o sprawdzenie prawidłowości prowadzonej inwestycji przez zakład Krynicki Recykling S.A.

20.04.2016r.

UM L-c otrzymał odpowiedź od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublińcu o prawidłowości realizacji i użytkowania urządzeń na terenie zakładu Krynicki Recyklig S.A.

12.05.2016r.

UM L-c otrzymał zawiadomienie ze Starostwa Powiatowego w Lublińcu o wizji zaplanowanej w dniu 25.05.2016r. na terenie zakładu Krynicki Recykling S.A. w sprawie realizacji nałożonych obowiązków na użytkownika instalacji zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

25.05.2016r.

Została przeprowadzona przez pracowników Starostwa Powiatowego w Lublińcu wizja na terenie Krynicki Recykling S.A. przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu bez udziału zaproszonych przedstawicieli Elhand Transformatory Sp. z o.o. (brak zgody kierownika zakładu na wejście na teren Krynicki Recykling S.A.).

23.06.2016r.

W wyniku powtarzających się interwencji mieszkańców UM L-c wystosował do WIOŚ w K-cach, Delegatura w Częstochowie pismo z kolejnym wnioskiem o przeprowadzenie kontroli o przestrzeganie prawa ochrony środowiska w zakładzie Krynicki Recykling S.A.

18.07.2016r.

UM L-c otrzymał pismo z WIOŚ Delegatura w Częstochowie z informacją, że w dniu 05.07.2016r. przeprowadzono wizję lokalną wokół ww. zakładu i nie stwierdzono występowania uciążliwości zapachowych oraz związanych z emisją hałasu. W przypadku braku możliwości w roku 2016r. pozaplanowej pełnej kontroli ww. podmiotu zostanie ona włączona do planu kontroli na 2017 rok.

13.12.2016r.

 1. 2 godzinne spotkanie Burmistrza Miasta Lublińca z 20 osobową grupą mieszkańców w gabinecie burmistrza w temacie uciążliwości firmy Krynicki Recykling S.A.

 2. Spotkanie Burmistrza Miasta Lublińca i Naczelnika Wydziału Komunalnego z kierownictwem firmy Krynicki Recykling w sprawie nowych inwestycji, które mają ograniczyć uciążliwość zakładu dla otoczenia.

17.01.2017r.

Spotkanie Burmistrza Miasta Lublińca i Naczelnika Wydziału Komunalnego z kierownictwem firmy Krynicki Recykling w sprawie rozbudowy zakładu pod kątem ograniczenia uciążliwości dla otoczenia.

24.01.2017r.

 1. Udział Burmistrza Miasta Lublińca i przedstawicieli UM w L-cu w audycji TVP Info w sprawie funkcjonowania zakładu Krynicki Recykling S.A. Burmistrzowi odmówiono zabrania głosu w tym programie.

 2. Burmistrza Miasta Lublińca udzielił wywiadu dla TVP 3 w sprawie uciążliwości powodowanych przez zakład Krynicki Recykling.

17.02.2017r.

W związku z licznymi protestami mieszkańców zamieszkałymi przy ul. Chłopskiej, Podmiejskiej, Ks. Pawła Misia, Bukowej, Kochcickiej i Brzozowej w sprawie funkcjonowania zakładu Krynicki Recykling S.A. zawartymi w pismach z dnia 14.02.2017r. UM L-c przesłał do WIOŚ w K-cach, Delegatury w Częstochowie pismo w zakresie dotyczącym wniosku o wstrzymanie funkcjonowania przedmiotowego zakładu, na które do dnia dzisiejszego UM L-c nie otrzymał odpowiedzi.

20.02.2017r.

Otwarte posiedzenie Lublinieckiej Rady Gospodarczej z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Lublińcu oraz mieszkańców Lublińca w sprawie działalności zakładu Krynicki Recykling S.A.

22.02.2017r.

UM L-c wystosował pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublińcu o informację w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie wydanego dla zakładu Krynicki w części dotyczącej budynku warsztatowego oraz boksu przeładunkowego.

28.02.2017r.

Spotkanie Burmistrza Miasta Lublińca, Starosty Lublinieckiego, pracowników UM w L-cu i Starostwa Powiatowego w Lublińcu z przedstawicielami zarządu firmy Krynicki Recykling.

03.03.2017r.

 1. Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Lublińcu z udziałem Burmistrza Miasta Lublińca, Starosty Lublinieckiego, Pana Andrzeja Herbowskiego i mec. Wojciecha Malika (przedstawicieli zakładu Elhand Transformatory Sp. z o.o.) oraz p. Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Lublińcu p. Tadeusza Tomy w przedmiocie przeprowadzenia w zakładzie Krynicki Recykling S.A . przeglądu ekologicznego.

