PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju.
Powszechny Spis Rolny 2020
W związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, zwraca się z prośbą o przestrzeganie podstawowych środków ochronnych przeciwko nowemu wirusowi.
Informacja w sprawie koronawirusa
Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
RODO W URZĘDZIE MIEJSKIM W LUBLIŃCU

Aktualności

Oświadczenie Burmistrza Miasta Lubliniec

Oświadczenie Burmistrza Miasta Lubliniec

w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla Pana Krzysztofa Benskiego prowadzącego działalność pod nazwą Zakład Transportowo-Usługowy Krzysztof Benski, ul. Staszica 18, 42-700 Lubliniec dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5 na działkach o nr ewid. 1809/14, 1482/14, 1857/14, 1858/14 k.m. 5 Lubliniec.

W związku z wpłynięciem wniosku Pana Krzysztofa Benskiego prowadzącego działalność pod nazwą Zakład Transportowo-Usługowy Krzysztof Benski, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5 na działkach o nr ewid. 1809/14, 1482/14, 1857/14, 1858/14 k.m. 5 Lubliniec informuję, iż zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) zwróciłem się do wyspecjalizowanych organów, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę liczne interwencje i obawy mieszkańców miasta Lublińca w tej sprawie, niezależnie od opinii ww. organów, wydam postanowienie nakładające na zakład obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określające zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020r., poz. 256 z późn. zm.) ze względu na ilość stron ww. postępowania przekraczającą 10 zawiadomienie stron o wszystkich czynnościach tutejszego organu w tej sprawie będzie następowało w formie publicznego obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, w miejscu zamierzonej realizacji przedsięwzięcia oraz Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce Informacje o środowisko i jego ochronie- ogłoszenia)

Natomiast podanie do publicznej wiadomości dla społeczeństwa (czyli dla wszystkich osób nie będących stronami w sprawie) zawiadomienia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z wnioskiem, raportem oraz innymi dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie, jak również składania uwag i wniosków (w terminie 30 dni od dnia ukazania się stosownego obwieszczenia) nastąpi po wydaniu ww. postanowienia w formie osobnego obwieszczenia Burmistrz Miasta Lublińca.

W ramach prowadzonego postępowania zobowiązany jestem do rozpatrzenia wszystkich wniesionych w ww. procedurze konsultacji społecznych uwag i wniosków mieszkańców Lublińca. Wyrazem powyższego obowiązku będzie odniesienie się w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do uwag i wniosków wraz ze wskazaniem, które z nich zostały uwzględnione i w jakim zakresie.

Jednocześnie należy wyraźnie podkreślić, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wydawana przez Urząd na zasadzie tzw. uznania administracyjnego, a urząd jest związany treścią złożonego wniosku. Dementuję wszelkie insynuacje jakoby Miasto Lubliniec czy też podporządkowane mu jednostki były wnioskodawcą opisanego przedsięwzięcia. Opisane przedsięwzięcie jest z inicjatywy i na wniosek prywatnego podmiotu jakim jest Zakład Transportowo-Usługowy Krzysztof Benski.

Postępowanie administracyjne kończące się wydaniem decyzji środowiskowej musi być prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W świetle tych przepisów istnieją ściśle określone przypadki, w których Urząd może odmówić zgody na realizację przedsięwzięcia:

  1. brak zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (art. 80 ust. 2);

  2. brak zgody wnioskodawcy na inny, zaproponowany przez organ wariant przedsięwzięcia (art. 81 ust. 1);

  3. stwierdzenie przez organ na podstawie postępowania w przedmiocie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, iż przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 (art. 81 ust. 2);

  4. stwierdzenie na podstawie postępowania w przedmiocie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, iż przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (art. 81 ust. 3).

W związku z powyższym decyzja w niniejszej sprawie zostanie podjęta po wnikliwej analizie otrzymanego raportu oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

                                                                                                  Burmistrz Miasta Lublińca

                                                                                                 Edward Maniura

Ogłoszenie na Zakup i dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem i wieczystą licencją na jego używanie do zdalnego nauczania w ramach projektu pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Burmistrz Miasta Lublińca, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec zaprasza do składania ofert na:„Zakup i dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem i wieczystą licencją na jego używanie do zdalnego nauczania w ramach projektu pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu uruchamia: „usługę – pomoc telefoniczną"

Z myślą  o lublinieckich seniorach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu uruchamia:  „usługę – pomoc  telefoniczną”, którą świadczyć będą pracownicy „Klubu Seniora”.

Dzwoniąc pod podany numer telefonu, po drugiej stronie odezwie się ciepły głos osoby, która pracując na co dzień z lublinieckimi seniorami zna ich problemy, bolączki i potrafi je rozwiązywać!

 Dodamy otuchy,  wysłuchamy, wesprzemy, skontaktujemy z dostępnymi specjalistami i pomożemy rozwiązać problemy.

Zachęcamy do kontaktu !

34 351 17 40

882 412 105

Pracownicy "Klubu Seniora" czekają na telefon od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 15:00

DARMOWE GRUPY WSPARCIA ONLINE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Fundacja ADRA Polska i należący do niej portal Grupawsparcia.pl serdecznie zapraszają mieszkańców województwa śląskiego do udziału w grupach wsparcia online w celu zadbania o kondycję psychiczną i ogólne samopoczucie. Możliwe jest również przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa i konsultacji psychologicznych.

Czytaj więcej: DARMOWE GRUPY WSPARCIA ONLINE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
25.33
μg/m3        
2020.10.26 16:00

źródło: WIOŚ Katowice

Na skróty

koronawirus bieżące informacje

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna