PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Metody przeprowadzenia spisu

Samospis internetowy (CAWI) od 1 kwietnia 2021

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bezpośrednio od 16 kwietnia 2021

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:

 • wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)
 • wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

 

Jak można się spisać?

Aktualności

Szanowni Państwo,

z dniem 1 stycznia 2019r., na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018r. Poz. 1716 z późn. zm.), prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych przekształca się w prawo własności tych gruntów. Ze względu na nowelizację w/w przepisów Urząd Miejski w Lublińcu przedstawia zaktualizowaną informację.

 

Najważniejsze informacje.

 • Dotychczasowa opłata roczna za użytkowanie wieczyste przekształca się w opłatę przekształceniową. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę wnosi się do 31 marca każdego roku przez okres 20 lat.

 • Właściciel ma czas na wniesienie opłaty przekształceniowej należnej za rok 2019 do dnia 29 lutego 2020r.

 • Potwierdzeniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest zaświadczenie, które będzie wydane przez Urząd Miejski w Lublińcu. Urząd ma 12 m-cy na wydanie zaświadczenia. Za wydanie zaświadczeń nie jest pobierana opłata.

 • W przypadku gdy właściciel czyli dotychczasowy użytkownik wieczysty wystąpi z wnioskiem o wydanie zaświadczenia zanim otrzyma je z Urzędu, wówczas za wydanie zaświadczenia należy wnieść opłatę w wysokości 50,00 zł, a Urząd zobowiązany jest wydać je w terminie do 4 miesięcy.

 • Na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu zaświadczenie wydaje wówczas Urząd w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

 • Zaświadczenia będą wydawane na właścicieli, którzy figurują w księdze wieczystej nawet jeżeli stan prawny nieruchomości nie jest uregulowany i w księdze figurują osoby zmarłe.

 • Zaświadczenie zawierać będzie informację potwierdzającą fakt przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz informację o obowiązku wnoszenia opłat przekształceniowych. Gmina zabezpieczy roszczenie z tyt. niezapłaconych opłat w dziale III właściwej księgi wieczystej.

 • Właściciel ma 2 miesiące od dnia doręczenia zaświadczenia, na złożenie wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej w drodze decyzji, jeśli nie zgadza się z informacją w tym zakresie zawartą w zaświadczeniu.

 • Właściciel gruntu może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej (stanowiącej iloczyn opłaty przekształceniowej i pozostałego okresu jej spłaty) a urząd w terminie 14 dni ustala wysokość jednorazowej opłaty.

 • Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 25/II/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. ustalone zostały wysokości bonifikat i zasady ich przyznawania w przypadku jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej.

 • Bonifikaty wyniosą odpowiednio:

- 80 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło

przekształcenie;

- 70 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

- 60 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

 • Bonifikaty przysługują gdy:

- prawo wnioskodawcy do nieruchomości podlegających przekształceniu, jest ujawnione w treści księgi

wieczystej,

- wnioskodawca nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Gminy Lubliniec związanych z

nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia,

- nieruchomość nie stanowi dla właściciela lub innej osoby siedziby zgłoszonej do właściwej ewidencji

lub rejestru działalności gospodarczej.

 • Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu spłaty.

 • Po wniesieniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej Urząd, w terminie 30 dni od dnia ich wniesienia, wyda zaświadczenie, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Od wniosku o wykreślenie wpisu w dziale III pobierana jest opłata w wysokości:

- 250,00 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej

- 75,00 zł w przypadku wnoszenia opłaty przez okres 20 lat

 • Właścicielom, którzy zgłoszą zamiar jednorazowego wniesienia opłaty w roku 2019 r. a nastąpi to jeszcze przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, w dziale III księgi wieczystej nie zostanie dokonany wpis roszczenia o opłatę. W tej sytuacji właściciele nie będą zobowiązani do ponoszenia dodatkowych kosztów sądowych dot. wykreślenia takiego obciążenia z księgi wieczystej.

W związku z powyższym zaleca się aby właściciele, którzy zdecydują się na dokonanie jednorazowej opłaty przekształceniowej w pierwszym roku przekształcenia tj. w 2019r., zgłosili zamiar jej uiszczenia przed dniem 31 marca 2019r.

 • Przedsiębiorcy w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na przekształconej nieruchomości lub jej części, mają czas na złożenie oświadczenia o zamiarze wnoszenia opłat przekształceniowych przez okres:

- 99 lat licząc od dnia przekształcenia dla stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu

użytkowania wieczystego wynoszącej 1%,

- 33 lat licząc od dnia przekształcenia dla stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu

użytkowania wieczystego wynoszącej 3%,

 • Przedsiębiorcy w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, mają czas na złożenie wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej w drodze decyzji, jeśli nie zgadzają się z informacją w tym zakresie zawartą w zaświadczeniu

W przypadku pytań, informacji udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego – nr telefonu: 34/ 3530100 wew. 127, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAŁĄCZNIKI

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – uzyskanie bonifikaty ,  WNIOSEK

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – uzyskanie zaświadczenia , WNIOSEK

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej  , WNIOSEK

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe - oświadczenie przedsiębiorców , WNIOSEK

 

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Bardzo dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 19μg/m3
SO2: 9μg/m3
C6H6: 1μg/m3

2021.05.09 11:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.