 2. UM L-c otrzymał pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublińcu ustosunkowujące się do kwestii funkcjonowania zakładu Krynicki Recykling S.A.

 3. UM L-c wystąpił do zakładu Krynicki Recykling S.A o podanie harmonogramu realizacji poszczególnych prac w ramach planowanych działań mających na celu wyeliminowanie uciążliwości związanych z działalnością zakładu (brak odpowiedzi ze strony ww. zakładu).

21.03.2017r.

UM L-c otrzymał pismo WIOŚ w K-cach, Delegatury w Częstochowie dotyczące ustaleń dokonanych w trakcie przeprowadzonej w dniach 09-28.02.2017r. kontroli w zakładzie Krynicki Recykling S.A, w trakcie której stwierdzono:

 1. naruszenia decyzji wydanych przez Starostę Lublinieckiego:

 • pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza ;

 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów w instalacji;

 • zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji;

 1. nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji z zakresu gospodarowania odpadami i ewidencjonowania zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza;

 2. zakład częściowo zrealizował zarządzenia pokontrolne wydane przez WIOŚ w dniu 02.03.2016r.

 3. podjęte przez zakład działania mające na celu ograniczenie w emisji niezorganizowanej okazały się niewystarczające;

W związku z ww. ustaleniami WIOŚ:

 • wydał zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

 • wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za gospodarowanie odpadami niezgodne z posiadanym zezwoleniem;

 • ponownie skierował wystąpienie pokontrolne do Starosty Lublinieckiego o nałożenie obowiązków z art. 362 ustawy POŚ, rozważenie możliwości podjęcia działań w oparciu o art. 47 ustawy o odpadów oraz art. 194 ustawy Prawo ochrony środowiska;

 • wyznaczył w rejonie zakładu punkty pomiarowe imisji w celu określenia rocznej wielkości opadu pyłu;

 • wykona pomiary emisji z emitorów suszarni oraz odciągów przenośników linii przetwarzania stłuczki

 

24.03.2017r.

UM L-c otrzymał pisma zakładu Krynicki Recykling S.A.:

 • ustosunkowujące się do skargi mieszkańców na funkcjonowanie zakładu.

 • skierowane do WIOŚ w K-cach ustosunkowujące się do skargi zakładu Elhand Transformatory Sp. z o.o. na funkcjonowanie zakładu Krynicki Recykling S.A.

 

24.03.2017r.

W UM L-c odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Miejskiej w Lublińcu z udziałem mieszkańców Lublińca w przedmiocie skarg na działanie Burmistrza Miasta Lublińca w zakresie procedury wydawania decyzji środowiskowej dla zakładu Krynicki Recykling S.A. Skargi zostały uznane za bezzasadne.

29.03.2017r.

UM L-c otrzymał kserokopię protokołu z przeprowadzonego dowodu z oględzin w sprawie zobowiązania Krynicki Recykling S.A. do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego dla Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Lublińcu Krynicki Recykling S.A. ul. Klonowa 58.

19.04.2017r.

W UM L-c odbyło się posiedzenie Lublinieckiej Rady Gospodarczej, na której poruszono tematy związane z uciążliwościami związanymi z działalnością zakładu Krynicki Recykling S.A.

28.06.2017r.

Spotkanie Burmistrza Miasta Lublińca i przedstawicieli firm Elhand oraz Eurobox dotyczące modernizacji zakładu Krynicki Recykling S.A.

04.07.2017r.

UM L-c przekazał do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Delegatury w Częstochowie kopię e -maila firmy Elhand Transformatory Sp z o.o.

30.11.2017r.

UM L-c wystąpił do zakładu Krynicki Recykling S.A o udzielenie informacji w przedmiocie powstających na terenie zakładu uciążliwości wynikających z hałasu w godzinach nocnych.

15.12.2017r.

Do UM L-c wpłynęło pismo Krynicki Recykling S.A ustosunkowujące się do ww. kwestii.

29.01.2018r.

Kolejne posiedzenie Lublinieckiej Rady Gospodarczej poświęcone działalności zakładu Krynicki Recykling S.A.

27.02.2018r.

UM L-c wystąpił do WIOŚ, Delegatury w Częstochowie o przesłanie:

 • wyników rocznej wielkości opadu pyłu wraz z ich oceną (dla pomiarów prowadzonych w okresie 16.02.2017r. - 16.03.2018r.), sporządzonych w oparciu o punkty pomiarowe imisji zlokalizowane przy zakładzie Krynicki Recykling S.A. w Lublińcu;

 • informacji o wynikach kontroli przeprowadzonej przez inspekcję ochrony środowiska na terenie
  w/w zakładu w zakresie wykonanych pomiarów emisji z emitorów suszarni oraz odciągów przenośników linii przetwarzania stłuczki.

 

06.03.2018r.

UM L-c otrzymał od WIOŚ Delegatury w Częstochowie informację w ww. kwestiach.

Uzyskano informację, iż:

 • w okresie od 16.02.2017r. do 15.02.2018r. prowadzono badania wielkości opadu pyłu w otoczeniu zakładu Krynicki Recykling S.A. w Lublińcu,

 • ww. badania nie wykazały przekroczenia rocznej wartości opadu pyłu określonej w obowiązujących przepisach prawa;

 • w dniach 06-26.04.2017r. WIOŚ przeprowadził kontrolę zakładu;

 • w trakcie ww. kontroli wykonane zostały pomiary emisji zanieczyszczeń z emitorów E1 (opylanie linii technologicznej) oraz E2 (suszarnia), pomiary wykazały przekroczenia dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń określonej w decyzji Starosty Lublinieckiego z dnia 25.03.2016r. znak WOŚ.6224.1.2016 (pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza) z emitora suszarni;

 • w związku z powyższym WIOŚ wydał zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

 • wszczął postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia wymiaru kary biegnącej za przekroczenie dopuszczalnej ilości ditlenku siarki i ditlenku azotu;

 • na zlecenie Krynicki Recykling S.A. akredytowane laboratorium wykonało w dniu 08.05.2017r. pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery z emitora E1 i E2;

 • wyniki przedmiotowych badań nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych wartości emisji dla ditlenku siarki i ditlenku azotu i stanowiły podstawę do ustalenia terminu zakończenia naliczenia kary biegnącej oraz wymierzania kary pieniężnej za przekroczenie określonej w pozwoleniu Starosty Lublinieckiego dopuszczalnej wartości emisji dla ditlenku siarki i ditlenku azotu.

 

15.03.2018r.

Spotkanie Burmistrza Miasta Lublińca z Kierownikiem Delegatury WIOŚ w Częstochowie w sprawie zakładu Krynicki Recykling S.A .

20.04.2018r.

UM L-c wystąpił do zakładu Krynicki Recykling S.A o podanie przybliżonego harmonogramu realizacji poszczególnych prac w ramach planowanych działań mających na celu wyeliminowanie uciążliwości związanych z działalnością zakładu.

21.05.2018r.

W UM L-c odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Miejskiej w Lublińcu z udziałem przedstawicieli zakładu Krynicki Recykling S.A., Elhand Transformatory sp. z o.o. oraz UM w L-cu w sprawie uciążliwości ww. zakładu.

22.05.2018r.

Do UM L-c wpłynęło pismo zakładu Krynicki Recykling S.A w powyższej kwestii, w którym nie określono harmonogramu realizacji prac w zakładzie

20.06.2018r.

Spotkanie Burmistrza Miasta Lublińca i przedstawiciela firmy Krynicki Recykling S.A. w sprawie uciążliwości powodowanych przez zakład.

26.06.2018r.

Spotkanie Burmistrza Miasta Lublińca z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu, Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, Starostwa Powiatowego w Lublińcu w sprawie uciążliwości wynikających z działalności zakładu Krynicki Recykling S.A.

27.12.2018r.

WIOŚ Delegatura w Cz-wie zwrócił się do UM L-c o zwiększenie patroli Straży Miejskiej w rejonie zakładu Krynicki Recykling S.A.

24.04.2019r.

UM L-c przekazał do Inspekcji Transportu Drogowego w Katowicach e-mail mieszkanki Lublińca w sprawie zanieczyszczenia stłuczką szklaną pasa drogowego ul. Klonowej i Powstańców w Lublińcu (e-mail).

22.05.2019r.

UM L-c przesłał (e-mail) do WIOŚ Delegatury w Częstochowie otrzymane od mieszkańców miasta Lublińca zdjęcia z prośbą o ich uwzględnienie w prowadzonych kontrolach zakładu.

23.05.2019r.

UM L-c wystąpił do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Delegatury w Częstochowie o udzielenie informacji o ustaleniach dokonanych w trakcie kontroli przeprowadzonej na terenie zakładu Krynicki Recykling S.A.

04.07.2019r.

UM L-c otrzymał od WIOŚ Delegatury w Częstochowie informację w w/w kwestii.

Uzyskano informację, iż:

 • kontrola zakładu została przeprowadzona w dniach 18.02.-23.03.2019r.

 • w trakcie kontroli wykonane zostały pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z emitora suszarni stłuczki szklanej, które wykazały przekroczenie dopuszczalnych do wprowadzenia ilości substancji określonych w pozwoleniu wydanym przez Starostę Lublinieckiego;

 • w związku z powyższym WIOŚ dnia 17.05.2019r. wydał decyzję ustalającą wymiar kary biegnącej za przekroczenie dopuszczalnych ilości pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza

 • dnia 11.04.2019r. Krynicki Recykling S.A. przedłożył sprawozdanie z pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku czego kara biegnąca wymierzona ww. decyzją była naliczana do dnia 11.04.2019r.;

 • kontrola nie wykazała naruszenia warunków zezwolenia na zbieranie oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów określonych w decyzjach wydanych przez Starostę Lublinieckiego;

 • od grudnia 2018r. do listopada 2019r. prowadzone są badania opadu pyłu w punktach pomiarowych zlokalizowanych w Lublińcu i Jawornicy, a po ich zakończeniu wyniki zostaną poddane analizie w celu pojęcia stosownych działań.

 

09.07.2018r.

Spotkanie Burmistrza Miasta Lublińca z prezesem firmy Krynicki Recykling S.A.

06.08.2019r.

Spotkanie Burmistrza Miasta Lublińca z kierownictwem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie w sprawie problemów związanych z funkcjonowaniem firmy Krynicki Recykling S.A.

20.09.2018r.

Udział Burmistrza Miasta Lublińca w spotkaniu z mieszkańcami Lublińca w restauracji Heven organizowanym przez Pana Łukasza Mikulskiego, który zadeklarował pomoc mieszkańcom w przygotowaniu pozwu zbiorowego przeciwko zakładowi Krynicki Recykling S.A.

09.07.2019r.

UM L-c wystąpił do Starostwa Powiatowego w Lublińcu o nałożenie na zakład Krynicki Recykling S.A. obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji z instalacji Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej oraz stosowanego przedkładania wyników pomiarów.

26.09.2019r.

UM L-c w piśmie Starostwa Powiatowego w Lublińcu znak WOŚ.603.1.6.2019 z dnia 24.09.2019r. uzyskał informację, iż prowadzone jest postępowania administracyjne w ww. sprawie.

20.09.2019r.

Do Rady Miejskiej w Lublińcu wpłynęła informacja z WIOŚ Delegatury w Częstochowie o działaniach kontrolnych podejmowanych w ostatnim roku na terenie zakładu Krynicki Recykling S.A. (kontroli przeprowadzonej w dniach 18.02.-23.03.2019r.) oraz zostały przekazane informacje o wynikach badań opadu pyłu z okresu 21.12.2018r. - 21.08.2019r. Uzyskano również informację, iż dotychczasowe wyniki badań nie wskazują na możliwość przekroczenia rocznej dopuszczalnej wartości opadu pyłu wynoszącej 200 g/m2/rok.

07.10.2019r.

UM w L-cu w związku z obawami mieszkańców Lublińca wynikającymi z dotychczasowych wyników badań opadu pyłu, prowadzonych przez laboratorium WIOŚ w K-cach w otoczeniu strefy ekonomicznej
w Lublińcu przy ul. Klonowej, na podstawie których stwierdza się w osadzie dość liczne bardzo drobne odłamki szkła wystąpił do Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu
o ustosunkowanie się do podnoszonej przez mieszkańców kwestii szkodliwego oddziaływania „wdychanego szklanego pyłu” na zdrowie i życie ludzi.

15.10.2019r.

Do UM L-c wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu informujące, m.in. iż:

 • działania związane z nadzorem nad ww. sprawą należą do kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska,

 • danych dotyczących zapadalności na inne choroby spowodowane czynnikiem niezakaźnym inspekcja sanitarna nie posiada;

 • w celu uzyskania oceny ww. pyłu należy zwrócić się do odpowiedniej placówki naukowo-badawczej dysponującej danymi o wpływie opadu pyłu na stan zdrowia ludzi.

 

17.10.2019r.

Do UM L-c wpłynęło pismo WIOŚ w K-cach informujące, iż:

 • zadania Inspekcji Ochrony Środowiska nie obejmują kwestii oddziaływania substancji na zdrowie ludzi;

 • realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawania chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych leży w zakresie działań organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

 • roczna wartość opadu pyłu została określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
  26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16/2010, poz. 87). Wartość opadu pyłu ogółem określona w ww. rozporządzeniu wynosi 200 g/m2/rok i dotyczy wszystkich frakcji substancji pyłowych.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
36.10
μg/m3        
2020.09.20 07:00

źródło: WIOŚ Katowice

Na skróty

CORONAWIRUS

wybory copy

generator ngo

jakosc

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

3d

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.